§1 Bedriftskomiteens formål

Bedriftskomiteen skal være et bindeledd mellom studenter ved informatikk og næringslivet.

§2 Bedriftskomiteens sammensetning

Bedriftskomiteen består av følgende medlemmer:

· Komitéleder

· Nestleder

· Kommunikasjonsansvarlig

· Tillitsvalgt

· Økonomiansvarlig

Samt det antall øvrige medlemmer som kreves for at komiteen skal kunne fungere effektivt.

Økonomiansvarlig velges av komiteen, med forbehold om godkjenning av bank- og økonomikomiteen. Alle andre stillinger velges internt.

I leders fravær er nestleder fungerende leder, med alle plikter og rettigheter dette innebærer.

§3 Bedriftskomiteens ansvarsområder

(1) Profilering

Komiteen skal profilere studentene som potensielle arbeidstakere overfor bedrifter, og gjøre studentene kjent med aktuelle arbeidsgivere.

(2) Samarbeid med andre linjeforeninger

Komiteen skal samarbeide med andre linjeforeninger ved bedriftsrelaterte saker, for å ivareta studentenes interesser.

(3) Nye Bedrifter

Komiteen skal jobbe med å utvide antall bedrifter linjeforeningen har kontakt med, for å tilby varierte muligheter i næringslivet.

(4) Bedriftspresentasjoner

Komiteen skal arrangere bedriftspresentasjoner, samt andre lignende arrangementer for å skape kontakt mellom studentene og næringslivet.

(5) Oslotur

Komiteen skal besøke aktuelle bedrifter i Oslo for å komme i kontakt med nye bedrifter, samt bedre kommunikasjon med næringslivet. Osloturen arrangeres årlig (Hvert semester dersom det er hensiktsmessig)

Bedriftskomiteen skal føre oversiktlige møtereferater, og referater fra Oslotur, slik at man lett skal kunne se hvilke avgjørelser som tidligere har blitt tatt, og hvorfor.

(6) Samarbeid med Abakus

Komiteen skal etterstrebe å samarbeide med Abakus, linjeforeningen for datateknologi og kommunikasjonsteknologi, slik at vi sammen kan skape et bredere tilbud for studentene.

(7) Kaffesponsor

Komiteen skal etterstrebe at Online har en kaffesponsor fra næringslivet.

(8) Fadderperioden

Komiteen har ansvar for å skaffe sponsorer til fadderperioden.

(9) Hovedsponsor

Komiteen har ansvar for å skaffe en hovedsponsor, og sørge for at dette samarbeidet gagner Online på en best mulig måte.

(10) KiD

Komiteen skal representere Online i næringslivsnettverket KiD, og tilrettelegge for at de får gjennomført arrangementer og andre tiltak for studentene.

(11) ITEX

Komiteen skal arrangere ITEX hver høst.

(12) Linjesamarbeidet

Komiteen har som ansvar å følge opp linjesamarbeidet og delta på møtene deres. Komiteen skal i tillegg videreformidle relevant informasjon til andre komiteer i Online.

(13) Karrieremuligheter

Komiteen har som ansvar å administrere stillingsutlysningene på nettsidene til Online.

(14) Tech Talks

Komiteen skal hjelpe Tech Talks med å komme i kontakt med bedrifter som er interessert i å ta del i Tech Talks.

(15) Sosiale medier

Komiteen skal jevnlig være aktiv på aktuelle sosiale medier for å promotere Online for næringslivet, samt næringslivet for Onlinere på en hensiktsmessig måte.