[TOC]

Se også:

* [2011 Separate vedtektsforslag](/wiki/online/generalforsamlingen/2011/separate-vedtekstforslag) - Endringer som kan skape større kontrovers.
* [2011 Kandidater til Hovedstyret](/wiki/online/generalforsamlingen/2011/valg) - Er du klar for et verv i Hovedstyret?


Dette er et forslag Hovedstyret har utarbeidet da Onlines gamle vedtekter ikke er solide nok. Den letteste måten å gjøre denne oppvasken på er å totalrevidere strukturen og deretter fremme forslag om endring til denne.

Dette forslaget er nå åpent for forslag og kommentering. Det er som vanlig åpent hele året for å sende inn forslag til vedtektsendringer, men disse må rettes mot de gamle da dette forslaget ikke er vedtatt på noen måte. Hovedstyret vil derfor gjerne ha tilbakemelding på dette forslaget slik det fremstår. Det være seg kommentarer til språk og små endringer i strukturen. Når generalforsamlingen nærmer seg vil Hovedstyret legge ut et ferdig forslag som det er mulig å sende inn forslag til på samme måte som de opprinnelige vedtektene.

Alle kommentarer skal sendes til hovedstyret@online.ntnu.no for behandling.

Det er flere deler av Online som ikke har vært nevnt i vedtektene tidligere. En del av disse har vi også skrevet [[2011 separate vedtektsforslag|separate vedtektsforslag]] for.

------------------------------------------------------------------------------------

*Det følgende er Hovedstyrets vedtektsforslag, som både Hovedstyret og flere engasjerte Onlinere har bidratt til å utarbeide. Dersom forslaget blir godkjent skal det, i sin helhet, fullstendig erstatte linjeforeningens vedtekter. Det bemerkes at denne fete teksten er ment som beskrivende, ikke som en del av forslaget.*

# §1 Navn

## §1.1 Organisasjonsnavn

Online, linjeforeningen for informatikk.

### §1.1.1 Tillatte permutasjoner

Dette er tillatte navn å bruke, men er ikke det offisielle navnet til linjeforeningen.
* Online
* Linjeforeningen for informatikk, Online
* Linjeforeningen Online

## §1.2 Navnekonvensjon for grupperinger

Hovedstyret står fritt til å bruke “komite” som del av navn til grupperinger som ligger under linjeforeningen.
Det spesifiseres at hovedstyreverv for grupperinger fremdeles kun tilfaller komiteene beskrevet under §4.2.
Eventuelle andre rettigheter for grupperingene bestemmes ved hovedstyrevedtak.

# §2 Formål

Linjeforeningen er en frivillig veldedig interesseorganisasjon for studentene ved studieløpene for informatikk (se §5) ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet. Linjeforeningen skal jobbe for å forbedre studiemiljøet ved å fremme sosialt samvær, faglig kompetanse og bedriftskontakt. Linjeforeningen skal bidra til å øke faglig kvalitet på studiene, gjerne i samarbeid med næringslivet.

Foreningen skal arbeide for å skape sterkere bånd blant informatikkstudenter i de ulike årstrinn og har ansvar for fadderordningen med nye studenter.

Linjeforeningen skal være kontaktledd mellom studentene og blant annet:
* Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, herunder fakultet og institutt.
* Næringslivet.
* Andre studentorganisasjoner.

# §3 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er linjeforeningens øverste organ og er uavhengig av gjeldende hovedstyrevedtak. Generalforsamlingen avholdes årlig i løpet av vårsemesteret.

Hovedstyret har ansvar for å samle inn saker som medlemmene ønsker å ha på dagsordenen.

Den ordinære generalforsamlingen skal behandle årsmelding, innsendte saker, vedtektsendringer, regnskap og budsjettforslag for neste år.

De økonomiansvarlige i linjeforeningen  fremlegger reviderte regnskap for generalforsamlingen. Valgkomite må velges for det neste året.

Alle medlemmer i linjeforeningen har stemme- og talerett og har rett til å levere forslag til saker.

## §3.1 Frister

Innkalling skal sendes ut til medlemmene senest fire uker før generalforsamlingen skal avholdes.

Saksforslag og forslag til vedtektsendringer sendes Hovedstyret senest to uker før generalforsamling.

Fullstendig saksliste med vedtektsendringer skal tilgjengeliggjøres senest en uke før møtedato. Denne skal også inneholde årsmelding, revidert regnskap, budsjettforslag og eventuelle andre relevante sakspapirer.

Referat fra generalforsamlingen skal underskrives av paraferer og sendes medlemmene eller gjøres tilgjengelig for medlemmene senest 14 dager etter generalforsamlingen.

## §3.2 Ekstraordinær generalforsamling

Denne kan innkalles av Hovedstyret eller om minst 1/8 av medlemmene ønsker det.

## §3.3 Organisering

Ved generalforsamling er disse vervene nødvendig:
* Ordstyrer
* Tellekorps - teller opp stemmer ved avstemming.
* To paraferer - godkjenner referat fra generalforsamling.
* To referenter - skriver referat under generalforsamling og samarbeider om renskriving.

