[TOC]

## Onlinepotten
Onlinepotten er en pott på 15.000kr hvert semester som fordeles av hovedstyret i Online. Den ble vedtatt på generalforsamlingen i 2018 ([Saksforslag 4](https://online.ntnu.no/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2018/saksforslag/#wiki-toc-forslag-4-onlinepotten-en-pott-der-onlinere-kan-ske-om-penger-til-pizza-til-workshops-osv-hovedstyret)). Meningen med potten er å støtte Onlinere som har en “workshop” eller arbeidsperiode over minst 3 til 4 timer som bidrar til å forbedre Online som linjeforening. Dette kan for eksempel være støtte til pizza eller annen bespisning, men er ikke begrenset til dette.  

### Retningslinjer

(1) Man skal sende inn søknad minst 2 dager før workshopen/arbeidskvelden skal finne sted.


(2) Frist på 2 uker på å sende inn kvitteringsskjema, ellers er det ingen garanti for å få utbetalt pengene.  
Unntak: Dersom det benyttes faktura som sendes til okonomi@online.ntnu.no. I så fall skal det gis beskjed i søknaden om at dette benyttes.

### Søknadsform
Søknader om støtte fra Onlinepotten skal sendes på mail til [hovedstyret@online.ntnu.no](mailto:hovedstyret@online.ntnu.no) med følgende felter for å være gyldig:

- **Emne**: [Onlinepotten] “eventuell enkel beskrivelse”  
- **Formål:** Hva som er hensikten med workshopen/arbeidet (hva skal oppnås)
- **Dato:** Dato for "workshop" eller arbeidsperioden
- **Varighet:** Antatt varighet
- **Hva og beskrivelse:** Hva det søkes om støtte til (hva skal pengene brukes til). Skal inneholde en nøyaktig beskrivelse av hva som skal skje. 
- **Sum:** Hvor mye penger det søkes om (veiledende sum er 100 kr per pers)
- **Antall:** En antagelse om hvor mange Onlinere som skal delta
- **Hvem:** Navn på Onlinere som skal delta og eventuelt hvilken komité de tilhører  
- **Hvordan skal betalingen foregå**: Skal deltakerne legge ut hver for seg eller sendes det inn én felles betaling?
- **Annen relevant informasjon**

Det anbefales å søke om det antatte maksimale antall deltakere, så får man heller tilbakebetalt mindre hvis ikke alle møter opp.

Økonomiansvarlig vil ta stilling til søknaden, og vil innvilge eller avslå basert på en helhetlig vurdering.

### Utbetaling av tildelt støtte
Hvis du eller dere har fått tildelt støtte fra Onlinepotten skal workshoppen/arbeidet/arrangementet utføres som beskrevet i søknaden før man kan få refundert de tildelte pengene.

Utbetaling skjer ved å fylle ut kvitteringsskjema på kvittering.online.ntnu.no for hele eller så mye som er brukt av den tildelte summen. Eventuelle kostnader over den tildelte summen må dekkes av deltakerne selv. **Merk at man kun får støtte for det antallet personer som faktisk deltar.**

**Kommentar:** Antall oppmøtte og annen relevant informasjon.  

Send så skjemaet til bankom.