Hovedstyret
===========

### §1 Hovedstyrets formål

Hovedstyret skal drive linjeforeningen på en måte som best gagner alle medlemmer. Hovedstyret skal være generalforsamlingens stemme gjennom året og handle med det som mål. 

### §2 Hovedstyrets sammensetning

#### (1)

Hovedstyret består av følgende, stemmeberettigede, medlemmer: 

* Leder for linjeforeningen
* Nestleder for linjeforeningen
* Økonomiansvarlig for linjeforeningen 
* Styremedlem
* Styremedlem
* Styremedlem

#### (2)

Dersom en sak angår en komité, har komiteen rett til å sende en representant for å fremlegge og diskutere saken under møter. Denne representanten har ingen stemmerett.

#### (3)

Hovedstyret har følgende interne roller som må fylles innen rimelig tid etter endt generalforsamling:
* Vinstraffansvarlig - Ansvarlig for at straffer blir ført opp samt å opprettholde og videreføre vinstraffskulturen innad i komiteen.
* Sosialansvarlig - Ansvarlig for å legge til å rette for sosiale aktiviteter og trivsel innad i komiteen.
* Blæstekalenderansvarlig - Ansvarlig for å legge til nye sider på blæstekalenderen hver måned, samt at den ikke misbrukes.
* Medlemsskapssøknadsansvarlig - Ansvarlig for at medlemsskapssøknader blir behandlet fortløpende.
* Mailinglisteransvarlig - Ansvarlig for drift av mailinglister.
* Kommunikasjonsansvarlig - Ansvarlig for å drive kommunikasjon med online's komiteer.
* SoMe-ansvarlig - Ansvarlig for at hovedstyret er synlig på sosiale medier.
* Representasjonsansvarlig - Hovedansvar for å dele invitasjoner med vi får med komiteledere og resten av hovedstyret.

### §3 Hovedstyrets ansvarsområder

#### (1) Generalforsamlingen

Hovedstyret skal sørge for at Generalforsamlingen gjennomføres etter linjeforeningens vedtekter og forettningsorden. 

#### (2) Daglig drift

Hovedstyret har ansvar for foreningens daglige drift. Dette inkluderer blant annet: tilrettelegge for og muliggjøre komiteenes arbeid, såvel som kommunikasjonsflyt mellom komiteene. Avgjørelser tatt av Hovedstyret anses som gjeldende med mindre de blir omgjort av et sittende eller fremtidig Hovedstyre, eller av Generalforsamlingen.

#### (3) Kontakt med instituttet

Hovedstyret er linjeforeningens talerør mot instituttet (IDI), fakultetet (IE) samt universitetet forøvrig, og skal jobbe mot tett kontakt og samarbeid. Det oppfordres til å etterspørre sittende ITV (instituttillitsvalgt) om våre studenter med jevnlige mellomrom.

#### (4) Økonomi

Hovedstyret har et overordnet ansvar (v/ økonomiansvarlig) for at linjeforeningens økonomi er sunn og bærekraftig. Det skal tilstrebes å årlig spare minimum 50 000,- kroner øremerket jubileumsfeiring hvert femte år. 

#### (5) Trivsel og arbeidsmiljø

Hovedstyret skal følge opp og jobbe for trivsel og godt miljø i, såvel som utenfor, linjeforeningens komiteer. Det oppfordres til å ta medarbeidersamtaler på semesterbasis. Leder har HMS-ansvar for foreningen og dermed et ekstra ansvar for komitémedlemmenes velferd.

#### (6) Periodiske komiteer

Hovedstyret har et overordnet ansvar for at periodiske komiteer opprettes og ordnes i foreningens struktur. Disse innkluderer: Velkomstkomiteen, samt jubileumskomiteen og ekskursjonskomiteen (?). 

#### (7) Onlines studentpolitiske interesser

Hovedstyret skal verne om Onlines studentpolitiske interesser. Hovedstyret skal være stemme for medlemmene av linjeforeningen og skal handle deretter ved svar på høringsuttalelser og annen kontakt med studentdemokratiet.

#### (8) Lang og tro

Hovedstyret har ansvaret for å dele ut lang- og trodalje til medlemmer i komiteer som har gjort en innsats for Online over en lengre tid og har startet på sitt 3. år som komitémedlem. 

Komitémedlemmer som ikke kvalifiserer til lang og tro må innstilles til daljen av denne komiteens leder. Komitéleder i nodekomiteen instillies av leder i foreldrekomiteen. HS tar en avgjørelse på om komitémedlemmet skal få daljen, basert på instillingene. 

Daljen deles ut ved julebord. 

### §4 Hovedstyrets virke

Under følger en rekke retningslinjer for Hovedstyrets virke. 

Hovedstyret skal jobbe for åpenhet og gjennomsiktighet i deres arbeid. Åpne, sensurerte møtereferateter skal gjøres tilgjengelig for medlemmene, senest 23:59, to dager etter møteslutt. 

Hovedstyret er foreningens ansikt utad og skal oppføre seg deretter. Det gjelder i representasjon på linjeforeningsarrangement samt i kontakt med universitetets administrasjon. 

Etter en Generalforsamling har avtroppende Hovedstyre møteplikt i tre møter, deretter møterett i tre til. Avtroppende styre kan sitte på mailinglister til deres møterett opphører.  Avtroppende styre plikter å følge opp sine etterkommere under tiden de har møteplikt.

Hovedstyret fører logg over linjeforeningens aktiviteter og fremlegger halvårsberetning for generalforsamlingen.  

Hovedstyret skal formidle relevante saker og vedtak til komiteer via den respektive komiteens kommunikasjonsansvarlig.

Representantene av Hovedstyret kan uttale seg og handle på linjeforeningens vegne når vedkommendes sak er avklart i Hovedstyret. Ved uklarheter skal leder uttale seg (?).  

Hovedstyret plikter til å følge opp at alle nødvendige verv blir fylt. 

Hovedstyret er ansvarlig for komitéopptak og skal legge til rette for intervju- og søknadsprosesser. 

Hovedstyret skal godkjenne komiteenes retningslinjer innen rimelig tid etter endt generalforsamling.