## Innhold 
* [2023 Høst Forside](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2023h)  - Forside
* [2023 Høst Forretningsorden](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2023h/forretningsorden) - Forretningsorden
* [2023 Høst Dagsorden](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2023h/dagsorden) - Dagsorden for generalforsamlingen
* [2023 Høst Halvårsberetninger](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2023h/aarsberetninger) - Halvårsberetninger
* [2023 Høst Saksforslag](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2023h/saksforslag) - Alle innsendte saker vil bli tatt opp.
* [2023 Høst Vedtektsforslag](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2023h/vedtekstforslag) - Foreslåtte endringer til vedtektene. Send gjerne inn ditt forslag.
* [2023 Høst Kandidater](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2023h/valg) - Er du klar for et verv i Hovedstyret eller Fondstyret?

Om du ønsker å fremme vedtektsforslag foran generalforsamlingen kan du sende en e-post til hovedstyret@online.ntnu.no før **02.oktober kl. 23.59**, så vil de bli lagt inn her. Du må selv fremme saken foran generalforsamlingen. Saker som ikke er fremmet innen fristen vil ikke bli tatt opp.

**Hva er et vedtektsforslag?**

Vedtektsforslag kan, om de blir godkjent av generalforsamlingen, endre vedtektene til linjeforeningen. Det innebærer at reglene som Hovedstyret og linjeforeningen følger blir endret. Alle medlemmer av Online kan fremme vedtektsforslag. 

[TOC]

# Forslag til Onlines vedtekter## Vedtektsforslag 01: Endre på Hovedstyrets sammensetning v/ Njål Ingersønn Sørland

**Bakgrunn**:

Ble stemt gjennom saksforslag i vår om å nedsette en arbeidsgruppe for undersøkelse av vår organisasjonsstruktur og alternative strukturer.

Online har vokst mye de siste årene, og vi har i løpet av kort tid fått tre nye komiteer. Til tross for dette så har ikke organisasjonsstrukturen til Online endret seg noe, og man kan se litt problemer med dette når det kommer til kommunikasjonsflyt i linjeforeningen.

Vi har per i dag 11 komiteer og 4 nodekomiteer. Av disse så er det kun 7 av komiteene som er direkte representert i Hovedstyret gjennom en styrerepresentant eller økonomiansvarlig. Komiteene uten styrerepresentant har nestleder av Online som kontaktpunkt, kontra de andre som har en spesifikk representant. Dette kan gjøre at terskelen for å ta kontakt med HS, og få informasjon fra HS blir vanskeligere.


**Endre vedtekt 4.1.1 Hovedstyrets sammensetning **

Fra: 
Hovedstyret består av:
	Leder
	Nestleder
	Økonomiansvarlig
	Styrerepresentant for Arrangementskomiteen
	Styrerepresentant for Bedriftskomiteen
	Styrerepresentant for Drifts- og utviklingskomiteen
	Styrerepresentant for Fag- og kurskomiteen
	Styrerepresentant for Profil- og aviskomiteen
	Styrerepresentant for Trivselskomiteen


Til: 
Hovedstyret består av Leder, Nestleder, Økonomiansvarlig, og tre styremedlemmer

**Endre vedtekt 4.2 Komiteer **

Fra: 
Alle komiteer består av minimum en leder, en økonomiansvarlig og en tillitsvalgt. Komiteer med stemmerett i Hovedstyret skal i tillegg bestå av et styremedlem.

Til: 
Alle komiteer består av minimum en leder, en økonomiansvarlig, en tillitsvalgt og en kommunikasjonsansvarlig. Rollen som kommunikasjonsansvarlig kan kombineres med hvilken som helst annen rolle i komiteen.

**Endre vedtekt 4.1 Hovedstyret **

Fra: 
[…]
For at Hovedstyret skal være beslutningsdyktig må minst halvparten (1/2) av representantene være tilstede.
Ingen kan inneha to verv i Hovedstyret. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Hovedstyrets møter er lukket, men gjester kan inviteres dersom Hovedstyret ønsker dette. 
[…]

Til: 
[…]
For at Hovedstyret skal være beslutningsdyktig må minst halvparten (1/2) av styremedlemmene være tilstede.

