Hva er et vedtektsforslag?
Vedtektsforslag kan, om de blir godkjent av generalforsamlingen, endre vedtektene til linjeforeningen. Det innebærer at reglene som Hovedstyret og linjeforeningen følger blir endret. Alle medlemmer av Online kan fremme vedtektsforslag. Gjør dette ved å sende en e-post til hovedstyret@online.ntnu.no innen 3. april kl. 23.59, eller endre de i dette dokumentet. Hovedstyret vil i år foreslå en omskriving av alle vedtektene. Vi ber derfor om at alle vedtektsforslag skrives til å passe både de nåværende og de eventuelt nye vedtektene, skulle disse bli godkjent av generalforsamlingen.


Forslag 0 (Hovedstyret) Alle endringsforslag i ett forslag

Endringer kapittel for kapittel

Kapittel 1
 • Fjerne “Linjeforeningen for informatikk, Online” som tillatt permutasjon
 • Spesifisere grupperingene vi har i §1.2, Kjernekomité, nodekomité og interessegruppe
Kapittel 2
 • Gjøres mer generell for å gjøre vedtektene mer fleksible
 • Legger til at det også er et formål å jobbe for studentpolitiske interesser
Kapittel 3
 • Fjerne "Hovedstyret har ansvar for å samle inn saker som medlemmene ønsker å ha på dagsordenen." (Det står i 3.1 Frister at saksforslag og vedtektsforslag sendes Hovedstyret senest to uker før generalforsamlingen avholdes)
 • Endre “år” til budsjettperiode
 • Flytte det som står om medlemmers rettigheter til 5.1 Medlemmers rettigheter
 • Legge til at Hovedstyret kan gjøre redaksjonelle endringer i etterkant og
 • I 3.3, legge til at endrede vedtekter skal godkjennes av paraferer
 • 3.2 Flytte at minst ti medlemmer er påkrevd for å kalle inn til generalforsamling hit, fra 4.7 (Gikk gjennom i fjor at for å stille mistillitsforslag til flere enn to styremedlemmer må det kalles inn til ekstraordinær generalforsamling og man må være minst ti personer) Dette flyttes slik at det gjelder generelt for å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling, ikke bare ved mistillitsforslag
 • Flytte “Alle medlemmer har stemme- og talerett og rett til å levere forslag til saker” til 5.1 Medlemmers rettigheter
 • Legge til valgkomité og deres oppgaver i 3.3
 • Legge til at valgkomitémedlemmer ikke kan stille til valg på den generalforsamlingen hvor de har ansvaret for å foreslå kandidater i 3.3
 • Fjerne duplisering av at blanke stemmer ikke er tellende, (setning 2 i 3.6) det står spesifisert i det nye forslaget til 3.4
 • 3.4 Endre fra oppmøtte til tilstedeværende
 • Legge til det som har vært praksis de siste årene, at generalforsamlingen kan vedta å gi de som kommer for sent stemmerett i 3.5
 • Endre 3.6 slik at forrige valgte leder til et verv sitter helt frem til det er valgt en ny
Kapittel 4
 • Flytte at leder skal ha medarbeidersamtaler ut i hovedstyrets retningslinjer fra 4.1
 • Endre at hovedstyret er beslutningsdyktige hvis minst fire er der til minst halvparten i 4.1
 • Legge til at leder har HMS-ansvar, dette flyttes fra medlemmers rettigheter (§5)
 • Legge til en paragraf om Fravær av hovedstyremedlem (Dette tas fra paragrafen om fravær av bankomleder og gjøres generelt til å omfatte alle i hovedstyret) Spesifiseres at nestleder tar over for leder og nestleder av komiteen tar over for en fraværende komitéleder. Det er spesifisert at ingen kan ha to verv i hovedstyret i §4.1 og dermed vil aldri noen ha to stemmer
 • 4.1.3 Krav til kandidater Lagt til at man må ha sittet i en kjernekomité for å stille til hovedstyret. Dette er praksis i dag. Lagt til at dersom man stiller til hovedstyreverv uten å ha sittet i en kjernekomité må man foreslås av valgkomiteen
 • Fjerne 4.1.3 Hovedstyrets virke. Dette flyttes til Hovedstyrets retningslinjer
