1 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen skal bli informert om fjorårets regnskap, behandle innsendte saks- og vedtektesforslag, budsjett for neste periode og valg av nytt Hovedstyre.

2 Deltakere

Alle medlemmer av Online, jfr kapittel 5 i vedtektene har møte-, tale- og stemmerett under generalforsamlingen.

Alle deltakere blir gitt et deltakernummer som må bæres under generalforsamlingen. Når en deltaker forlater salen blir nummeret levert inn til tellekorpset. Når deltakeren returnerer blir det samme deltakernummeret levert ut igjen.

3 Votering

For at en generalforsamling skal være beslutningsdyktig må det laveste mellom 15 medlemmer og 1/5 av medlemmene ha møtt opp.

  • Alminnelig flertall er definert som 1/2 av de tilstedeværende med stemmerett, med unntak av blanke stemmer.
  • Kvalifisert flertall er definert som 2/3 av de tilstedeværende med stemmerett, med unntak av blanke stemmer.

Blanke stemmer er ikke tellende, med mindre annet er spesifisert.

3.1 Saker

Alle saker på generalforsamlingen avgjøres ved alminnelig flertall, med mindre annet er spesifisert.

3.2 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer avgjøres med kvalifisert flertall.

3.2.1 Endringer på vedtektsendringer

Det er ikke mulighet for å gjøre endringer på vedtektsforslag under generalforsamlingen.

3.3 Personvalg

Her følges kapittel 3 paragraf 6 i Onlines vedtekter.

4 Forhandlinger

4.1. Debatt

Debattene skal preges av gjensidig respekt og anerkjennelse. Møteleder kan utvide taletiden for delegater dersom det er nødvendig. Møteleder kan også beslutte begrensning i taletid dersom dette er nødvendig for å gi alle talere ordet innen den vedtatte tidsrammen, eller dersom taler ikke utviser saklighet eller respekt for sine meddebattanter i debatten som pågår.

4.1.1 Hovedinnlegg

Hovedinnlegg tegnes ved visning av ark med deltakernummer. Til hovedinnlegg gis ordet for inntil 3 minutter.

4.1.2 Replikk

Replikk tegnes ved fremvisning av to fingre samt ark med deltakernummer. Det er anledning til inntil to replikker per hovedinnlegg samt en svarreplikk. Til replikk og svarreplikk gis ordet for inntil 1 minutt. Det er ikke anledning til å ta replikk på replikk.

4.1.3 Skriftlig innlegg

Det gis anledning til å få sine innlegg lest opp av ordstyrer. Innleggene tegnes som beskrevet i punktene 4.1.1 og 4.1.2.

4.1.4 Saksopplsyning

Saksopplysning tegnes ved å fremvise flat arm over deltakernummer. Saksopplysning gis ordet for å avklare rene, faktiske forhold, og ordet blir gitt umiddelbart etter at innlegget, eller replikken tegningen kom under, er avsluttet.

4.2 Andre reguleringer av forhandlingene

4.2.1 Referat

Det skal føres referat av minst to (2) under generalforsamlingen. Diskusjoner, argumenter, orienteringer og resultat fra valg skal føres ned. Der generalforsamlingen har foretatt et valg skal stemmefordelingen føres ned, med unntak av personvalg.

4.2.2 Sette strek

Ordstyrer foreslår å sette strek for en debatt når dette synes nødvendig for å gjennomføre debatten innenfor vedtatte tidsramme. Generalforsamlingen vedtar å sette strek med alminnelig flertall. Vedtak om å oppheve eller på annen måte bryte vedtatte tidsrammer forutsetter kvalifisert flertall.

4.2.3 Stryke talelisten

Generalforsamlingen kan vedta å stryke resten av talelisten uten at de som er oppført får ordet til debatten. Slikt vedtak gjøres med kvalifisert flertall og har umiddelbar virkning.

5 Andre bestemmelser

Spørsmål som ikke er regulert i denne forretningsorden avgjøres av møtet med alminnelig flertall.

Ordstyrer foreslår pause når dette finnes nødvendig. Ordstyrer skal etterstrebe fem minutters pause hver time.