## §3.4 Beslutningsdyktighet og avstemming

For at en generalforsamling skal være beslutningsdyktig må et visst antall medlemmer ha møtt opp. Antallet defineres som det laveste mellom 15 medlemmer og 1/5 av medlemmene.
Alle saker på generalforsamlingen avgjøres ved alminnelig flertall, med unntak av vedtektsendringer som avgjøres med kvalifisert flertall.
Alminnelig flertall er definert som 1/2 av de oppmøtte med stemmerett.
Kvalifisert flertall er definert som 2/3 av de oppmøtte med stemmerett.

# §4 Struktur, ledelse og organisasjon

## §4.1 Hovedstyret

Hovedstyret er linjeforeningens høyeste organ mellom generalforsamlingene.
Hovedstyrets medlemmer, med unntak av økonomiansvarlig, velges på generalforsamlingen og skal drive linjeforeningen mellom generalforsamlingene.

For at Hovedstyret skal være beslutningsdyktig må minst fire representanter være tilstede.

Ingen kan inneha to verv i Hovedstyret.

Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

Hovedstyrets møter er lukket, men gjester kan inviteres dersom Hovedstyret ønsker dette.

Leder av Hovedstyret skal avholde medarbeidersamtaler for hovedstyremedlemmer minst en gang i året.

Hovedstyret skrives med stor 'H' på samme måte som egennavn.

### §4.1.1 Hovedstyrets sammensetning

Hovedstyret består av:
* Leder.
* Nestleder.
* Kontorsjef.
* Ledere for de komiteene som er beskrevet under §4.2.

### §4.1.2 Krav til kandidater

En kanditat må ha sittet i en av linjeforeningens komiteer i minst ett semester, eller ha vært med i Hovedstyret fra før.

### §4.1.3 Valg av leder til økonomiKom

Leder av økonomiKom velges av Hovedstyret 14 dager etter generalforsamlingen, og kandidater må ha meldt interesse innen 7 dager etter endt generalforsamling.

Etter at Hovedstyret har valgt ny leder for økonomiKom kan hver komite som ønsker det velge ny økonomiansvarlig.

### §4.1.4 Hovedstyrets virke

* Hovedstyret fører logg over linjeforeningens aktiviteter og fremlegger årsberetning for generalforsamlingen.
* Hovedstyret skal formidle saker og vedtak til komitemedlemmene via den respektive komitelederen.
* Representantene av Hovedstyret kan uttale seg og handle på linjeforeningens vegne når vedkommendes sak er avklart i Hovedstyret. Ved uklarheter skal leder uttale seg.
* Hovedstyret har fullmakt til å fylle eventuelle tomme verv ved behov.
* Hovedstyret er ansvarlig for komiteopptak og skal føre intervju- og søknadsprosesser.
* Hovedstyret skal godkjenne komiteenes retningslinjer på første hovedstyremøte etter endt generalforsamling.

## §4.2 Komiteer

Alle komiteer består av minimum en leder og en økonomiansvarlig, hvorav det er valgfritt om økonomiansvarlig er leder av økonomiKom eller en som sitter i den respektive komiteen. Økonomiansvarlig skal holde orden på økonomien i tråd med §6. Enhver komite skal utarbeide sine egne retningslinjer som skal legges frem for og godkjennes av Hovedstyret.

Leder av en komite har mulighet til å opprette egne komitestillinger, for eksempel nestleder, og det er opp til komiteen selv å fylle stillingen. Enhver leder skal avholde medarbeidersamtaler minst en gang i året.

Bare medlemmer av linjeforeningen kan inneha verv og disse opphører dersom studenten bytter til studium som ikke kvalifiserer til medlemskap i linjeforeningen etter §5.

### §4.2.1 arrKom

Komiteens hovedoppgave er å koordinere og gjennomføre sosiale arrangement.

### §4.2.2 bedKom

Komiteens hovedoppgave er å være et bindeledd mellom linjeforeningens medlemmer og næringslivet.

### §4.2.3 dotKom

Komiteens hovedoppgave er å utvikle og vedlikeholde linjeforeningens datasystemer.

### §4.2.4 fagKom

Komiteens hovedoppgave er å koordinere og gjennomføre arrangement som tilbyr faglig innhold, primært for linjeforeningens egne medlemmer.

### §4.2.5 økonomiKom

Komiteens hovedoppgave er administrere linjeforeningens økonomi.

Komiteen ledes av økonomiansvarlig Hovedstyret.

Komiteens medlemmer utgjøres av de økonomiansvarlige fra de andre komiteene.

## §4.3 Permisjon fra komiteer

Ved permisjon fra en komite er man fullstendig fritatt de pliktene komitevervet medførte. Man er i tillegg unntatt visse administrative rettigheter som bestemmes av den respektive komiteen.

### §4.3.1 Pause i sitt engasjement

Et komitemedlem kan søke om permisjon fra den respektive komite når medlemmet ønsker å ta en pause fra komiteen. Man må ha sittet i en komite i minst ett semester for å kunne søke permisjon. Dersom permisjonen varer lengre enn to semestere vil medlemmets verv opphøre. Permisjonslengde kan ikke overstige komitemedlemmets fartstid i den respektive komiteen.

