Dette er retningslinjene for fag- og kurskomiteen, heretter kalt fagkom.

§1 Fag- og kurskomiteens formål

Fag- og kurskomiteen skal jobbe aktivt for å stimulere studentenes faglige interesser og tilby fagrelaterte kurs.

§2 Fag- og kurskomiteens sammensetning

Komiteen består av:
- Leder
- Styremedlem
- Vara
- Økonomiansvarlig
- Tillitsvalgt
- Øvrige medlemer som for at komiteen skal fungere optimalt.

Styremedlem velges på Generalforsamlingen. Økonomiansvarlig velges av bank- og økonomikomiteen, med forbehold om godkjenning av fagkom. Alle andre stillinger velges internt. Andre oppgaver delegeres ved behov.

I leders fravær er vara fungerende leder, med alle plikter og rettigheter dette innebærer. I styremedlems fravær fra Hovedstyret har vara møteplikt, talerett og stemmerett på møter i Hovedstyret.

§3 Fag- og kurskomiteens ansvarsområder

(1) Samarbeid med bedrifter

Fagkom skal jobbe aktivt for å engasjere bedrifter til å holde fagrelaterte arrangementer.

(2) Booking av bedriftsrelaterte arrangementer

Fagkom skal i samarbeid med bedriftskomiteen (heretter kalt bedkom) etterstrebe å booke arrangementer med bedrifter påfølgende semester.

(3) Eksamensforelesninger

Fagkom skal etterstrebe at det blir arrangert repetisjonsforelesninger hvert semester i emner som regnes som vanskelige, da særlig for grunnleggende 1. klasse-emner.

(4) Oslotur

Fagkom skal sammen med bedkom etterstrebe å gjennomføre oslotur for å opprettholde/knytte kontakt med næringslivet en gang i semesteret.

(5) Samarbeid med Abakus

Fagkom skal etterstrebe å ha et godt samarbeid til Abakus, og i samarbeid med dem arrangere eksamenskurs og kurs om bedrifter ønsker dette.

(6) Lightning Talks

Fagkom skal i samarbeid med Abakus og Tihlde etterstrebe å holde Lightning Talks i samarbeid med IDI hver vår.

(7) Interne kurs

Fagkom skal etterstrebe å arrangere gode ikke-faglige kurs som er av interesse for studentene.

(8) Ekskom

Fagkom skal etterstrebe å gi ekskursjonskomiteen god oppfølging i planleggingen av Techtalks.

§4 Fag- og kurskomiteens virke

(1) Virketid i komiteen

Komitémedlemmer sitter vanligvis i tre år, men kan søke om å fortsette vervet utenom dette. Medlemmer som har gått over til seniorkomiteen har møte, tale- og stemmerett på møter, men ikke møteplikt.

(2) Kommunikasjon med andre aktører

Fagkom skal opptre profesjonelt overfor næringslivet og andre eksterne aktører.

(3) Leders ansvar

Lederen er ansvarlig for å delegere og følge opp arbeidsoppgaver som tilfaller komiteen. Leder skal til enhver tid være oppdatert på komiteens virke. Leder skal avholde medarbeidersamtaler en gang i semesteret.