§ Forslag til vedtektsendringer

Husk å legge inn navnet ditt. På den måten vet vi hvem som skal presentere, og forsvare forslaget på generalforsamlingen.

Forslag 1 (Hege Borge)

4.1.2 Krav til kandidater
Endre fra "En kandidat må ha innehatt et verv i linjeforeningen i minst ett semester med unntak(...)" til "En kandidat må ha innehatt et verv i linjeforeningen i minst ett semester. For verv utenom leder, nestleder og leder for bank- og økonomikomiteen må kandidaten ha vært medlem av komiteen det stilles til i minst ett semester."

Forslag 2: (Magnus Kongshem og Jim Tørlen)

Dersom forslag 1 ikke går gjennom.

4.1.2 Krav til kandidater
Endre fra "En kandidat må ha innehatt et verv i linjeforeningen i minst ett semester med unntak(...)" til "En kandidat må ha innehatt et verv i linjeforeningen i minst ett semester. For verv utenom leder, nestleder og leder for bank- og økonomikomiteen må kandidaten ha vært medlem av komiteen det stilles til i minst ett semester.

Hvis valg av komitéleder faller på ekstraordinær generalforsamling, begrenses kravet til at kandidaten kun må ha innehatt et verv i linjeforeningen i minst ett semester."

Forslag 3: (Magnus Kongshem og Jim Tørlen)

Dersom forslag 1 går gjennom.

4.1.2 Krav til kandidater
Legge til et ekstra avsnitt:
"Hvis valg av komitéleder faller på ekstraordinær generalforsamling, begrenses kravet til at kandidaten kun må ha innehatt et verv i linjeforeningen i minst ett semester."

Forslag 4 (Pia Lindkjølen)

4.3.1 Periodiske komiteer
Legge til et avsnitt om ekskursjonskomiteen som nodekomite av fagKom. Forslag:

"4.3.1.3 Ekskursjonskomiteen
Komiteens hovedoppgave er å organisere ekskursjon for studentene i 3.klasse. Komiteen kan selv velge å tillate studenter i eldre årskull å bli med på ekskursjonen, dersom studenten det gjelder ikke har vært på ekskursjon i regi av linjeforeningen tidligere. Ekskursjonskomiteen skal også jobbe for å sikre økonomisk støtte til ekskursjonen. Komiteens forelderkomite er fagKom. Komiteens navn forkortes eksKom."

Forslag 5 (Pia Lindkjølen)

4.3 Nodekomiteer
Legge til et avsnitt om Informatikernes IT-ekskursjon som nodekomite under bedkom.

"4.3.4 Informatikernes IT-ekskursjon
Komiteens hovedoppgave er å arrangere ekskursjon til Oslo for masterstudenter. Denne arrangeres hver høst og har som hovedformål å gjøre masterstudentene kjent med hvilke muligheter som finnes etter endt studie. Komiteen er selvstyrt og tar alle avgjørelser angående ekskursjonen. Komiteens forelderkomite er bedKom. Komiteens navn forkortes itex"

Forslag 6 Medlemsskap (Pia Lindkjølen)

Medlemsskap
Fjerne linjen "Årsstudium i informatikk" Da dette studiet ikke lenger eksisterer.

Forslag 7 (Thor Håkon Bredesen)

3 Generalforsamlingen
Ifm saksforslag om å endre budsjettperiode til å følge regnskapsperiode må det en endring i vedtekten om når budsjett skal bli godkjent. Utdypelse kommer senere.

Forslag 8 (Sondre Auestad)

3.4 Beslutningsdyktighet og avstemming
Endre teksten slik at blanke stemmer ikke er tellende ved ja/nei-avstemminger.
Forslag:
I første avsnitt legge til setningen "Blanke stemmer er ikke tellende, med mindre annet er spesifisert."

Forslag 9 (Sondre Auestad)

3.6 Gjennomføring av valg
Endre teksten slik at folk kan stemme "ingen" i valgssaker, og dermed skille mellom blanke stemmer og negative stemmer.
Forslag:
Endre setningen "Ved avholdt valg vil alle stemmer, inkludert blanke, v?ære tellende." til:
"Ved avholdt valg er ikke blanke stemmer tellende, men folk kan stemme 'ingen' på valget."

Forslag 10: appKom (Michael Johansen)

Følgende, forutenom beskrivende (fet), tekst legges til som §4.3.4 Applikasjonskomiteen. Dersom forslaget om eksKom går gjennom blir paragrafnummeret §4.3.5.

