Drifts- og utviklingskomiteen
===========

### §1 Drifts- og utviklingskomiteens formål

DotKom skal tilrettelegge for en fornuftig og effektiv bruk av IT i Onlines arbeidsprosesser. 

### §2 Drifts- og utviklingskomiteens sammensetning

Drifts- og utviklingskomiteens består av følgende medlemmer: 

* Leder
* Nestleder
* Økonomiansvarlig

Samt øvrige medlemmer av komiteen. Tidligere medlemmer av komiteen har møte-, tale- og stemmerett etter avtale med komitéleder. I leders fravær er nestleder fungerende leder, med alle plikter og rettigheter dette innebærer. 

### §3 Drifts- og utviklingskomiteens ansvarsområder

#### (1) Overordnet IT-ansvar

DotKom har det overordnede ansvaret for å tilrettelegge for Onlines bruk av IT-tjenester. 

#### (2) Ansvar for Onlines nettsider og domener

DotKom er ansvarlige for Onlines nettsider, domener og ellers tilstedeværelse på nett. Sistnevnte gjelder oversikt over brukernavn, passord eller annen info som bør bevares. 

#### (3) Serverrom

DotKom er ansvarlig for serverrommet Online disponerer. Dette innebærer all hardware og utstyr, samt et ansvar om å følge IDIs HMS-regler for lokalet. 

#### (4) Epost

DotKom er ansvarlig for Onlines epostserver, samt drift av linjeforeningens mailinglister. 

### §4 Drifts- og utviklingskomiteens virke

DotKom skal etterstrebe å bruke relevante og interessante teknologier i sitt arbeid samt søke faglig utvikling for komiteens medlemmer. 

Dotkom skal til enhver tid ha gode backuprutiner. 

Leder av komiteen har ansvar for å ha oversikt over, samt delegere ansvarsoppgaver som tilfaller komiteen. 

Leder har ansvar for opptak av nye medlemmer til komiteen. 

Leder har et overordnet ansvar for å tilrettelegge for erfaringsoverføring.