Bedriftskomiteen

§1 Bedriftskomiteens formål

Bedriftskomiteen skal være et bindeledd mellom informatikkstudenter og næringslivet.

§2 Bedriftskomiteens sammensetning

Bedriftskomiteen består av følgende medlemmer:

  • Komitèleder
  • Styremedlem
  • Vara (før: Nestleder)
  • Økonomiansvarlig

Samt det antall øvrige medlemmer som kreves for at komiteen skal kunne fungere effektivt.

Styremedlem velges på Generalforsamlingen. Økonomiansvarlig velges av bank- og økonomikomiteen, med forbehold om godkjenning av bedkom. Alle andre stillinger velges internt. Andre oppgaver delegeres ved behov.

I leders fravær er vara fungerende leder, med alle plikter og rettigheter dette innebærer. I styremedlems fravær fra Hovedstyret har vara møteplikt, talerett og stemmerett på møter i Hovedstyret

§3 Bedriftskomiteens ansvarområder

(1) Profilering

Komiteen skal profilere informatikkstudentene som potensielle arbeidstakere overfor bedrifter og gjøre studentene kjent med aktuelle arbeidsgivere.

(2) Samarbeid med andre linjeforeninger

Komiteen skal samarbeide med andre linjeforeninger for å ivareta Online-studenters interesse på NTNU.

(3) Nye Bedrifter

Komiteen skal jobbe med å bedre kontakt med aktuelle bedrifter og samtidig fremstå profesjonelle.

(4) Bedriftspresentasjoner

Komiteen skal arbeide for å arrangere bedriftspresentasjoner, samt andre løsninger for å formidle nyttig informasjon til studentene.

(5) Oslotur

Komiteen skal besøke aktuelle bedrifter i Oslo idh. å komme i kontakt med nye bedrifter samt bedre kommunikasjon med næringslivet. Osloturen arrangeres årlig (Hvert semester dersom det er hensiktsmessig)

(6) Samarbeid med Abakus

Komiteen skal utarbeide kontrakter for samarbeid med Abakus, linjeforeningen for datateknologi og kommunikasjonsteknologi, slik at vi sammen kan skape et bredere tilbud for våre studenter.

(7) Offline

Komiteen skal etterstrebe å skaffe sponsorer fra næringslivet til Offline, Onlines linjeforeningsavis.

(8) Fadderperioden

Komiteen har ansvar for å skaffe sponsorer til fadderperioden.

(9) Hovedsponsor

Komiteen har ansvar for å skaffe en hovedsponsor, og sørge for at dette samarbeidet gagner Online på en best mulig måte.

(10) KiD

Komiteen skal representere Online i næringslivsnettverket KiD, og tilrettelegge for at de får gjennomført arrangementer og andre tiltak for våre studenter.

(11) ITEX

Komiteen skal hjelpe ITEX med å komme i kontakt med bedrifter som er interessert i å ta del i ekskursjonen.

(12) Linjesamarbeidet

Komiteen har som ansvar å følge opp linjesamarbeidet og delta på møtene deres. Komiteen skal i tillegg videreformidle relevant informasjon til andre komiteer i Online.

(13) Karrieremuligheter

Komiteen har som ansvar å administrere stillingsutlysningene på nettsidene våre.

(14) Tech Talks

Komiteen skal hjelpe Tech Talks med å komme i kontakt med bedrifter som er interessert i å ta del i Tech Talks.

§4 Bedriftskomiteens virke

Bedriftskomiteen skal fremstå profesjonelle mot næringslivet.

Bedriftskomiteen skal føre oversiktlige møtereferater, og referater fra Oslotur, slik at man lett skal kunne se hvilke avgjørelser som tidligere har blitt tatt, og hvorfor.