Møtetidspunkt: 14.15 - rom 054 it-vest

Servering: Kristian

Referering: Kristian

Vinstraff:

Tilstede: Pia, Sondrene, Kristoffer, Marius, Nils(TH og Agnete på appear.in)

Petter Rostrup er her for ITV

Mangler:

24 Godkjenning av innkalling, servering og referat

Godkjent

25 Status for komiteene

arrKom, med velKom og jubkom:

Velkom har det travelt, men alt går fint.

Første møte for arrkom blir neste uke. De skal da finne ut hvor mange de skal ta opp.

Påmelding til immball åpner foreløpig 31. august. Men det må vente til etter at Nils har testet og lansert nettbetaling.

Jubkom Starter starter opp snart.

banKom:

Fakturaer har blitt betalt i hele sommer. Marius fikser en takk til dama som har tatt seg av posten vår. Første møte blir siste søndag i fadderperioden. Grill er kjøpt.

bedKom:

Alle bedpreser er i august er klare. Fadderbedpresen med SopraSteria gikk fint.

dotKom:

Sommeren har vært ganske rolig, sett bort fra splashen, som det har vært litt styr med. Blir møte neste uke, ikke arbeidskveld, for å finne ut hvor mange man skal ta opp/hvilken kunnskap man spesifikt er ute etter. Er uvisst hva som gikk galt med mailinglistene da de sluttet å funke, men det er i orden.

fagKom, med eksKom:

Tri skal holde kurs for førsteklassingene i ITGK. Det skulle være i samarbeid med spanskrøret, men de er ikke å få tak i, så vi gjør det på egenhånd. BEKK skal ha treserieskurs, der man lærer å lage sitt eget programmeringsspråk. Fagkom skal ta opp seks nye medlemmer.

proKom:

Det har kommet mange bestillinger på ting og tang. Komitemedlemmene er fortsatt litt spredt utover, men kommunikasjonen går fint på slack og mail.

Faddertskjortene har vært litt rare. Feiltrykk på tekst og feil farge på Online-logoen. Fakturaen har ikke blitt betalt enda. Vi planlegger å ta et lite oppgjør med dem, fordi det har vært så mye feil.

triKom:

Dårlig nyhet: Grillen kommer ikke før på tirsdag, så den kan ikke brukes på grilling på søndag. Det blir møte til uka. Datoen er ikke satt enda, men de har bestemt seg for å ta opp fem nye, slik at de blir 9 til sammen.

Skal prøve å få til et slags «assassin»-spill på linja. Reglene er fortsatt uklare. Mer informasjon kommer.

Har hatt møte med c# og adlib. Det er ønske om å starte opp et ordentlig felleskor for Online og Abakus. Vi må være flinke til å si at det er et felleskor for begge, slik at folk ikke tror at det er Abakus sitt kor med et par onlinere.

SeniorKom:

Masterstudenter kommer på mandag. Det er ønske om at HS skal komme dit og presentere seg selv.

Vi må høre med Kongsy om vi skal stille i studentergalla. Tidspunktet gitt i mail passer fint. Blir på mandag, kl 14.45.

IDI og ITV:

Blir møte neste uke. Har ikke startet helt opp for semesteret enda, men de har møtt en del relevante folk og satt seg inn i hva arbeidsoppgavene er. En av sakene er å bytte kortlesere med rfid-lesere på p15. Det er også håp om å få printerene til å fungere igjen.

Tutorial på nett om hvordan man setter opp printeren er utdatert, men noen er på saken.

Ønsker å skape en feebackportal for studentene, der det blir lett å gi tilbakemelding hvis noe ikke funker som det skal, eller til forbedringer generelt.

Leder og nestleder:

Fagarbeid for fusjon: TH har vært på workshop for å gjøre seg opp meninger om det tentative løsningen. Det vil bli ny samling 28. august.

TH har prøvd å få tak i noen på informatikk i Ålesund, men har enda ikke fått tak i noen. Han skal også følge opp Gjøvik, slik at de får tid til å komme på immball.

26 Interkom

27 Mail

Mail - by Marius by Mail by Marius

Vi burde ha obligatorisk mailbruk i alle komiteer i Online. Facebook/slack er ikke strukturert nok, slik at man har mulighet til å søke frem informasjon fra tidligere. Det har blitt problemer i velkom og ekskom fordi de har brukt slack og facebook til å avtale og arrangere.

Det er også viktig at ting gjøres på mail for gjennomsiktighet. HS skal ha oversikt over hva som foregår i komiteene, og mulighet til å komme med innspill. All kommunikasjon trenger ikke nødvendigvis å gjøres på mail, men det er viktig at alle avgjørelser argumentasjon, i grove trekk, sendes på mail.

Det er ikke noe problem at komiteer/nodekomiteer har facebookgrupper for intern sosial kommunikasjon, men det som handler om Online-saker skal i hovedsak tas på mail.

Når det settes leder i velkom/ekskom så burde det være et møte mellom ny leder og HS, slik at vi kommuniserer hva vi kan bidra med og hva vi forventer av de nye lederne.

Det har kommet tilbakemelding fra velkom om at leder i velkom burde være et tidligere komitemedlem, ettersom de vanligvis har bedre rutiner når det kommer til mail og organisering.

28 Badcom

Skal vi gi alle muligheten til å være Onlines ambassadører i badcom, eller kun komitémedlemmer?

Et forslag er å gi jobben til en i velKom, men de blir ikke tatt opp før etter at planleggingen av badekarpadlingen har begynt.