 • I paragrafteksten i 4.2 fjernes det at det er valgfritt om leder av bankom også er økonomiansvarlig i en annen komité, dersom det er krisetilstander i Online kan bankomleder ta økonomien til en annen komité uansett, med det trenger ikke være vedtektsfestet at det er en mulighet
 • 4.2 paragraftekst, fjerne at økonomiansvarlig skal holde orden på økonomien og fjerne at komitéleder skal avholde medarbeidersamtaler og kan opprette egne komitéstillinger. Dette er implisitt og flyttes til komiteenes retningslinjer
 • 4.2 Legge til at komiteene også må ha nestleder
 • 4.2.6 Fjerne pangkom da komiteen ikke lenger er aktiv og med det legge ned komiteen
 • 4.2.3 Bedriftskomiteen, endre hovedsamarbeidssamtale til hovedsamarbeidsavtale og endre til liten bokstav i linjeforeningen Online.
 • 4.2.7 Trivselskomiteen - fjerne hva ansvaret for kontoret innebærer. Noe er utdatert og noe flyttes til trikoms retningslinjer
 • 4.2.8 Seniorkomiteen - fjerne at seniorkomiteen tar opp sine egne medlemmer og at Hovedstyret gjør det dersom seniorkomiteen ikke har mulighet. Dette er praksis og hører hjemme i retningslinjene til hovedstyret og seniorkomiteen
 • 4.3 Endret introteksten ved at begrepet foreldrekomité er tatt ut og lagt til at en nodekomité kan være direkte underlagt Hovedstyret. Fjernet begrepet periodiske komiteer og krysskomiteer. Alle nodekomiteer er nå 4.3.*, uten videre inndeling. I beskrivelsene om nodekomiteer er ting som bør ut i retningslinjer tatt ut. Legg spesielt merke til appKom, dette er godtatt av leder for appKom.
 • Legge til 4.4 Interessegrupper
 • 4.5 Kontoret fjernes fra vedtektene og dras ut i trikoms retningslinjer
 • 4.8 Vervvarighet endrer vi bruk av år til å i steden være semestre siden det gir mer mening for oss studenter
 • 4.7 Mislighold av verv flyttes før ridderordenen
 • 4.8 Vervarighet flyttes før ridderordenen (Ridderordenen flyttes til slutt i kapittel 4)
Kapittel 5
 • Fjerne alt som ikke har direkte tilknytning til informatikk (BIT, MIT) Legger til Phd fra informatikk. Alle andre har Hovedstyret mulighet til å gi medlemskap jmf * 5.4 Adgang for andre å bli medlem. Gjør introteksten om til en subparagraf 5.1 Medlemmer, Nåværende 5.1 Medlemmers rettigheter blir da 5.2 Medlemmers rettigheter
 • Nåværende 5.2 Ridderordenen fjernes da dette flyttes til kapittel 4, om ridderordenen
 • Endre nåværende 5.3 Utmelding, opphør og ekskludering slik at Hovedstyret kan ekskludere et medlem ved skjellig grunn. Nå står det “ved grov uaktsomhet eller brudd på norsk lov,” dette vil begge gå under “skjellig grunn” Spesifiseres også midlertidig eller permanent ekskludering, dette har vært praksis
 • Legge inn alt om medlemmers rettigheter som er flyttet fra andre steder i vedtektene
 • Legge til 5.2.1 Livstidsmedlemmer - spesifisere hva livstidsmedlemmer har rett til
Kapittel 6 og Kapittel 7
 • Flytte mesteparten av teksten ut i forretningsordenen og retningslinjene til bankom
 • 6.1 gjøres til å generelt gjelde for alle hovedstyremedlemmer i 4 Fravær av hovedstyremedlem
 • 6.2 Forsikringer flyttes ut til retningslinjer
 • 7.2 Legger til at pengene kan overføres til en annen organisasjon som jobber for studenter dersom linjeforeningen legges ned

Alle kapitler og paragrafer vi med dette forslaget vil gjøre endringer i/på:

1 Navn

1.1 Organisasjonsnavn
 • Online, linjeforeningen for informatikk.
1.1.1 Tillatte permutasjoner

Dette er tillatte navn å bruke, men er ikke det offisielle navnet til linjeforeningen. * Online
* Linjeforeningen Online

1.2 Navnekonvensjon for grupperinger
1.2.1 Kjernekomité

I Online er en kjernekomité en komité der komiteens leder er en del av Hovedstyret. Seniorkomiteen er også en kjernekomité.