Versjon 2.0. De følgende avsnittene er oppdelt for lesbarhet. Delene slås sammen uten underoverskrifter dersom forslaget skal innlemmes i vedtektene.

Hovedoppgave:

Komiteens hovedoppgave er å utvikle og drifte nettleserutvidelser, mobilapplikasjoner, infoskjermer og tilhørende tjenester som f.eks. mellomlagstjenester og mikrokontrollere. Komiteens navn forkortes appKom.

Nodekomite under dotKom:

Komiteens forelderkomite er dotKom. Komiteen skal ikke drive med oppgaver som overlapper med dotKoms oppgaver. Komiteen skal være nært tilknyttet dotKom gjennom komiteens leder. Leder av appKom har plikt til å rapportere til dotKom om komiteens drift, og skal ikke pålegges andre arbeidsoppgaver i dotKom. Per §4.3 velges komiteleder for appKom internt i dotKom. Ny leder velges snarest etter linjeforeningens ordinære generalforsamling. Dersom dotKom enten ikke finner en leder eller ikke ønsker å finne en leder, skal appKom selv velge en leder blant sittende komitemedlemmer.

Åpent opptak:

Komiteen har løpende åpent opptak, åpen dør og lav terskel for deltakelse. Enhver Onliner som oppfyller kravene til medlemskap i §5 skal kunne bli med på møter. Ettersom det vil være enkelt å delta på møter stilles det to formelle krav før komiteleder gir tilbud om å bli komitemedlem. Kravene er deltakelse på fire påfølgende møter og fullførelse av en opptaksprøve som bestemmes internt i komiteen.

Leders ansvar som moderator:

På grunn av utfordringer som kan oppstå med åpent opptak gis komiteleder fullmakt til å begrense adgang til møtene for deltakere som ikke er medlemmer av komiteen. Det spesifiseres at begrensning i hovedsak er ment å brukes dersom komiteen er for stor, eller dersom en deltaker har uakseptabel oppførsel eller innsats. Dersom et komitemedlem har en periode med inaktivitet eller lav deltakelse kan leder velge å avslutte komitevervet til vedkommende.

Forslag 11: Ridderorden (Håvard Slettvold)

§4.6 Eldsterådet erstattes i sin helhet med forslaget under. Dette forslaget innebærer å trekke sammen tidligere §4.6 og §5.2 til en sammenfattet forklaring av vår ridderorden, samt innskrive riddere av 3. grad i vedtektene.

Vanlig tekst = Fantes fra før, kan være flyttet
Fet tekst = Lagt til
Strøket tekst = Fjernet

4.6 Ridderne av det Indre Lager

Linjeforeningen har en egen orden for medlemmer som gjennom sitt arbeid har utmerket seg.

4.6.1 Ridder av 1. grad

Riddere av første grad er Æresmedlemmer av linjeforeningen.

Linjeforeningen har anledning til å utnevne æresmedlemmer. Æresmedlemskap går til personer som har gjort en eksepsjonell innsats for informatikkens sak, eller har gjort en eksepsjonell innsats for studentene ved informatikkstudiet. Æresmedlemmer har ikke noe noe krav om tidligere tilknytning til linjeforeningen for nominasjon.

Utnevnelse skjer ved at Hovedstyret mottar forslag fra medlemmer av linjeforeningen, med begrunnelse om hvorfor kandidaten bør utnevnes. Kandidaten utnevnes ved kvalifisert flertall i Hovedstyret.

4.6.1.1 Medlemskap

Utnevnelse skjer ved at Hovedstyret vurderer alle nominerte kandidater. Nominasjoner kan komme fra alle medlemmer av linjeforeningen. Kandidater utnevnes ved flertall i Hovedstyret.

Annonsering av opptak for riddere av 1. grad gjøres kun i sammenheng med jubileum.

4.6.2 Ridder av 2. grad

Riddere av andre grad er Eldsterådet til linjeforeningen.

Eldsterådet er en gruppe bestående av særs erfarne medlemmer som har opparbeidet seg status og autoritet blant medlemmene i linjeforeningen. Eldsterådet skrives med stor ’E’ på samme måte som egennavn.

4.6.2.1 Medlemskap

Medlemmer av linjeforeningen blir medlem i Eldsterådet ved å oppfylle en eller flere av følgende krav:

 • Er eller har vært leder av linjeforeningen.
 • Er eller har vært et aktivt hovedstyremedlem i tre år (seks semestere) eller mer.
 • Har blitt utnevnt til Æresmedlem.

Det spesifiseres at Man kan være medlem i Eldsterådet samtidig som man er medlem av Hovedstyret eller en av linjeforeningens komiteer.

