Nye retningslinjer Bankom

Denne versjonen er revidert November 2023 (Johanna Wilmers)

§1 Komiteens formål

Bank- og økonomikomiteen skal til enhver tid ha det overordnede ansvaret for linjeforeningens økonomi.

§2 Komiteens sammensetning

Komiteen består av følgende, stemmeberettigede, medlemmer: - Økonomiansvarlig for Online - Leder for komiteen - Vara - Kommunikasjonsansvarlig - Økonomiansvarlige for komiteer - Tillitsvalgt - Øvrige medlemmer

Tidligere medlemmer fra Bankom har møte- og talerett på Bankoms møter, men er ikke stemmeberettigede. Tidligere medlemmer skal kun ha bespisning på arbeidskvelder hvis de yter et pågående arbeid for komiteen på lik linje som komiteens aktive medlemmer.

Kommunikasjonsansvarlig skal sørge for god kommunikasjon mellom Bankom, Hovedstyret og andre kommunikasjonsansvarlige, samt lese seg opp på nødvendige referater, agendaer og saker som angår Bankom.

§3 Komiteens ansvarsområder

(1) Daglig drift

Komiteen har ansvaret for linjeforeningens økonomi. Dette gjøres ved jevnlige møter. Dette innebærer bilagsføring, og generelt økonomisk arbeid. Økonomiansvarlige i komiteer er ansvarlig for å utarbeide budsjett og føre regnskap for sin komite. Gjennom året skal disse holde sin komite og Bankom oppdatert på den økonomiske situasjonen og gjøre det daglige økonomiarbeidet for sin komité.

De økonomiansvarlige har hovedansvar for avgjørelser rundt bruk av sin komités budsjett. Økonomiansvarlige kan ikke ta avgjørelser rundt endring eller omdisponering av budsjetterte midler til ulike prosjekter eller budsjettposter. Disse sakene skal avgjøres av Hovedstyret.

(2) Regnskap

Komiteen plikter å ha klart et regnskap for forrige regnskapsår, innen en måned før vårens generalforsamling.

(3) Budsjett

Komiteen plikter å ha klart et budsjett for neste år, innen 1. desember. Budsjettet skal utarbeides i samarbeid mellom alle komiteer og godkjennes av Hovedstyret. Det skal etterstrebes å holde en budsjettkveld hvor alle medlemmer av Online kan delta i diskusjoner rundt utformingen av neste års budsjett.

(4) Sparing

Det skal tilstrebes å årlig spare minimum 50 000,- kroner øremerket jubileumsfeiring.

(5) Erfaringsoverføring

Det skal ved hjelp av de erfarne i komiteen sørges for at nye medlemmer får den opplæringen de trenger. Avtroppende medlemmer plikter å gi god erfaringsoverføring til sine arvtakere, og har møteplikt de tre første møtene etter avtroppelse.

(6) Forsikringer

Komiteen skal passe på at linjeforeningens eiendeler av betydelig verdi er vurdert forsikret. Hvis eiendeler bør forsikres, skal komiteen underrette Hovedstyret slik at de kan ta stilling til å muliggjøre dette ved en budsjettendring.

(7) Utilgjengelighet av komiteens leder

Hvis leder av Bankom blir varig utilgjengelig eller trer av, vil Økonomiansvarlig i Online midlertidig ta over ansvaret for komiteen.

§4 Komiteens virke

Komiteen har ansvar for at linjeforeningens økonomi er bærekraftig og forvaltet på en god måte.