1.2.2 Nodekomite

Nodekomiteer er grupperinger hvor hovedstyret står ansvarlig for komiteens opptak.

1.2.3 Interessegrupper

I Online er en interessegruppe alle grupperinger som ikke er en kjernekomite eller nodekomite. Generalforsamlingen bestemmer hvorvidt en interessegruppe skal bli en nodekomite.

2 Formål

Linjeforeningen Online er en frivillig veldedig interesseorganisasjon for studenter som oppfyller §5. Online skal jobbe for å forbedre studiemiljøet ved å fremme sosialt samvær, faglig kompetanse, studentpolitiske interesser og bedriftskontakt. Online skal bidra til å øke den faglige kvaliteten på studiet.

Online skal arbeide for å skape sterkere bånd mellom medlemmer på ulike årstrinn og være kontaktledd mellom medlemmene og eksterne aktører.

3 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er linjeforeningens øverste organ og er uavhengig av gjeldende hovedstyrevedtak. Generalforsamlingen avholdes årlig i løpet av vårsemesteret.

Den ordinære generalforsamlingen skal behandle årsmelding, innsendte saker, vedtektsendringer, valg, regnskap og budsjettforslag for neste budsjettperiode. Valgkomite må velges for det neste året.

Hovedstyret kan i etterkant av Generalforsamlingen gjøre redaksjonelle endringer i vedtektene.

3.1 Frister

Innkalling skal sendes ut til medlemmene senest fire (4) uker før generalforsamlingen skal avholdes. Saksforslag og forslag til vedtektsendringer sendes Hovedstyret senest to (2) uker før generalforsamlingen skal avholdes. Fullstendig saksliste med vedtektsendringer skal tilgjengeliggjøres senest én (1) uke før generalforsamlingenmøtedato. Denne skal også inneholde årsmelding, revidert regnskap, budsjettforslag og eventuelle andre relevante sakspapirer. Referat fra generalforsamlingen skal underskrives av paraferer og sendes medlemmene eller gjøres tilgjengelig for medlemmene senest 14 dager etter generalforsamlingen.

3.2 Ekstraordinær generalforsamling

Denne kan innkalles av Hovedstyret eller om det minste av 1/8 av medlemmene og 10 medlemmer ønsker det. Fristene for å kalle inn til ekstraordinær er halvert i forhold til fristene for ordinær, jamfør §3.1.

Ekstraordinær generalforsamling skal kun behandle den (de) saken(e) som står på dagsorden for den ekstraordinære generalforsamlingen

3.3 Organisering

Ved generalforsamling er disse vervene nødvendig:

 • Ordstyrer
 • To referenter - skriver referat under generalforsamling og samarbeider om renskriving
 • Minst to til tellekorps - teller opp stemmer ved avstemming
 • To paraferer - godkjenner referat fra generalforsamling og de endrede vedtektene i etterkant av generalforsamlingen
 • Tre valgkomitémedlemmer - har et ansvar for å foreslå kandidater til neste års generalforsamling
3.4 Beslutningsdyktighet og avstemming

For at en generalforsamling skal være beslutningsdyktig må det laveste mellom 15 medlemmer og 1/5 av medlemmene ha møtt opp.

 • Alminnelig flertall er definert som 1/2 av de tilstedeværende med stemmerett, med unntak av blanke stemmer.
 • Kvalifisert flertall er definert som 2/3 av de tilstedeværende med stemmerett, med unntak av blanke stemmer.

Blanke stemmer er ikke tellende, med mindre annet er spesifisert.

3.4.1 Saker

Alle saker på generalforsamlingen avgjøres ved alminnelig flertall, med unntak av vedtektsendringer.

