Arrangementskomiteen

§1 Arrangementskomiteens formål

Arrangementskomiteen har som hovedoppgave å koordinere og gjennomføre sosiale tilstelninger for informatikkstudenter. Komiteen skal jobbe for økt samhold og sosialisering blant Onlines medlemmer. Dette gjøres ved å være en aktiv og synlig komité som inkluderer alle og sørger for å tilby et variert tilbud av arrangementer som når flest mulig av Onlines medlemmer.

§2 Arrangementskomiteens sammensetning

Komiteens navn forkortes arrKom. Alle arrKoms medlemmer har møteplikt og er stemmeberettigede.

ArrKom består av følgende stillinger:

  • Leder av arrKom
  • Nestleder av arrKom
  • 2 stk økonomiansvarlige

Arrangementskomiteen leder velges på Generalforsamlingen. Alle arrKoms øvrige stillinger velges etter opptaket på høsten. Dette med unntak av økonomiansvarlige som kan velge å fortsette i stillingen.

I leders fravær er nestleder fungerende leder, med alle plikter og rettigheter dette innebærer. Dette gjelder ikke stemmerett i HS.

§3 Arrangementskomiteens ansvarsområder

(1) Økonomi

Arrangementskomiteen (v/ økonomiansvarlige) skal utarbeide budsjett og følge opp at disse blir fulgt. Økonomiansvarlige skal sørge for å betale regninger i tide, betale tilbake utlegg fra medlemmer, sjekke og følge opp betalinger for arrangementer og billagsføre. Økonomiansvarlige skal også sammen med Bank- og økonomikomiteens medlemmer ferdigstille komiteen og linjeforeningens regnskap.

(2) Jubileumskomiteen

Jubileumskomiteen, forkortet jubKom, er en nodekomité av arrKom. Komiteens hovedoppgave er å organisere arrangement i forbindelse med linjeforeningens jubileer. JubKom er en periodisk komité som opprettes for jubileum hvert 5. år. Leder for arrangementskomiteen har ansvar for å koordinere opprettelse med Hovedstyret, samt følge opp arbeidet til jubKom i periodene hvor komiteen er aktiv.

(3) Velkomstkomiteen

Velkomstkomiteen, forkortet velKom, er en nodekomité av arrKom. Komiteens hovedoppgave er å organisere fadderperiode for nye studenter på bachelor i informatikk (BIT) og samarbeide med seniorkomiteen om å planlegge fadderperiode for nye studenter på master i informatikk (MIT). VelKom er en periodisk komité som opprettes på nytt hvert år. Leder for arrangementskomiteen har ansvar for å koordinere opprettelse med Hovedstyret, samt følge opp arbeidet til velkom i periodene hvor komiteen er aktiv.

(4) Immatrikuleringsball

Komiteen skal arrangere immatrikuleringsball for de nye studentene og andre deltagende.

(5) X-fest

Komiteen skal arrangere X-fest, som er en samarbeidsfest med Abakus som arrangeres hvert år.

(6) Åretur

Komiteen skal arrangere tur til Åre i Sverige, som foregår i starten av vårsemesteret.

§4 Arrangementskomiteens virke

(1) Komiteens oppgaver
ArrKom skal arbeide for å avholde sosiale arrangementer og sammenkomster for Onlines medlemmer. Komiteen skal promotere arrangementene sine med plakater, innlegg på sosiale medier, blesting i forelesning og annet. Komiteen skal etter beste evne promotere og informere om arrangementene sine så tidlig som mulig, slik at komiteen kan etterstrebe å fylle alle plassene på arrangementene sine og iverksette tiltak for å øke deltagelsen dersom sett nødvendig.

Komiteen skal etterstrebe å ha og vedlikeholde et godt forhold til alle Onlines komiteer og eksterne aktører.

(2) Virketid i komiteen
Komitémedlemmer sitter vanligvis i tre år, men kan søke om å fortsette vervet utenom dette. Medlemmer som har gått over til seniorkomiteen har tale- og stemmerett på møter, men ikke møteplikt.

(3) Medlemmenes oppgaver
Komiteens medlemmer skal fremstå profesjonelle på arrangementer og mot eksterne aktører. Medlemmene skal vise ansvar, kommunikasjonsevne og god oppførsel i planleggingen og gjennomføringen av arrangementer. Komiteen skal vise omsorg og respekt for alle deltagende på arrangementer. Medlemmene forventes å svare på og følge opp mail som kommer på epostlisten og ta hovedansvar for å svare på mail som gjelder deres arrangement. Medlemmene forventes å bidra til godt samhold i komiteen og stille opp på interne arrangementer og i situasjoner der medlemmenes tilstedeværelse er ønsket.

(4) Leders ansvar
Leder har det overordnede ansvar for å håndtere innkommende e-post i komiteen, samt å delegere og følge opp arbeidsoppgaver som tilfaller komiteen. Leder skal til enhver tid være oppdatert på komiteens virke. Leder for arrKom er ansvarlig for et underholdningsinnslag på immatrikuleringsballet. Leder er sammen med lederen for trivselskomiteen ansvarlig for planlegging og gjennomføring av styrevors før immatrikuleringsball.