Disse retningslinjene vedlikeholdes ikke, oppdaterte retningslinjer finnes her.

§1 Hovedstyrets formål

Hovedstyret skal drive linjeforeningen på en måte som best gagner alle medlemmer. Hovedstyret skal være generalforsamlingens stemme gjennom året og handle med det som mål.

§2 Hovedstyrets sammensetning

Hovedstyret består av følgende, stemmeberettigede, medlemmer:

  • Leder for linjeforeningen
  • Nestleder for linjeforeningen
  • Økonomiansvarlig for linjeforeningen (Leder av Bank- og økonomikomiteen)
  • Leder av Arrangementskomiteen
  • Leder av Bedriftskomiteen
  • Leder av Drifts- og utviklingskomiteen
  • Leder av Fag- og kurskomiteen
  • Leder av Profil- og aviskomiteen
  • Leder av Trivselskomiteen

Leder av Seniorkomiteen har møte- og talerett på Hovedstyrets møter.

§3 Hovedstyrets ansvarsområder

(1) Generalforsamlingen

Hovedstyret skal sørge for at Generalforsamlingen gjennomføres etter linjeforeningens vedtekter og forettningsorden.

(2) Daglig drift

Hovedstyret har ansvar for foreningens daglige drift. Dette inkluderer blant annet: tilrettelegge for og muliggjøre komiteenes arbeid, såvel som kommunikasjonsflyt mellom komiteene. Avgjørelser tatt av Hovedstyret anses som gjeldende med mindre de blir omgjort av et sittende eller fremtidig Hovedstyre, eller av Generalforsamlingen.

(3) Kontakt med instituttet

Hovedstyret er linjeforeningens talerør mot instituttet (IDI), fakultetet (IME) samt universitetet forøvrig, og skal jobbe mot tett kontakt og samarbeid. Det oppfordres til å invitere sittende ITV (instituttillitsvalgt) på deler av Hovedstyrets møter (statuspunktene) for å forenkle kommunikasjonen.

(4) Økonomi

Hovedstyret har et overordnet ansvar (v/ økonomiansvarlig) for at linjeforeningens økonomi er sunn og bærekraftig. Det skal tilstrebes å årlig spare minimum 10 000,- kroner øremerket jubileumsfeiring hvert femte år.

(5) Trivsel og arbeidsmiljø

Hovedstyret (v/ komiteledere) skal følge opp og jobbe for trivsel og godt miljø i, såvel som utenfor, linjeforeningens komiteer. Det oppfordres til å ta medarbeidersamtaler på semesterbasis. Leder har HMS-ansvar for foreningen og dermed et ekstra ansvar for komitémedlemmenes velferd.

(6) Periodiske komiteer

Hovedstyret har et overordnet ansvar for at periodiske komiteer opprettes og ordnes i foreningens struktur. Disse innkluderer: Velkomstkomiteen, samt jubileumskomiteen og ekskursjonskomiteen.

(7) Onlines studentpolitiske interesser

Hovedstyret skal verne om Onlines studentpolitiske interesser. Hovedstyret skal være stemme for medlemmene av linjeforeningen og skal handle deretter ved svar på høringsuttalelser og annen kontakt med studentdemokratiet.

(8) Lang og tro

Hovedstyret har ansvaret for å dele ut lang- og trodalje til medlemmer i kjernekomiteer som har gjort en innsats for Online over en lengre tid og har startet på sitt 3. år som komitémedlem.

Komitémedlemmer som ikke kvalifiserer til lang og tro må du innstilles til daljen av denne komiteens leder. Komitéleder i nodekomiteen instillies av leder i foreldrekomiteen. HS tar en avgjørelse på om komitémedlemmet skal få daljen, basert på instillingene.

Daljen deles ut ved julebord og immatrikuleringsball.

§4 Hovedstyrets virke

Under følger en rekke retningslinjer for Hovedstyrets virke.

Hovedstyret skal jobbe for åpenhet og gjennomsiktighet i deres arbeid. Åpne, sensurerte møtereferateter skal gjøres tilgjengelig for medlemmene, senest en uke etter hvert møte.

Hovedstyret er foreningens ansikt utad og skal oppføre seg deretter. Det gjelder i representasjon på linjeforeningsarrangement samt i kontakt med universitetets administrasjon.

Etter en Generalforsamling har avtroppende Hovedstyre møteplikt i tre møter, deretter møterett i tre til. Avtroppende styre kan sitte på mailinglister til deres møterett opphører. Avtroppende styre plikter å følge opp sine etterkommere under tiden de har møteplikt.

Hovedstyret skal legge til rette for at leder av Seniorkomiteen skal ha tilgang til mail og wiki på lik linje med resten av hs-medlemmene. Seniorkomleder skal inkluderes i Hovedstyrerelaterte aktiviteter i en grad som står i forhold til vedkommendes innsats i Hovedstyret. Dersom seniorkom ikke har mulighet for å ta opp egne medlemmer plikter Hovedstyret å gjøre det.

Hovedstyret fører logg over linjeforeningens aktiviteter og fremleg- ger årsberetning for generalforsamlingen.
Hovedstyret skal formidle saker og vedtak til komitemedlemmene via den respektive komitelederen.
Representantene av Hovedstyret kan uttale seg og handle på linjeforeningens vegne når vedkommendes sak er avklart i Hovedstyret. Ved uklarheter skal leder uttale seg.
Hovedstyret har fullmakt til å fylle eventuelle tomme verv ved behov.
Hovedstyret er ansvarlig for komitéopptak og skal føre intervju- og søknadsprosesser. Hovedstyret skal godkjenne komiteenes retningslinjer på første hovedstyremøte etter endt generalforsamling.