Sted: KLJ2
Dato: 3. November 2021
Tid: 17:15-18:15
Ordstyrer: Martin Kvalsund
Referenter: Anders Robstad, Sindre Langaard

Gjennomgang av budsjettforslag for 2022

Spørsmål underveis:

 • Appkom
  • Ingen
 • Arrkom
  • Ingen
 • Bankom
  • Ingen
 • Bedkom
  • Ingen
 • Dotkom
  • Hva er det R&D posten til Doktom brukes til?
   • Det vi har brukt det til siste året er Cloud, til research osv.
  • Hva skal de pengene brukes til nå?
   • Blir fremdeles could, bare for å teste ut hva som er beste løsnigen, og videre til å teste ut nye løsninger osv med teknologier.
  • Dere har en post for cloud, og skal bruke R&D posten også til cloud?
   • Forskjellen der blir at cloud er for å drifte systemene, mens R&D er å videreutvikle alle systemene på.
  • Har du noen eksempler på hva R&D posten er brukt på tidligere?
   • Den posten fikk vi i fjor, så bare brukt til cloud.
 • Fagkom
  • Ingen
 • HS
  • Ble det ikke fjernet både 1500 per semester fra ITEX og Ekskom postene
   • Er fjernet fra bedkom + fagkom til HS, går opp i opp.
 • Jubkom
  • Kunne de teknisk sett da brukt 500kr per pers på teambuilding?
   • Nei samme som gjøres i resten av Online.
 • Online-IL
  • Ingen
 • Prokom
  • Ingen
 • Seniorkom
  • Ingen
 • Trikom
  • Ingen
 • Velkom
  • Ingen
 • Total 2022
  • Ingen