3.4.2 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer avgjøres med kvalifisert flertall.

Dersom en sak har bred støtte i salen kan ordstyrer forsøke å ta en sak opp til votering ved akklamasjon. Det skal gis rom for å uttrykke sin misnøye ved å vise tegn innen rimelig tid. Enhver stemmeberettiget person tilstede kan kreve at det gjennomføres en fullstendig avstemning.

Verken forhåndsstemming eller fullmakter er tillatt å bruke ved avstemming.

3.5 Stemmeberettigelse og talerett

Ethvert medlem av linjeforeningen som er tilstede når generalforsamlingen godkjenner stemmeberettigede har rett til å stemme.

Medlemmer av linjeforeningen som ikke har mulighet til å møte i tide plikter å informere Hovedstyret og oppgi en tilstrekkelig grunn til forsinkelse. Generalforsamlingen kan vedta å gi disse personene stemmerett samtidig som stemmeberettigede godkjennes.

Generalforsamlingen kan vedta å gi medlemmer av linjeforeningen som kommer for sent, og ikke har informert om dette, stemmerett når vedkommende ankommer.

3.6 Gjennomføring av valg

Dersom det er mer enn en kandidat til et verv skal det avholdes anonymt valg for det aktuelle vervet. Man kan stemme “ingen” på valget. For å regnes som vinner av valget må en kandidat få over halvparten (1/2) av stemmene. Ved manglende flertall fjernes kandidaten med færrest stemmer og valget går inn i en ny runde.

Ved manglende flertall på kandidat med flest stemmer og stemmelikhet på de med færrest stemmer vil det avholdes en fullstendig ny runde.

Innehavere av verv sitter inntil endt generalforsamling hvor det er gjennomført et godkjent valg for det respektive vervet. Dersom generalforsamlingen ikke klarer å gjennomføre et valg må det kalles inn til ekstraordinær forsamling innen tre dager etter endt ordinær generalforsamling.

Ved opptelling av hemmelig valg skal tellekorps sitte i salen.

3.6.1 Fraskrivelse av rett til å stille til valg

Personer som er valgt til et av følgende verv under Generalforsamlingen fraskriver seg sin rett til å stille til alle andre valg til Hovedstyret.

 • Ordstyrer
 • Referent
 • Tellekorps

Med å stille til andre valg menes det at man ikke kan stille, eller bli nominert, til andre verv under Generalforsamlingen og valg til Hovedstyret.

Sittende valgkomité kan heller ikke stille til valg i Hovedstyret

4 Struktur, ledelse og organisasjon

4.1 Hovedstyret

Hovedstyret er linjeforeningens høyeste organ mellom generalforsamlingene. Hovedstyrets medlemmer velges på generalforsamlingen og skal drive linjeforeningen mellom generalforsamlingene. For at Hovedstyret skal være beslutningsdyktig må minst halvparten av representantene være tilstede.

Ingen kan inneha to verv i Hovedstyret. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Hovedstyrets møter er lukket, men gjester kan inviteres dersom Hovedstyret ønsker dette. Hovedstyret skrives med stor ’H’ på samme måte som egennavn.

Leder av linjeforeningen Online har HMS-ansvar i organisasjonen.

4.1.2 Fravær av hovedstyremedlem

Dersom leder av Hovedstyret blir fraværende er det nestleder i Hovedstyret som skal fylle stillingen. Dersom en komitéleder blir fraværende er det komitélederens nestleder som tar over komitélederens plikter, oppgaver og rettigheter. Dersom en nestleder ikke er tilgjengelig plikter Hovedstyret å fylle stillingen.

Dersom leder og/eller nestleder av linjeforeningen blir fraværende i den grad at det går utover vervets arbeidsoppgaver skal det innkalles til ekstraordinær generalforsamling for å fylle vervet.

4.1.3 Krav til kandidater

Kandidater til Hovedstyret må ha innehatt et verv i en av kjernekomiteene i linjeforeningen i minst ett semester med unntak av leder av bank- og økonomikomiteen. Om en kandidat ikke har innehatt et verv i en kjernekomité, må kandidaten foreslås av valgkomiteen.