Et annet alternativ er å ha en egen ansvarsoppgave i arrkom. Altså at en person i arrKom har mulighet til å ta det på seg.

Det siste alternativet ser per nå ut til å være det beste. Sondre skal undersøke.

29 Fordeling av ansvar for semesterets første stands

Det er viktig at noen har eksplisitt ansvar for stand på jentedagen og kom i gang-dagen. Velkom + HS? Eventuelt arrkomleder? Det ble ikke tatt noen avgjørelse, men vi skal ha det i bakhodet.

30 Opptak

Det er lurt å finne ut hvor lenge de nåværende økonomiansvarlige skal sitte, slik at vi vet om det er nødvendig å ta opp noen med interesse for økonomi.

Hvor mange medlemmer er vi i de forskjellige komiteene per dags dato?

Trikom: 4

Fagkom: 9

Arrkom: 7

Prokom: 10

Bedkom: 11 + 1 på utveksling

Dotkom: 10/11

Når vi får mail om søknat til opptak svarer TH på den, og legger inn i Trello. Komiteeledere sender ut innkalling etter at søknadsfristen har gått ut. Det er viktig at alle følger opp Trello, slik at det er oppdatert.

Kanskje vi skal ha et infomøte der førsteklassene kan komme og stille spørsmål om komiteene? Det bli infomøte for spøsmål på torsdag, 20. august, etter bedpresen til Mesan

32 Komitédaljer, hvem har fått og hvem har betalt?

Dette må være klart og inne før nye taes opp

33 Studentaksjonen

Studentaksjonen er norske studenter for afganske barn. UIO, NTNU og et par andre er med på innsamlinsaksjon for å bygge skoler i Aganistan. De vil prøve å skape konkurranse mellom linjeforeningene for å samle inn mer penger.

De trenger folk som kan stå på post/stand, folk som kan kjøre, gå med bøsse, eller bidra på andre måter. Det er ønske om at vi skal promotere dette for våre studenter.

TH tar ansvar for innsamlingen. Han legger ut en melding på facebook for å få tak i bøssebærere og andre som ønsker å engasjere seg.. Vi sørger også for at fadderne promoterer dette for fadderbarna sine.

33 Kompilering

34 Ukens infomail.

TH skal oppdatere «ny i Trondheim» på wikien, slik at alle får vite hvordan de registrerer seg på OW4, og skaffer seg NTNU-brukere.

35 Forespørsler som har kommet på epost

  • Hvordan søker studentene jobber: Den kom fra kommunen i starten av sommerferien. Ikke aktuelt for oss.

  • Lillehammer youth Olympic games. Denne går forbi i stillhet, ettersom de ikke har noen tilgjengelige stillinger lenger, og det var an fast stilling i lillehammer.

  • Trøndertaxi. De ser ut til å ha avsluttet mailkorrespondansen. Dersom det kommer mer informasjon kan vi distribuere, men vi kommer ikke til å etterspørre den.

  • Smart 113 - app for nødsituasjoner. Denne lar vi gå, ettersom vi ikke finner den på appstore, og luftambulansen har en tilsvarende app som funker bra.

  • Rosenborg ballklubb inviterer til fest. Denne har vi ikke noe med.

  • Kartverket ønsker IT-studenter. Denne tar bedkom. Setter opp et møte med NTNU bridge.

  • Casual Gaming Casual gaming har bedt om 6000,- i spons til LAN. Vi stiller oss litt kritiske, ettersom de ikke har hatt behov for spons tidligere, og at de har skapt sine egne økonomiske problemer ved å arrangere større LAN på ladehallen, som informatikere i utgangspunktet ikke var veldig interessert i. Vi synes at 6000,- er mye, men vi kan kanskje støtte med litt, forutsatt at disse pengene blir øremerket studlan på p15. Vi kan også forsøke å skaffe sponsorer som ønsker å støtte oss med premier, og på denne måten spare inn en del penger. Vi kan eventuelt stille hjelpe til casual gaming med å skaffe egne sponsorer. Dersom VI skaffer sponsorer er det viktig at vi sier til de aktuelle sponsorene at det ikke kun er informatikere, men at andre linjer har mulighet til å delta. Trikom, Arrkom, og Bedkom tar et møte med Casual gaming for å snakke om hvordan vi kan løse dette på en god måte. Vi kan be om innsikt i regnskap og budsjett for at vi skal støtte.

36 Eventuelt

  1. mai- kom:
    De vil sørge for at toget til Online blir bra. De kan skrive ut tekster til sanger og liknende. Er det nødvendig at dette er en egen komite, eller kan vedkommende ta ansvar på egenhånd? Eventuelt i samarbeid med trikom.

Trikom vil ta kontakt med vedkommende og gjennomføre et prøveprosjekt til neste 17. mai. Dersom dette har stor positiv innvirkning på toget vil det følges opp.

37 Immballinvitasjoner

Omega, 3.sept - svarfrist 16. aug - Auestad & christoffer
Placebo, 27. aug - svarfrist 18. aug – Christoffer og Sondre Auestad
Berg, 3. sept - svarfrist 18. aug - Dre og Kristian
Nabla, 2. sept - svarfrist 20. aug - Agnete
Smørekoppen, 28.aug - svarfrist 21. aug - Kristian, Dre, Christoffer.
Spanskrøret, 11. sept - svarfrist 26. aug - Kristian og Auestad
Leonardo, 5. sept - svarfrist 26. aug - Nils, Dre, spør om TH kan.
Delta, 5. sept svarfrist 28. aug - Christoffer og Agnete, muligens TH.

38 Møteevaluering

Langt møte. God kake. Litt knotete med appear.in