**Disse retningslinjene vedlikeholdes ikke, oppdaterte retningslinjer finnes [her](/wiki/online/info/innsikt-og-interface/retningslinjer/bankom/).**

### §1 Komiteens formål

Bank- og økonomikomiteen skal til enhver tid ha det overordnede ansvaret for linjeforeningens økonomi.  

### §2 Komiteens sammensetning

Komiteen består av følgende, stemmeberettigede, medlemmer: 

* Leder for komiteen
* Nestleder
* Økonomiansvarlige fra komiteer, og nodekomiteer med eget regnskap.

### §3 Komiteens ansvarsområder

#### (1) Daglig drift  
Komiteen har ansvaret for linjeforeningens økonomi. Dette gjøres ved jevnlige møter.  Dette innebærer bilagsføring, og generelt økonomisk arbeid. Økonomiansvarlig i øvrige komiteer er ansvarlig for å utarbeide budsjett og føre regnskap for sin komite. Gjennom året skal disse holde sin komite og banKom oppdatert på den økonomiske situasjonen og gjøre det daglige økonomiarbeidet for sin komité.

Økonomiansvarlige kan ikke ta avgjørelser rundt fordeling eller forvaltning av
budsjeterte midler til ulike prosjekter i regi av linjeforeningen, disse avgjørelsene tas av den spesifikke komité eller Hovedstyret.

#### (2) Regnskap
Komiteen plikter å ha klart et regnskap for forrige regnskapsår, innen en måned før generalforsamlingen.

#### (3) Budsjett
Komiteen plikter å ha klart et budsjett for neste periode, innen en måned før generalforsamlingen. 

#### (4) Sparing
Det skal tilstrebes å årlig spare minimum 30 000,- kroner øremerket jubileumsfeiring.

#### (5) Erfaringsoverføring
Det skal ved hjelp av de erfarne i komiteen holdes kurs i regnskapsføring, og "bankvett" hvert år. 

#### (6) Forsikringer
Så lenge det er økonomisk forsvarlig, skal komiteen passe på at  linjeforeningens eiendeler av tilstrekkelig verdi er forsikret. 

#### (7) Utilgjengelighet av økonomiansvarlig.
Om leder av banKom blir varig utilgjengelig, erklært uegnet ved mistillitsforslag i
Hovedstyret, eller trer av, vil nestleder i banKom midlertidig ta over ansvaret for
linjeforeningens økonomi. Hovedstyret plikter å avklare hvem som tar over ansvaret for linjeforeningens økonomi innen 14 dager.

### §4 Komiteens virke

Komiteen har ansvar for at linjeforeningens økonomi er sunn og bærekraftig.