4.2 Kjernekomiteer

Alle kjernekomiteer består av minimum en leder, nestleder og en økonomiansvarlig. Enhver komite skal utarbeide sine egne retningslinjer som skal legges frem for og godkjennes av Hovedstyret.

Kun medlemmer av linjeforeningen kan inneha verv. Dersom studenten ikke lengre kvalifiserer til medlemskap i linjeforeningen kan vervet fortsette etter avtale med Hovedstyret.

4.2.3 Bedriftskomiteen

Komiteens hovedoppgaver er å være et bindeledd mellom linjeforeningens medlemmer og næringslivet, og å utarbeide en hovedsamarbeidsavtale med en bedrift for linjeforeningen Online. Komiteens navn for- kortes bedKom.

4.2.7 Trivselskomiteen

Komiteens hovedoppgave er å sørge for økt trivsel blant informatikere i hverdagen og har hovedansvar for linjeforeningskontoret. Komiteens navn forkortes triKom.

4.2.8 Seniorkomiteen

Komiteens hovedoppgave vil være å bist å med kunnskap, erfaring og assistanse i Linjeforeningens daglige drift. Komiteens navn forkortes seniorkom. For å søke seg til seniorkomiteen må man ha hatt et aktivt verv i linjforeningen i fire (4) semester.

Seniorkomiteen velger selv sin leder. Leder av Seniorkomiteen har møte- og talerett i Hovedstyret.

4.3 Nodekomiteer

En nodekomite er underlagt en av komiteene beskrevet i §4.2, eller direkte underlagt Hovedstyret og plikter og holde den ansvarlige kjernekomiteen løpende oppdatert på sitt virke. Nodekomiteer som har eksistert i to år eller mer kan bare offisielt nedlegges av Generalforsamlingen.

4.3.1 Jubileumskomiteen

Komiteens hovedoppgave er å organisere arrangement i forbindelse med linjeforeningens jubileer. Komiteens navn forkortes jubKom.

4.3.2 Velkomstkomiteen

Komiteens hovedoppgave er å organisere fadderperiode for nye studenter som oppfyller de krav for medlemskap som er listet under kapittel 5. Komiteens navn forkortes velKom.

4.3.3 Ekskursjonskomiteen

Komiteens hovedoppgave er å organisere hovedekskursjonen. Komiteens navn forkortes eksKom.

4.3.4 Redaksjonen

Komiteens hovedoppgave er å gi ut linjeforeningens avis. Redaktøren står fritt fra linjeforeningen, men er underlagt de retningslinjer og avtaler som finnes mellom redaksjonen og linjeforeningen. Redaktøren velger selv redaksjonsmedlemmer, også blant personer utenfor linjeforeningen. Redaksjonsmedlemmer som ikke innfrir krav til medlemskap i linjeforeningen, som definert under kapittel 5, er ikke medlemmer av linjeforeningen.

4.3.5 Informatikernes IT-ekskursjon

Komiteens hovedoppgave er å arrangere ekskursjon til Oslo for masterstudenter hver høst. Komiteens navn forkortes Itex.

4.3.6 Applikasjonskomiteen

Komiteens hovedoppgave er å utvikle og drifte egne it-systemer. Komiteens navn forkortes appKom.

4.3.7 Casual Gaming

Komiteens hovedoppgave er å organisere LAN. Casual Gaming opererer frittstående fra linjeforeningen.

4.4 Interessegrupper

Interessegrupper kan opprettes av Online-medlemmer som ønsker å dekke et behov som gagner informatikkstudenter. Disse grupperingene formulerer sine egne retningslinjer, og budsjett ved behov, som godkjennes av Hovedstyret. Hovedstyret avgjør også hvorvidt gruppen underlegges en eksisterende komité, eller Hovedstyret selv.

4.7 Vervvarighet

Et verv i linjeforeningen varer i seks (6) semestre fra måneden man ble tatt opp. Dersom man ønsker å være et aktivt komitemedlem etter disse seks (6) semestrene kan man søke til Hovedstyret om forlengelse av Online-vervet for to semestre av gangen. Alle verv i kjernekomiteene i linjeforeningen teller på de seks vervsemestrene, inkludert verv i Hovedstyret, men ekskludert verv i Seniorkomiteen.