Ingen kan inneha to verv i Hovedstyret. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Hovedstyrets møter er lukket, men gjester kan inviteres dersom Hovedstyret ønsker dette. Ved saker som angår en eller flere komiteer har kommunikasjonsansvarlig(e) fra komiteen(e) rett til å enten møte selv, eller sende noen andre fra komiteen sin.
[...]


**Endre vedtekt 4.1.2 Fravær av hovedstyremedlem**

Fra: 
Dersom en komité sin styrerepresentant blir fraværende er det komitéleder som tar over styrerepresentantens plikter, oppgaver og rettigheter. Dersom komitéleder ikke er tilgjengelig plikter Hovedstyret å fylle stillingen.

Dersom leder, nestleder og/eller økonomiansvarlig av linjeforeningen blir fraværende i den grad at det går utover vervets arbeidsoppgaver skal det innkalles til ekstraordinær generalforsamling for å fylle vervet.


Til: 
Dersom noen av Hovedstyrets medlemmer blir fraværende i den grad at det går utover vervets arbeidsoppgaver skal det innkalles til ekstraordinær generalforsamling for å fylle vervet.

**Endre vedtekt 4.1.3 Krav til kandidater**

Fra: 
Kandidater til Hovedstyret må ha innehatt et verv i en av komiteene i linjeforeningen i minst ett (1) semester. Om en kandidat til styrerepresentant ikke har innehatt et verv i en komité, må kandidaten foreslås av valgkomiteen. Dersom kandidaten er med i Debug, må de permitteres fra dette vervet. 

Til: 
Kandidater til Hovedstyret må ha innehatt et verv i en av komiteene i linjeforeningen i minst ett (1) semester. Om en kandidat ikke har innehatt et verv i en komité, må kandidaten foreslås av valgkomiteen. Dersom kandidaten er med i Debug, må de permitteres fra dette vervet. Dersom en kandidat blir tatt opp til Hovedstyret, må de permitteres fra alle eventuelle verv i Onlines komiteer og nodekomiteer, og kan ikke inneha disse vervene så lenge de sitter i styret.


**Endre vedtekt 4.1.4 Valg av hovedstyre **

Fra: 
[...]
Ved Ordinær generalforsamlingen utlyses:
	Leder
	Nestleder
	Økonomiansvarlig

Ved Sekundær generalforsamlingen utlyses:
	Øvrige styrerepresentanter
[...]

Til: 
[...]
Ved Ordinær generalforsamlingen utlyses:
	Leder
	Nestleder
	Økonomiansvarlig

Ved Sekundær generalforsamlingen utlyses:
	Øvrige styremedlemmer
[...]## Vedtektsforslag 02: Endre ordlyden i vedtekten om medlemmer av Debug som stiller til hovedstyret (Faller dersom 01 går gjennom) v/ Carolina Gunnesdal og Frida Eriksen Næss

**Bakgrunn**:

Vedtektsforslaget om at Debug medlemmer ikke kan sitte i hovedstyret gikk gjennom i vår, etter dette var det litt usikkerhet rundt når et medlem av Debug må permittere seg for å stille til hovedstyret. 

Hovedstyret har nå lagt til en litt klarere vedtekt rundt når man må permittere seg fra Debug når man ønsker å stille til hovedstyret.

**Endre vedtekt 4.1.3 Krav til kandidater**

Fra:
Kandidater til Hovedstyret må ha innehatt et verv i en av komiteene i linjeforeningen i minst ett (1) semester. Om en kandidat til styrerepresentant ikke har innehatt et verv i en komité, må kandidaten foreslås av valgkomiteen. Dersom kandidaten er med i Debug, må de permitteres fra dette vervet.

Til: 
Kandidater til Hovedstyret må ha innehatt et verv i en av komiteene i linjeforeningen i minst ett (1) semester. Om en kandidat til styrerepresentant ikke har innehatt et verv i en komité, må kandidaten foreslås av valgkomiteen. Dersom kandidaten er med i Debug, **må de permitteres fra dette vervet så snart kandidaten blir tatt opp i Hovedstyret og kan ikke inneha dette vervet så lenge de sitter i styret.**


## Vedtektsforslag 03: Endre ordlyden i vedtekten om medlemmer av Debug som stiller til hovedstyret (Faller dersom 01 ikke går gjennom) v/ Carolina Gunnesdal og Frida Eriksen Næss

Bakgrunn:
Vedtektsforslaget om at Debug medlemmer ikke kan sitte i hovedstyret gikk gjennom i vår, etter dette var det litt usikkerhet rundt når et medlem av Debug må permittere seg for å stille til hovedstyret.
Hovedstyret har nå skrevet en tydeligere vedtekt om når man må permittere seg fra Debug når man ønsker å stille til hovedstyret.

