Se også: * 2011 Hovedstyrets vedtektsforslag * 2011 Kandidater til Hovedstyret * 2011 Saksforslag


Periodiske komiteer

Forutsetninger: Denne vedtektsendringen skal kun stemmes over dersom følgende vedtektsendringer har blitt godkjent: Hovedstyrets vedtektsforslag.

Følgende, forutenom beskrivende (fet), tekst tillegges som “§4.3 Periodiske komiteer”. Alle paragrafer med nummeret "§4.X" der tallet på plass X er høyere enn 3 vil få tallet representert av X-en inkrementert med 1. I tillegg skal alle referanser til disse paragrafene oppdateres til å peke på det nye nummeret til paragrafen:

Tittel: §4.3 Periodiske komiteer Tekst: Dette er komiteer som eksisterer i kortere perioder, men med faste intervall, for å ta seg av spesielle begivenheter.

Hovedstyret nedsetter en leder for de respektive komiteene ved opprettelse. Denne lederen er ansvarlig for å ta opp nødvendige medlemmer, opprette nødvendige stillinger og holde Hovedstyret løpende underrettet om komiteens status. Retningslinjer for komiteen skal fremlegges for Hovedstyret etter første møte.

I likhet med komiteene under §4.2 skal disse ha egen økonomiansvarlig. I komiteer der Hovedstyret stiller med midler skal budsjetter godkjennes av Hovedstyret. Regnskap skal uansett fremlegges på generalforsamlingen.

FadderKom

Forutsetninger: Denne vedtektsendringen skal kun stemmes over dersom følgende vedtektsendringer har blitt godkjent: Hovedstyrets vedtektsforslag, periodiske komiteer.

Følgende, forutenom beskrivende (fet), tekst tillegges på passende nummerert plass under “§4.3 Periodiske komiteer”, slik at komiteene under §4.3 står i alfabetisk rekkefølge:

Tittel: fadderKom Tekst: Komiteens hovedoppgave er å organisere fadderperiode for nye studenter som oppfyller de krav for medlemskap som listet under §5.

VelKom

Forutsetninger: Denne vedtektsendringen skal kun stemmes over dersom følgende vedtektsendringer har blitt godkjent: Hovedstyrets vedtektsforslag, periodiske komiteer, fadderKom.

Følgende, forutenom beskrivende (fet), tekst erstatter navnet "fadderKom" under §4.3:

velKom

JubKom

Forutsetninger: Denne vedtektsendringen skal kun stemmes over dersom følgende vedtektsendringer har blitt godkjent: Hovedstyrets vedtektsforslag, periodiske komiteer.

Følgende, forutenom beskrivende (fet), tekst tillegges på passende nummerert plass under “§4.3 Periodiske komiteer”, slik at komiteene under §4.3 står i alfabetisk rekkefølge. Komiteene under §4.3 omrokkeres og omnummereres etter behov for å få dem oppført i alfabetisk rekkefølge:

Tittel: jubKom Tekst: Komiteens hovedoppgave er å organisere arrangement i forbindelse med linjeforeningens jubileer.

ProKom

Forutsetninger: Denne vedtektsendringen skal kun stemmes over dersom følgende vedtektsendringer har blitt godkjent: Hovedstyrets vedtektsforslag.

Følgende, forutenom beskrivende (fet), tekst tillegges på passende nummerert plass under “§4.2 Komiteer”, slik at komiteene under §4.2 står i alfabetisk rekkefølge. Komiteene under §4.2 omrokkeres og omnummereres etter behov for å få dem oppført i alfabetisk rekkefølge:

Tittel: proKom

Følgende tekster er foreslått for komiteens hovedoppgave. Før denne vedtektsendringen voteres over i sin helhet må det voteres over hvilken av disse to tekstene som skal benyttes. Forslaget med flest stemmer vinner. Det spesifiseres at kun en av setningene skal benyttes.

Tekst, forslag A: Komiteens hovedoppgave er å sikre kvalitet på profileringsmateriell og være redaksjon for linjeforeningens avis. Tekst, forslag B: Komiteens hovedoppgave er å sikre kvalitet på profileringsmateriell, samt gi ut linjeforeningens tidsskrift.

Redaksjonen

Forutsetninger: Denne vedtektsendringen skal kun stemmes over dersom følgende vedtektsendringer har blitt godkjent: ProKom

Følgende, forutenom beskrivende (fet), tekst erstatter beskrivelsen av proKom under §4.2:

Komiteens hovedoppgave er å sikre kvalitet på profileringsmateriell.

Følgende, forutenom beskrivende (fet), tekst tillegges på passende nummerert plass under “§4.2 Komiteer”, slik at komiteene under §4.2 står i alfabetisk rekkefølge. Komiteene under §4.2 omrokkeres og omnummereres etter behov for å få dem oppført i alfabetisk rekkefølge:

Tittel: Redaksjonen Tekst: Redaksjonen har ansvar for å gi ut linjeforeningens tidsskrift. Leder for redaksjonen omtales som redaktør.

Dersom forslaget blir godkjent må også følgende endres under delseksjonen for proKom under §4.2 Komiteer:

Dersom navnet "Profil- og aviskomiteen" blir vedtatt i vedtektsendringen kalt "Forslag om navngivning av komiteer" vil nevnte navn endres til "Profilkomiteen". Setningen som beskriver hovedoppgaven til "proKom" endres ved at teksten etter ordet "profileringsmateriell" erstattes av ett enkelt punktum.