Diskusjon

Budsjett for Output 2022

 • Budsjettutvidelse til Output kom etter fristen og er derfor ikke i budsjettet. Bandet er tilbake etter pandemi, er nå 14 personer. Har ikke bandlokale og bruker F1. Bruker mye tid på å flytte ting rundt som tar mye tid og krefter. Ønsker nå å gå over til å bruke et annet lokale hvor de kan oppbevare tingene, hvor dette lokalet krever medlemsskapsavgift på 50kr per person som skal bruke det. 700kr i mnd. Det vi har i budsjettet i dag strekker ikke til til disse utgiftene vi må ut med for å kunne bruke dette lokalet. Jeg ønsker å få en budsjettutvidelse for å kunne få til dette når bandet er fullt oppe å går igjen. Dette ville da krevd at vi minker noen andre budsjettposter for at vi skulle kunne gitt output mer penger. Vi støtter datakameratene med 12k i året, noe som er mer enn hva Output får. Vi i bandet har blitt bedt om å søke penger. Det er per nå kun bare minimum. Trenger penger til utstyr og må da gå til leie av utstyr. Feks til julebord må de be arrkom om penger til utstyr. Er det mulig å flytte penger fra en annen post til output? F.eks. prosjekterposter?
  • R&D posten til Dotkom er veldig vanskelig å si noe om at hva som skal brukes i fremtiden. I år så har vi brukt såpass mye at vi nesten måtte vurdere å bruke penger fra andre poster på det. Akkurat nå så trenger vi iallfall de pengene da vi skal gå over til cloud.
  • Villig til å minke bankom prosjekt posten.
 • Er det HS eller bankom sine prosjekter poster?
  • Jeg tenkte alle sine prosjekter poster. Da output ikke har fått det de trenger og prosjetkerposter er ment til å bare dekke litt tilfeldig (er i tillegg).
  • Ønsker ikke å gjøre noe med prosjekterposten til HS, da denne brukes til å gi tilbud til onlinere der hS ser det nødvendig.
  • Det med å søke støtte er det veldig mange andre komiteer som er nødt til å gjøre for å drive med sitt normale virke. Så det er ganske vanlig at komiteer i online er avhengig av å få støtte for å kunne gjennomføre sitt.
 • Har dere sett på andre muligheter for leie av lokalet? Finnes det noe billigere?
  • 700 kr er noe av det billigste lokalene man kan leie. Andre lokaler er undersøkt, men får avslag fordi de er fulle.
 • Hvis vi budsjetterer med 25 k i overskudd, hvorfor kan vi ikke ta fra dette?
  • Ment til dersom det skjer noe uventet, luirt å ha en buffer dersom det skjer noe.
  • Kan ikke bruke støtte til å dekke underskudd
 • Sitter vi ikke igjen med stort overskudd hvert år uansett?
  • Var spesielt i fjor på grunn av pandemi og avlysninger.
  • Budsjettet er kun det vi vet at vi får inn gjennom bedarr. Det er 60-70% av pengene vi har i Online, så støtteordningene er veldig viktig for at Online skal gå rundt uansett.
  • Vi har gått mye i overskudd siste årene. Det er ikke bærekraftig nødvendigvis og er markedsavgengig. Ikke stabilt i fremtida nødvendigvis.
 • Utifra utgiftene i forslaget så er det mulig å gjøre som med Appkom. Det var et forslag om at appkom skulle bli nodekomite som ble vedtatt på Genfors, og da får de sitt eget budsjett.
  • Tror man må være godkjent på generalforsamling for å få teambuidingstøtte.
 • Klar over at alle komiteene søker om støtte fra ordninger, men har de andre komiteene sletet med å få penger til nødvendig drift? Altså bare det å ha penger til å gjennomføre ting. For oss så er øvingene våre hele driften, altså uten disse så får ikke vi spilt på arrangement. Det er ikke mulig for oss å drive med å bære ting opp og ned i 2 timer hver gang vi skal ha en øving nå. Det burde finnes midler i Online til oss slik at vi kan gjennomføre den nødvendige driften vår uten at vi trenger støtteordninger. Det er ikke garantert at man får penger innvilget gjennom søknader, det er mulig at de blir avslått. Output fortjener like mye som andre deler av Online å få støtte til å holde på som alle andre.
 • Hva var budsjettet til Bandet i fjor.
  • Det fantes ikke budsjett for Output før i fjor, måtte krangle oss til det i fjor. Før det ble det kun fått inn midler mellom støtteordninger.
 • Hvis endringen skal gå gjennom må vi ha et konkret sted å trekke det fra.
  • Selv om det kanskje ikke er så mange aktive onlinere per nå i Datakam så burde vi ikke stryke denne posten da dette stopper fremtidige muligheter for andre onlinere.
 • Da er det ingen mulighet for å finne disse pengene i noen poster, og det er ikke noe sted å kutte. Men jeg vil bare si at det er fult mulig å søke om støtte. Budsjettet gjenspeiler absolutt ikke alle pengene vi har i Online da vi får veldig mye i støtte.
 • Får man bandet til å drifte første tre måndene av året?
  • Ja det er mulig, og hvis vi får støtte så er det mulig. Men jeg mener det burde være muligheter i budsjettet til at vi skal slippe å sende søknader for å kunne eksistere.
 • Når dere sier det må være en konkret post å trekke fra, må det faktisk være en eller kan det være flere slik at budsjettet kan blir større enn 8k.
  • Det er mulig å kunne kutte fra ulike poster dersom det lar seg gjøre. Men da må vi finne poster som vi kan ta det fra hvor folk er villige til å gi fra seg noe.
  • Søk fondet, søk IDI, søk IE.
 • En annne mulighet som vi har gjort tidligere er at vi feks kan budsjettfeste støtte fra IDI. Type at man setter 4k inntekter hos seniorkom fra IDI-støtten. Da må bare HS godkjenne at vi skal gjøre det på denne måten.
  • Jeg kan ikke nok om hvilke slike justeringer av budsjettet som er mulig. Dersom det er mulig å gjøre slik som det blir foreslått så syntes jeg vi skal se på dette videre.
  • Syntes også det er et veldig godt forslag dersom dette lar seg gjøre. Det er første året hvor IDI støtten ikke lengre er øremerket, så dette er nok kanskje mulig.
  • Må det da avgjøres i dag?
   • HS kan endre budsjettet dersom de vil.
 • Det er jo kanskje mulig å sette opp bandet som en egen nodekomitee. Dersom man ser på hvor mye bandet skal bruke av penger nå så er det veldig mye i forhold til alle andre interessegruppene og grupperingene Online har.
 • Skal ikke alle budsjettendringer godkjennes av generalforsamlingen? Nå ble jo bare dette forslaget shuttet ned av de som styrer møtet.
  • Budsjettreglement beskriver hvordan budsjettet skal arbeides med. Frister for å ta inn endringer, forslag og presentere budsjettet for de andre i Online. Budsjettmøtet er for å presentere de endringene som er gjort, og få innspill på hva som er gjort. Det er nå uenighet til en endring som må håndteres.
   • Dette jeg har foran meg fra forrige genfors. Hvor det står at innkallingen til budsjettmøtet skal komme mer enn 30 dager før. Her skal bankom gå gjennom forslag som er kommet inn på forhånd og eventuelle forslag som dukker opp. Alle ting som skal bestemmes på møtet avgjøres ved simpelt flertall hos forsamlingen.
   • Jeg er eneste som kom frem med et forslag, altså: Legge 4k som inntekter hos seniorkom som er øremerket av støtten IDI gir til oss.
  • Har ikke jeg fremmet et forslag? Eventuelt fremme et annet forsalg? Så har HS noe å jobbe med.
  • Bare for å oppklare litt, det stensrud kom med var et konkret forslag som kan stemmes over. Det er ikke mulig å stemme over å bare øke en post uten å ha noe sted å hente disse pengene fra.
 • Kan komme med forslag om å ta det fra overskuddet.
  • Vil ikke gjøre dette, da vi har et veldig lite antatt overskudd nå kontra det vi har hatt før.
 • Jeg synstes dere skal tenke på det demokratiske. Synd hvis de presenterer et budjsett det ikke er mulig å komme med endringer på.
  • Alle i Online har på lik linje hatt mulighet til å komme med forslag til å endre budsjettet i en uke fremfor dette møtet. Dette er for å beskytte bankom for ekstra arbeid med å gjøre endringer på budjsettet hele tiden. Dette forslaget kommer veldig ut av det blå, og er ikke sendt inn en uke i forkant.
   • Vi stemmer gjerne over forslaget om øremerking.
 • Det er mulig å komme med andre forslag vi skal stemme over. Men da må man komme med konkrete forslag.
 • Noen forslag til endringer?
  • Forslaget til om øremerking + det forslaget bankom kom med. (500 kr mindre per semester fra prosjekter posten)
 • Det jeg foreslo var 4000 pr semester øremerket fra IDI.
 • Skal vi stemme over om vi skal øke posten til output med 4000,- per semester. Pengene trekker vi fra IDI støtten, slik det totale budsjettet til Output økes med 8000,- i året.
  • Det godtas ved akklamasjon.