5 Medlemskap

5.1 Medlemmer

Studenter ved følgende studier er medlemmer av linjeforeningen:

 • Bachelor i informatikk (BIT)
 • Master i informatikk (MIT)
 • PhD som har tatt en bachelor eller master i informatikk
5.2 Medlemmers rettigheter

Alle medlemmer av linjeforeningen har møte-, tale- og stemmerett på linjeforeningens generalforsamling. Alle medlemmer i linjeforeningen har rett til å levere saks- og vedtektsforslag til generalforsamlingen. Alle medlemmer av linjeforeningen har rett til å søke Hovedstyret om å starte opp interessegrupper. I tillegg har alle medlemmer rett til å delta på de arrangementer som arrangeres for medlemmene, gitt at arrangementets spesifikasjoner passer det aktuelle medlemmet. Medlemmer av linjeforeningen kan kreve innsyn i linjeforeningens regnskap og kan få innsyn i ikke-konfidensielle vedtak.

5.2.1 Livstidsmedlemmer

Et medlem på livstid kan delta på sosiale arrangementer arrangert for alle medlemmer. I tillegg har medlemmer på livstid møte- og talerett på generalforsamlingen, men ikke stemmerett. Livtidsmedlemsskapsrettigheter tiltrår når man ikke lenger oppfyller krav om medlemskap jmf §5.1.

Følgende er medlemmer av linjeforeningen på livstid: Riddere av det Indre lager

5.3 Utmelding, opphør og ekskludering

Alle medlemmer kan melde seg ut av linjeforeningen ved å melde fra skriftlig til Hovedstyret. Utmelding gjelder fra utmeldingsdato. Når en person ikke lenger oppfyller kravene for medlemskap i linjeforeningen vil medlemskapet opphøre.

Hovedstyret kan, ved skjellig grunn, utestenge medlemmer fra linjeforeningen, midlertidig eller permanent, dersom det er kvalifisert flertall for det.

6 Økonomi

Hovedstyret skal forvalte foreningens økonomi etter de vedtak som er fattet av generalforsamlingen. Økonomiansvarlige kan ikke ta avgjørelser rundt fordeling eller forvaltning av budsjetterte midler til ulike prosjekter i regi av linjeforeningen, disse avgjørelsene tas av den spesifikke komiteen eller Hovedstyret.

Ikke-budsjetterte utgifter må godkjennes av Hovedstyret. Refundering av disse utgiftene vil kun forekomme dersom utgiften er godkjent.

7 Oppløsning av linjeforeningen

7.2 Midler

Ved oppløsning skal midler som linjeforeningen disponerer overføres som gave til Institutt for Datateknikk og Informasjonsvitenskap (IDI) ved Norges teknisk- naturvitenskaplige universitet. Midlene skal øremerkes til studentaktiviteter. Generalforsamlingen kan ved kvalifisert flertall overføre midler til andre organisasjoner som jobber for studenter.

===================================================

Hvert enkelt forslag dersom det i sin helhet ikke går gjennom

Forslag 1 (Hovedstyret)

§1.1.1 Tillatte permutasjoner
Fjerne "Linjeforeningen for informatikk, Online" som tillatt permutasjon.

Forslag 2 (Hovedstyret)

Dette forslaget §1.2 Navnekonvensjon for grupperinger
Endre hele paragraf 1.2 til:

1.2.1 Kjernekomité
I Online er en kjernekomité en komité der komiteens leder er en del av Hovedstyret. Seniorkomiteen er også en kjernekomité.

1.2.2 Nodekomite
Nodekomiteer er grupperinger hvor hovedstyret står ansvarlig for komiteens opptak.

1.2.3 Interessegrupper
I Online er en interessegruppe alle grupperinger som ikke er en kjernekomite eller nodekomite. Hovedstyret eller generalforsamlingen bestemmer hvorvidt en interessegruppe skal bli en nodekomite.

