§1 Drifts- og utviklingskomiteens formål

Dotkom skal tilrettelegge for en fornuftig og effektiv bruk av IT i Onlines arbeidsprosesser.

§2 Drifts- og utviklingskomiteens sammensetning

Drifts- og utviklingskomiteen består av følgende medlemmer:

  • Leder
  • Nestleder
  • Økonomiansvarlig
  • Tillitsvalgt
  • Kommunikasjonsansvarlig

Samt øvrige medlemmer av komiteen.

Dotkom skal også etterstrebe å fylle disse stillingene:

  • Sosialansvarlig
  • SoMe ansvarlig
  • Vinstraffansvarlig
  • Teamledere

Hvis stillingene ikke er fylt tilfaller deres ansvar leder av Dotkom.

Tidligere medlemmer av komiteen har møte-, tale- og stemmerett etter avtale med komitéleder. I leders fravær er nestleder fungerende leder, med alle plikter og rettigheter dette innebærer.

§3 Drifts- og utviklingskomiteens ansvarsområder

(1) Overordnet IT-ansvar

Dotkom har det overordnede ansvaret for å drifte og tilrettelegge for Onlines bruk av digitale tjenester.

(2) Ansvar for Onlines nettsider og domener

Dotkom er ansvarlige for Onlines nettsider, domener og ellers tilstedeværelse på nett. Dotkom er ansvarlige for digital drift og vedlikehold av Onlines nettsider og domener.

(3) Skytjenester & Servere

Dotkom er ansvarlig for skytjenester som er brukt av Online. Dette innebærer Amazon Web Services, Vercel, Jottacloud, Plausible, Neon og Doppler.

Dotkom er ansvarlig for hardware som enten kjører eller har tidligere kjørt på NTNU sine server rom, og migrering og vedlikehold av disse.

(4) Epost

Dotkom er ansvarlig for Onlines epostserver, samt drift av linjeforeningens mailinglister.

§4 Drifts- og utviklingskomiteens virke

Dotkom skal etterstrebe å bruke relevante og interessante teknologier i sitt arbeid, samt søke faglig og personlig utvikling for alle komiteens medlemmer.

Dotkom skal til enhver tid ha gode backuprutiner.

Dotkom skal til enhver tid ha gode interne ressurser over systemene som driftes.

(1) Ansvar innad i Dotkom

Leder av komiteen har ansvar for å ha oversikt over, samt delegere ansvarsoppgaver som tilfaller komiteen.

Leder har ansvar for opptak av nye medlemmer til komiteen.

Leder har et overordnet ansvar for å tilrettelegge for erfaringsoverføring.

Leder skal assistere økonomiansvarlig i Online med deres valg av økonomiansvarlig i Dotkom.

Nestleder skal bistå leder i situasjoner og tilfeller der leder eller nestleder mener det er hensiktsmessig.

Nestleder har rollen som kommunikasjonsansvarlig, og dermed ansvar for videreføring av kommunikasjon på tvers av komiteer, kommunikasjon med hovedstyret og å presentere HS-referat under møter.