Ekskludering av redaktør fra Hovedstyret (hvis redaksjonen blir innført)

Forutsetninger: Denne vedtektsendringen skal kun stemmes over dersom følgende vedtektsendringer har blitt godkjent: Redaksjonen

En av følgende linjer, forutenom beskrivende (fet), tekst erstatter linjen “Ledere for de nåværende komiteene som beskrevet under §4.2” under “§4.1.1 Hovedstyrets sammensetning”:

Dersom vedtektsendringen kalt "PangKom" er/blir godkjent vil følgende erstatte tilsvarende setning i nevnte vedtektsendring: Ledere for de komiteene som er beskrevet under §4.2, bortsett fra leder for pensjonistkomiteen og redaktør.

Dersom vedtektsendringen kalt "PangKom" er/blir underkjent: Ledere for de komiteene som er beskrevet under §4.2, bortsett fra redaktør.

BanKom

Forutsetninger: Denne vedtektsendringen skal kun stemmes over dersom følgende vedtektsendringer har blitt godkjent: Hovedstyrets vedtektsforslag.

Følgende, forutenom beskrivende (fet), tekst erstatter navnet "økonomiKom" under §4.2. Komiteene beskrevet under §4.2 skal deretter omnummereres og omrokkeres korrekt innenfor §4.2 slik at de står i alfabetisk rekkefølge.

banKom

I tillegg skal følgende erstatte teksten "økonomiKom" alle andre steder i vedtektene der teksten er brukt:

banKom

PangKom

Forutsetninger: Denne vedtektsendringen skal kun stemmes over dersom følgende vedtektsendringer har blitt godkjent: Hovedstyrets vedtektsforslag.

Følgende, forutenom beskrivende (fet), tekst tillegges på passende nummerert plass under “§4.2 Komiteer”, slik at komiteene under §4.2 står i alfabetisk rekkefølge. Komiteene under §4.2 omrokkeres og omnummereres etter behov for å få dem oppført i alfabetisk rekkefølge:

Tittel: pangKom Tekst: Et medlem i pensjonistkomiteen kan ikke inneha andre komiteverv. Når et komitemedlem avslutter sitt verv i en annen komite enn pensjonistkomiteen kan vedkommende søke opptak til pensjonistkomiteen. Et medlemsskap i pensjonistkomiteen varer livet ut med mindre man på nytt blir medlem av en av linjeforeningens komiteer; man vil da få permisjon fra pensjonistkomiteen i den tidsperioden man er med i den andre komiteen. For å søke om opptak må man ha gjort komitearbeid for linjeforeningen i minst to semestere.

Det påpekes at epostlistene til pensjonistkomiteen ikke burde benytte seg av epostadresser fra universitetet, det bør heller benyttes en permanent, privat epostadresse.

Følgende, forutenom beskrivende (fet), tekst erstatter linjen “Ledere for de nåværende komiteene som beskrevet under §4.2” under “§4.1.1 Hovedstyrets sammensetning”:

Ledere for de komiteene som er beskrevet under §4.2, bortsett fra leder for pensjonistkomiteen.

Eldsterådet

Forutsetninger: Denne vedtektsendringen skal kun stemmes over dersom følgende vedtektsendringer har blitt godkjent: Hovedstyrets vedtektsforslag.

Følgende, forutenom beskrivende (fet), tekst tillegges som “§4.X Eldsterådet”, der X erstattes med det første tilgjengelige tallet blant punktene som passer med mønsteret "§4.X". Det samme tallet skal erstatte X under "§4.X.1 Medlemskap" og "§4.X.2 Formål" som beskrevet under.

Eldsterådet er en gruppe bestående av særs erfarne medlemmer som har opparbeidet seg status og autoritet blant medlemmene i linjeforeningen.

Eldsterådet skrives med stor 'E' på samme måte som egennavn.

Følgende, forutenom beskrivende (fet), tekst tillegges som “§4.X.1 Medlemskap”:

Medlemmer av linjeforeningen blir medlem i Eldsterådet ved å oppfylle en eller flere av følgende krav: * Er eller har vært leder av linjeforeningen. * Er eller har vært et aktivt hovedstyremedlem i tre år (seks semestere) eller mer. * Har blitt utnevnt til Æresmedlem.

Det spesifiseres at man kan være medlem i Eldsterådet samtidig som man er medlem av Hovedstyret eller en av linjeforeningens komiteer.

Følgende, forutenom beskrivende (fet), tekst tillegges som “§4.X.2 Formål”:

Det er Eldsterådets oppgave å avholde linjeforeningsopptaket (ikke komiteopptak). Før opptaket skal sittende leder av linjeforeningen velge representanter fra Eldsterådet til å avholde opptaket sammen med lederen. Det bør være minst fem medlemmer av Eldsterådet til stede under opptaket. Det spesifiseres at leder bør invitere til dette i god tid før linjeforeningsopptaket da medlemmer av Eldsterådet gjerne bor langt vekk fra universitetet.

Forsikringer

Forutsetninger: Denne vedtektsendringen skal kun stemmes over dersom følgende vedtektsendringer har blitt godkjent: Hovedstyrets vedtektsforslag.

Følgende, forutenom beskrivende (fet), tekst tillegges som “§6.2 Forsikringer”:

Det må til enhver tid foreligge gyldige forsikringer på midler og materiell som er disponert av linjeforeningen.