Applikasjonskomiteen

§1 Applikasjonskomiteens formål

Applikasjonskomiteens formål er å utvikle supplerende IT-systemer til linjeforeningen Online.

§2 Applikasjonskomiteens sammensetning

Applikasjonskomiteen består av følgende roller:

 • Leder
 • Nestleder
 • Økonomiansvarlig
 • Kommunikasjonsansvarlig
 • Tillitsvalgt

Komiteen etterstreber også å fylle disse rollene:

 • Sosialansvarlig
 • Straffeansvarlig

Rollene har følgende ansvarsområder:

 1. Leder: Leder har ansvar for å besvare henvendelser fra andre komitéer og delegere arbeid og ansvarsområder til resten av medlemmene. Leder har ansvar for opptak av nye komitemedlemmer. Leder har et overordnet ansvar for å tilrettelegge for erfaringsoverføring. Leder har ansvar for å styre ukentlige møter. Leder har ansvar for å sende innkallinger til møter og arbeidsdager.

 2. Nestleder: I leders fravær er nestleder fungerende leder, med alle plikter og rettigheter dette innebærer. Nestleder skal også samarbeide med leder og bistå leder i den ukentlige driften.

 3. Økonomiansvarlig: Økonomiansvarlig har ansvar for komiteens økonomi og skal møte på Bank- og økonomikomiteens møter.

 4. Kommunikasjonsansvarlig: Kommunikasjonsansvarlig har det overordnede ansvar for kommunikasjonen mellom komitéen og hovedstyret. Kommunikasjonsansvarlig skal delta i møter med hovedstyret i saker som angår komitéen og informere komitéen om hva som har blitt gjennomgått. Dersom ikke kommunikasjonsansvarlig selv kan møte, har vedkommende ansvar for å finne et annet medlem som sin stedfortreder. Kommunikasjonsansvarlig har ansvar for å lese Hovedstyrets møtereferater, følge med på deres saker, og informere komiteen om relevante saker. Kommunikasjonsansvarlig har ansvar for å sende oppdateringer til HS om komiteens virke.

 5. Tillitsvalgt: Tillitsvalgt skal være komitéens interne tillitsorgan og har ansvar for å følge opp varslingssaker fra andre medlemmer.

 6. Straffeansvarlig: Straffeansvarlig skal ha ansvar for å utdele straffer i henhold til forhåndsbestemte strafferegler.

Vervene, utenom leder, velges demokratisk innad i komitéen. Leder foreslås av komitéen og blir deretter valgt av generalforsamlingen.

§3 Applikasjonskomiteens ansvarsområder

 1. Ansvar for egne IT-systemer Applikasjonskomiteen har ansvar for å utvikle og drifte IT-systemer som er til nytte for linjeforeningen Online. Initiativ til prosjekter kommer fra andre komiteer og grupper innad i linjeforeningen, andre medlemmer i linjeforeningen eller internt i komiteen.

§4 Applikasjonskomiteens virke

 1. Komitéens ansvar Komitéen skal følge opp henvendelser og ønsker fra komitéer og medlemmer i linjeforeningen. Utenom disse henvendelsene skal komiteen følge opp egne prosjekter som skal være til nytte for linjeforeningen.