Annonsering av opptak for riddere av 2. grad gjøres ved en egnet formell anledning der en stor mengde medlemmer er tilstede.

4.6.2.2 Formål

Det er Eldsterådets oppgave å avholde opptaksseremonien i forbindelse med linjeforeningsopptaket (ikke komiteopptak). Før opptaket skal sittende leder av linjeforeningen velge representanter fra Eldsterådet til å avholde opptaket sammen med lederen. Det bør være minst fem medlemmer av Eldsterådet til stede under opptaket. Det spesifiseres at Leder bør er pliktig til å invitere Eldsterådet i god tid før linjeforeningsopptaket da ettersom medlemmer av Eldsterådet gjerne bor langt vekk fra universitetet.

4.6.3 Ridder av 3. grad

Riddere av tredje grad en personer som gjennom sin tid i linjeforeningen har vist stort engasjement, utført ekstraordinært arbeid eller har spesielt lang fartstid i frivillige verv tilknyttet informatikkstudiet.

4.6.3.1 Medlemskap

Utnevnelse skjer ved at Hovedstyret vurderer alle nominerte kandidater. Nominasjoner kan komme fra alle medlemmer av linjeforeningen. Kandidater utnevnes ved flertall i Hovedstyret.

Annonsering av opptak for riddere av 3. grad gjøres ved en egnet formell anledning der en stor mengde medlemmer er tilstede.


§5 Medlemmer endres for å reflektere inkluderingen av æresmedlemmer og eldsterådet i Riddere av det Indre Lager.

Følgende er medlemmer av linjeforeningen på livstid:

 • Æresmedlemmer
 • Medlemmer av pensjonistkomiteen
 • Medlemmer av Eldsterådet

§5.2 Æresmedlemskap erstattes av en egen paragraf under §5 Medlemskap om rettigheter for medlemmer av ridderordenen.

5.2 Ridderorden

Personer utnevnt til Ridder av det Indre Lager er medlemmer av linjeforeningen på livstid.

Forslag 12: (Magnus Kongshem og Jim Tørlen)

Følgende, forutenom beskrivende(fet), tekst legges til som §4.1.4 Valg av Hovedstyrets medlemmer.
Dersom forslag 2 eller 3 går gjennom:
Legger til følgende punkt under §4.1

4.1.4 Valg av Hovedstyrets medlemmer
Lederne for de komiteene som utgjør Hovedstyret, bortsett fra leder av bank- og økonomikomiteen, velges innad i sin respektive komité senest 2 uker før generalforsamlingen. Ledervalget internt i komiteene må godkjennes av generalforsamlingen.

Hvis en komité ikke skulle klare å stille en kandidat til generalforsamlingen, eller generalforsamlingen ikke godkjenner kandidaten, vil lederen for den respektive komiteen velges av generalforsamlingen etter vanlig benkeforslag.

Forslag 13: (Magnus Kongshem og Jim Tørlen)

Følgende, forutenom beskrivende(fet), tekst legges til som §4.1.4 Valg av Hovedstyrets medlemmer.
Dersom forslag 1 går gjennom og forslag 3 ikke går gjennom:
Legger til følgende punkt under §4.1

4.1.4 Valg av Hovedstyrets medlemmer
Lederne for de komiteene som utgjør Hovedstyret, bortsett fra leder av bank- og økonomikomiteen, velges innad i sin respektive komité senest 2 uker før generalforsamlingen. Ledervalget internt i komiteene må godkjennes av generalforsamlingen.

Hvis en komité ikke skulle klare å stille en kandidat til generalforsamlingen, eller generalforsamlingen ikke godkjenner kandidaten, vil lederen for den respektive komiteen velges av generalforsamlingen etter vanlig benkeforslag.

Hvis valg av komitéleder forskyves og faller på en ekstraordinær generalforsamling, faller §4.1.2 fra, og krav til kandidatur er at kandidaten har innehatt et verv i linjeforeningen i minst ett semester.

Forslag 14: (Magnus Kongshem og Jim Tørlen)

Følgende, forutenom beskrivende(fet), tekst legges til som §4.1.4 Valg av Hovedstyrets medlemmer.
Dersom forslag 1 går gjennom og forslag 3 og 13 ikke går igjennom:
Legger til følgende punkt under §4.1

4.1.4 Valg av Hovedstyrets medlemmer
Lederne for de komiteene som utgjør Hovedstyret, bortsett fra leder av bank- og økonomikomiteen, velges innad i sin respektive komité senest 2 uker før generalforsamlingen. Ledervalget internt i komiteene må godkjennes av generalforsamlingen.