### §4.3.2 Verv i Hovedstyret

Dersom et komitemedlem blir valgt til et av følgende hovedstyreverv vil medlemmet automatisk få permisjon fra sin komite, og kan fritt returnere til denne ved endt engasjement i Hovedstyret:
* Leder
* Nestleder
* Kontorsjef
* Leder for økonomiKom

## §4.4 Kontoret

Kontoret skal ha retningslinjer på lik linje med komiteene.

Kontorarealet skal primært brukes til møtevirksomhet for komiteene og Hovedstyret.

Dersom kontoret ikke er opptatt i forbindelse med møtevirksomhet skal det etterstrebes å holde kontoret åpent for sosialt samvær og andre ærend medlemmer måtte ha som fordrer personlig oppmøte.

# §5 Medlemskap

Studenter ved følgende studier kan bli medlem av linjeforeningen:
* Årstudium i informatikk (ÅIT)
* Bachelor i informatikk (BIT)
* Master i informatikk (MIT)
* Internasjonale studenter innen Infomation Systems.

## §5.1 Medlemmers rettigheter

Medlemmer av linjeforeningen kan kreve innsyn i linjeforeningens regnskap og kan få innsyn i ikke-konfidensielle vedtak.

## §5.2 Æresmedlemskap

Linjeforeningen har anledning til å utnevne æresmedlemmer. Æresmedlemskap går til personer som har gjort en eksepsjonell innsats for informatikkens sak, eller har gjort en eksepsjonell innsats for studentene ved informatikkstudiet. Utnevnelse skjer ved at Hovedstyret mottar forslag fra medlemmer av linjeforeningen, med begrunnelse om hvorfor kandidaten bør utnevnes. Kandidaten utnevnes ved kvalifisert flertall i Hovedstyret.

## §5.3 Utmelding, ekskludering

Alle medlemmer kan melde seg ut av linjeforeningen ved å melde fra skriftlig til Hovedstyret. Utmelding gjelder fra utmeldingsdato.

Ved grov uaktsomhet eller brudd på norsk lov kan Hovedstyret, med kvalifisert flertall, fatte vedtak om å ekskludere et medlem fra linjeforeningen.

## §5.4 Adgang for andre til å bli medlem

På spesielt grunnlag kan Hovedstyret, ved kvalifisert flertall, tillate andre å bli medlem. Dette gjelder primært studenter ved andre fakulteter og linjer som har informatikk som et av sine hovedstudier.

# §6 Økonomi

Hovedstyret er ansvarlig for foreningens økonomi i kraft av de vedtak som fattes.

Leder av økonomiKom skal legge frem status for linjeforeningens økonomi på hvert hovedstyremøte samt gjøre det daglige økonomiarbeid for Hovedstyret.

Økonomiansvarlig i komiteer er ansvarlig for å utarbeide budsjett og føre regnskap for sin komite. Gjennom året skal disse holde sin komite og økonomiKom oppdatert på den økonomiske situasjonen og gjøre det daglige økonomiarbeidet for sin komite. På generalforsamlingen skal de økonomiansvarlige legge frem regnskap for det foregående året, samt legge frem budsjettforslag for neste år.

Økonomiansvarlige kan ikke ta avgjørelser rundt fordeling eller forvaltning av budsjeterte midler til ulike prosjekter i regi av linjeforeningen, disse avgjørelsene tas av den spesifikke komite eller Hovedstyret.

Ikke-budsjetterte utgifter må godkjennes av Hovedstyret. Refundering av disse utgiftene vil kun forekomme dersom utgiften er godkjent.

Linjeforeningen kan søke støtte der den finner det hensiktsmessig, såfremt det ikke anses skadelig for linjeforeningens omdømme.

## §6.1 Utilgjengelighet av økonomiansvarlig

Om leder av økonomiKom blir varig utilgjengelig, erklært uegnet ved mistillitsforslag i Hovedstyret, eller trer av, vil nestleder i Hovedstyret midlertidig ta over ansvaret for linjeforeningens økonomi.

Hovedstyret plikter å avklare hvem som tar over ansvaret for linjeforeningens økonomi innen 14 dager etter at utilgjengeligheten av forrige leder for økonomiKom blir sikker.

Nestleder kan også påta seg oppgavene til leder av økonomiKom ved midlertidig behov.

# §7 Oppløsning av linjeforeningen

## §7.1 Vedtak

Vedtak om linjeforeningens oppløsning treffes av ordinær generalforsamling med 3/4 flertall, og deretter 3/4 flertall ved ekstraordinær generalforsamling tre til seks måneder etter ordinær generalforsamling.

## §7.2 Midler

Ved oppløsning skal midler som linjeforeningen disponerer overføres som gave til Institutt for Datateknikk og Informasjonsvitenskap (IDI) ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet. Midlene skal øremerkes til studentaktiviteter.

- - -

# Retningslinjer for linjeforeningen

<komiteene skriver sine egne retningslinjer og sender dem til HS i god tid før genfors>