**Endre vedtekt 4.1.3 Krav til kandidater**

Fra:

Kandidater til Hovedstyret må ha innehatt et verv i en av komiteene i linjeforeningen i minst ett (1) semester. Om en kandidat til styrerepresentant ikke har innehatt et verv i en komité, må kandidaten foreslås av valgkomiteen. Dersom kandidaten er med i Debug, må de permitteres fra dette vervet. Dersom en kandidat blir tatt opp til Hovedstyret, må de permitteres fra alle eventuelle verv i Onlines komiteer og nodekomiteer, og kan ikke inneha disse vervene så lenge de sitter i styret.

Til:

Kandidater til Hovedstyret må ha innehatt et verv i en av komiteene i linjeforeningen i minst ett (1) semester. Om en kandidat til styrerepresentant ikke har innehatt et verv i en komité, må kandidaten foreslås av valgkomiteen. Dersom en kandidat blir tatt opp til Hovedstyret, må de permitteres fra alle eventuelle verv i Onlines komiteer**,** nodekomiteer **og Debug**, og kan ikke inneha disse vervene så lenge de sitter i styret.


## Vedtektsforslag 04: Bedkom ansvarlige for ITEX						1/5 v/ Ingrid Kvitnes og Magnus Ouren		

Intro: 

Saken ble tatt opp på genfors i våres. Det ble et tydelig flertall da, men gikk ikke gjennom pga. krav om ⅔ alminnelig flertall. Siden sist har vi i Bedkom erfart et større behov for dette vedtaket. 

Bakgrunn:

ITEX er et viktig arrangement for informatikkstudenter i deres jobbsøkeprosess. For øyeblikket organiseres ITEX av nodekomiteen ITEX. 

Bedkom har det siste halvåret spesielt opplevd en nedgang i bedrifters interesse for å drive studentrekruttering. Dette har gjort det vanskeligere for oss å kunne sikre inntektene som Online budsjetterer for. Per nå sikrer bedkom inntekter til Online gjennom bedriftspresentasjoner og andre sponsormidler, herunder fadderuker, offline-annonser og kaffe.

ITEX er et attraktivt produkt som ønskes av mange bedrifter. For å kunne sikre bedrifter til våre arrangementer har vi i flere tilfeller blitt nødt til å garantere bedriften plass på ITEX. Slik ITEX er organisert nå sitter ikke Bedkom i en posisjon til å kunne innfri disse ønskene fra bedrifter, og vi opplever dette som svært uheldig. Samtidig mener vi at ITEX sine kontrakter, innhold og priser, bør være i tråd med våre eksisterende avtaler. Dette er per nå ikke noe Bedkom har kontroll eller styring på. 
Dette vil føre til at ITEX oppløses som komite, men vi mener at vi vil kompensere for dette ved å ta opp flere ordinære komitemedlemmer som vil ha medlemskap gjennom flere år. Det vil føre til praktiske endringer i Bedkom, som er noe vi mener vi er dimensjonert og klare for slik vår tilstanden er nå. 
For å sikre budsjetterte inntekter og planlagt aktivitet i Online mener vi ITEX burde innlemmes i Bedkoms bedriftsansvar. 


** Endre vedtekt 4.3.4 Informatikeres IT-ekskursjon **

Fra:
Komiteens hovedoppgave er å arrangere ekskursjon til Oslo for masterstudenter hver høst. Komiteens navn forkortes Itex.

Til:
(Vedtekt 4.3.4 strykes i sin helhet fra vedtektene)
(Vi mener at vedtekt 4.2.3 er tilstrekkelig og ikke krever noen formell endring. Da vi mener arbeidet tilknyttet Itex allerede faller inn under bedkom som komité sitt virke) 
4.2.3 Bedriftskomiteen
Komiteens hovedoppgave er å være et bindeledd mellom linjeforeningens medlemmer og næringslivet. Komiteens navn forkortes bedkom.