Hvis en komité ikke skulle klare å stille en kandidaten til generalforsamlingen, eller generalforsamlingen ikke godkjenner kandidaten, vil det bli ekstraordinær generalforsamling hvor §4.1.2 faller fra, og krav til kandidatur er at kandidaten har innehatt et verv i linjeforeningen i minst ett semester.

Forslag 15: (Magnus Kongshem og Jim Tørlen)

Følgende, forutenom beskrivende(fet), tekst legges til som §4.1.4 Valg av Hovedstyrets medlemmer.
Dersom forslag 1 eller 2 ikke går gjennom:
Legger til følgende punkt under §4.1

4.1.4 Valg av Hovedstyrets medlemmer
Lederne for de komiteene som utgjør Hovedstyret, bortsett fra leder av bank- og økonomikomiteen, velges innad i sin respektive komité senest 2 uker før generalforsamlingen. Ledervalget internt i komiteene må godkjennes av generalforsamlingen.

Hvis en komité ikke skulle klare å stille en kandidat til generalforsamlingen, eller generalforsamlingen ikke godkjenner kandidaten, vil lederen for den respektive komiteen velges av generalforsamlingen etter vanlig benkeforslag.

Forslag 16: (Jim Tørlen)

Følgende, forutenom beskrivende(fet), tekst legges til på slutten av punkt 3 i §4.1.1 Hovedstyrets sammensetning.

... og leder for seniorkomiteen.

Forslag 17 (Pia Lindkjølen)

Følgende tekst fjernes fra § 4.5 Kontoret
"Kontorarealet skal primært brukes til møtevirksomhet for komiteene og Hovedstyret"

Neste linje endres fra:
"Dersom kontoret ikke er opptatt i forbindelse med møtevirksomhet skal det etterstrebes å holde kontoret åpent for sosialt samvær og andre ærend medlemmer måtte ha som fordrer personlig oppmøte"

endres til:
"Det skal etterstrebes å holde kontoret åpent for sosialt samvær for medlemmer."

Forslag 18 (Pia Lindkjølen)

Følgende tekst endres i §4.7 Mislighold av verv

Fra:
For å beholde et beslutningsdyktig og fungerende Hovedstyre vil det kun være mulig å stille mistillitsforslag mot ett hovedstyremedlem av gangen. Hovedstyret har to uker på å behandle et mistillitsforslag.

Til:

Dersom det stilles mistillitsforslag til flere styremedlemmer av gangen, skal disse behandles ved ekstraordinær generalforsamling.

Forslag 19 (Pia Lindkjølen)

Følgende tekst endres i §3.4 Beslutningsdyktighet og avstemming:

Fra:
Antallet defineres som det laveste mellom 15 medlemmer og 1/5 av medlemmene.

Til:

Antallet defineres som det høyeste mellom 15 medlemmer og 1/5 av medlemmene.

Forslag 20 (Nils Herde)

4.3 Alt etter sjette punktum sløyfes. Økonomisk status (støtte fra nye prosjekter, fast post på foreldrekomitéens budsjett eller egen økonomiansvarlig) skal stå i nodekomitéens retningslinjer.

Forslag 21 (Nils Herde)

4.3.3 Redaksjonen “så langt det lar seg gjøre” sløyfes.

Forslag 22 (Nils Herde)

OBS! Nils svarer gjerne på spørsmål angående dette vedtektsforslaget på forhånd!

4.3.4 Andre nodekomitéer Andre nodekomitéer kan opprettes av onlinemedlemmer som ønsker å dekke et behov som gagner informatikkstudenter. Disse komitéene formulerer sine egne retningslinjer og budsjett som deretter godkjennes av Hovedstyret. Hovedstyret avgjør også hvorvidt komitéen underlegges en eksisterende komité, eller Hovedstyret selv. Nodekomitéer som har eksitert i to år eller mer skal ha egen budsjett post i foreldrekomitéen og kan bare offisielt nedlegges av Generalforsamlingen.

Forslag 23 (Håvard Slettvold)

§4.1.1 Hovedstyrets sammensetning Endres til:

Hovedstyret består av:

 • Leder
 • Nestleder
 • Leder av Arrangementskomiteen
 • Leder av Bank- og økonomikomiteen
 • Leder av Bedriftskomiteen
 • Leder av Drifts- og utviklingskomiteen
 • Leder av Fag- og kurskomiteen
 • Leder av Profil- og aviskomiteen
 • Leder av Trivselskomiteen