HS budsjettet

 • Hvorfor har HS så store utgifter knyttet til fylla?
  • Trenger ikke å være knyttet til fylla, men mer å vise hvem vi er og knytte et bånd til andre styrer og linjeforeninger.
  • Vors er det at vi inviterer andre linjer til styrevors hos oss før vårt immball. Det handler om å knytte bånd til andre.
 • Hva er viktigheten av at vi har random ting med andre linjeforeninger på Dragvoll?
  • Vi har kun vært på et ball med noen fra Dragvoll og det var litt tilfeldig at vi ble invitert dit.
  • Man får veldig mye igjen for å knytte bånd med andre linjer, opprettholde de relasjonene vi har, og kunne dele erfaringer med andre. Det å bli kjent de andre gjør samarbeid og erfaringsdeling bedre. Feks linjelederformumet er en arena hvor det er utrolig mye å hente fra andre og da gjelder det å være og bidra i felleskapet.
  • Betaler dere noe for å være med i linjelederforumet?
   • Det er kun leder som får delta i linjelederforumet. Det hjelper de andre i styret å kunne får møte de rundt slik at det er lettere å hjelpe hverandre til vanlig. Det har hjulpet meg veldig å kunne prate med type nestleder i Abakus og Tihlde etter å ha møtt de gjennom representasjon.

Møteevaluering

 • Nå ble det litt surr med hvem som kan sende inn hva, og når og hvor osv. Det mener jeg er forståelig, da det med konkrete budsjettendringer osv ikke er så tydelig for de som ikke er i bankom. Dersom jeg skulle kommet med en endring så hadde jeg sikkert sagt jeg ønsker mer penger her, og ikke kommet med forslag til hvor disse kommer fra.
  • Ønsker at bankom burde tydeliggjøre hva de egentlig ønsker å få inn og hvordan forslag skal sendes inn.
  • Det er viktig at det skal være mulig å komme med forslag til endringer også under møtet, og at de blir stemt over.
 • Syntes dere presenteret budsjettet på et en god måte. Lett å følge for oss som ikke har peiling.
 • Tusen takk til hele bankom, og spesielt til vår økonomiansvarlige.
  • Det jazzes i hele rommet <3
 • God ordstyring

Møte hevet kl 18:15