Dette er retningslinjene for fag- og kurskomiteen, heretter kalt fagkom.

§1 Fag- og kurskomiteens formål

Fag- og kurskomiteen skal jobbe aktivt for å stimulere studentenes faglige interesser og tilby fagrelaterte kurs.

§2 Fag- og kurskomiteens sammensetning

Komiteen består av:

  • Leder
  • Nestleder
  • Økonomiansvarlig
  • Tillitsvalgt
  • Kommunikasjonsansvarlig
  • Øvrige medlemmer som for at komiteen skal fungere optimalt.

Øvrige oppgaver innad i komiteen delegeres ved behov.

I leders fravær er nestleder fungerende leder(vara), med alle plikter og rettigheter dette innebærer.

§3 Fag- og kurskomiteens ansvarsområder

(1) Samarbeid med bedrifter

Fagkom skal jobbe aktivt for å engasjere bedrifter til å holde fagrelaterte arrangementer.

(2) Booking av bedriftsrelaterte arrangementer

Fagkom skal i samarbeid med bedriftskomiteen (heretter kalt bedkom) etterstrebe å booke arrangementer med bedrifter påfølgende semester. Fagkom stiller med to representanter til bookingrunden: bookingfadder (med erfaring fra bookingrunden året før) + bookingbarn (valgt i forkant av gjeldende bookingsemester)

(3) Eksamensforelesninger

Fagkom skal etterstrebe at det blir arrangert repetisjonsforelesninger hvert semester i emner som regnes som vanskelige, da særlig for grunnleggende 1. klasse-emner.

(4) Oslotur

Fagkom skal sammen med bedkom etterstrebe å gjennomføre oslotur for å opprettholde/knytte kontakt med næringslivet en gang i semesteret. Fagkom stiller med maksimalt 2 representanter.

(5) Samarbeid med Abakus

Fagkom skal etterstrebe å ha et godt samarbeid med Abakus, og i samarbeid med dem arrangere eksamenskurs og kurs om bedrifter ønsker dette. Ansvarlig komite for planlegging og gjennomføring rulleres mellom hver gang et emne er gjennomført, så langt dette lar seg gjøre.

(6) Lightning Talks

Fagkom skal i samarbeid med Abakus og Tihlde etterstrebe å holde Lightning Talks i samarbeid med IDI hver vår.

(7) Interne kurs

Fagkom skal etterstrebe å arrangere gode ikke-faglige kurs som er av interesse for studentene.

(8) Ekskom

Fagkom skal etterstrebe å gi ekskursjonskomiteen god oppfølging i planleggingen og gjennomføringen av Techtalks.

§4 Fag- og kurskomiteens virke

(1) Virketid i komiteen

Komitémedlemmer sitter vanligvis i tre år, men kan søke om å fortsette vervet utenom dette. Medlemmer som er pensjonert (Pang) kan fortsatt være aktiv(aktiv Pang). Aktive panger har møte, tale- og stemmerett på møter, men ikke møteplikt.

(2) Kommunikasjon med andre aktører

Fagkom skal opptre profesjonelt overfor næringslivet og andre eksterne aktører, for å ivareta linjeforeningen og komiteens kredibilitet.

(3) Leders ansvar

Lederen er ansvarlig for å delegere og følge opp arbeidsoppgaver som tilfaller komiteen. Leder skal til enhver tid være oppdatert på komiteens virke. Leder skal avholde medarbeidersamtaler en gang i semesteret.

(4) Kommunikasjonsansvarlig

Kommunikasjonsansvarlig har ansvar for kommunikasjonen mellom fagkom og hovedstyret, samt øvrige komiteer i Online. I tillegg skal kommunikasjonsansvarlig representere fagkom på saks-aktuelle møter med hovedstyret, og kan ved behov utpeke en stedfortreder som har mer innsikt i den aktuelle saken.