Forslag 3 (Hovedstyret)

Korte ned og gjøre paragraf 2 mer generell, i tråd med ønsket om å gjøre vedtektene mer fleksible. I tillegg legges "studentpolitiske interesser" inn som et arbeidsområde for Online. Paragraf 2 endres til:

Linjeforeningen Online er en frivillig veldedig interesseorganisasjon for studenter som oppfyller §5. Online skal jobbe for å forbedre studiemiljøet ved å fremme sosialt samvær, faglig kompetanse, studentpolitiske interesser og bedriftskontakt. Online skal bidra til å øke den faglige kvaliteten på studiet.

Online skal arbeide for å skape sterkere bånd mellom medlemmer på ulike årstrinn og være kontaktledd mellom medlemmene og eksterne aktører.

Forslag 4 (Hovedstyret)

§3

Fjerne siste setning i første avsnitt

"Hovedstyret har ansvar for å samle inn saker som medlemmene ønsker å ha på dagsordenen."

Forklaring: Dette er implisitt og gjøres i dag ved å ha en åpen wikiside hvor alle medlemmer har tilgang og kan legge inn saks- og vedtektsforslag. I tillegg står det spesifisert i §3.1 at saks- og vedtektsforslag skal sendes til Hovedstyret senest to uker før.

Endre første setning i andre avsnitt fra "år" til "budsjettperiode."

Flytte at alle medlemmer har stemme og talerett på generalforsamlingen ut fra §3 og til §5 - Medlemmers rettigheter

Forklaring: Det blir mer mer oversiktlig

Legge til et fjerde avsnitt at Hovedstyret kan gjøre redaksjonelle endringer i etterkant av generalforsamlingen.

Forklaring: Dette tas opp som saksforslag hver generalforsamling og godkjennes hvert år, like greit å ha det skrevet i vedtektene. Redaksjonelle endringer vil si at skrivefeil og lignende, som ikke endrer vedtektenes mening kan fikses.

Introen under paragraf 3 endres i sin helhet til:

"Generalforsamlingen er linjeforeningens øverste organ og er uavhengig av gjeldende hovedstyrevedtak. Generalforsamlingen avholdes årlig i løpet av vårsemesteret.

Den ordinære generalforsamlingen skal behandle årsmelding, innsendte saker, vedtektsendringer, valg, regnskap og budsjettforslag for neste budsjettperiode. Valgkomite må velges for det neste året.

Alle medlemmer i linjeforeningen har rett til å levere saks- og vedtektsforslag.

Hovedstyret kan i etterkant av Generalforsamlingen gjøre redaksjonelle endringer i vedtektene."

Forslag 5 (Hovedstyret)

§3.1 Frister - Redaksjonelle endringer

Paragrafen foreslås endret til:

3.1 Frister

 • Innkalling skal sendes ut til medlemmene senest fire (4) uker før generalforsamlingen skal avholdes.
 • Saksforslag og forslag til vedtektsendringer sendes Hovedstyret senest to (2) uker før generalforsamlingen skal avholdes.
 • Fullstendig saksliste med vedtektsendringer skal tilgjengeliggjøres senest én (1) uke før generalforsamlingenmøtedato. Denne skal også inneholde årsmelding, revidert regnskap, budsjettforslag og eventuelle andre relevante sakspapirer.
 • Referat og vedtekter fra generalforsamlingen skal underskrives av paraferer og sendes medlemmene eller gjøres tilgjengelig for medlemmene senest 14 dager etter generalforsamlingen.

Forslag 6 (Hovedstyret)

§3.2 - Flytte kravet om at 10 medlemmer må ville ha ekstraordinær generalforsamling ved mistillitsforslag til flere styremedlemmer til første avsnitt i 3.2.

Forklaring: Dette vil gjøre dette kravet generelt gjeldene for alle ekstraordinære generalforsamlinger, ikke bare for ekstraordinær genfors ved mistillit til flere HS-medlemmer

Legge til at en ekstraordinær generalforsamling kun skal behandle den(de) saken(e) som står på dagsordenen til den ekstraordinære generalforsamlingen.

Forklaring: Dette er slik en ekstraordinær generalforsamling funker, greit å spesifisere det.

§3.2 - Ekstraordinær generalforsamling endres i sin helhet til:

"Denne kan innkalles av Hovedstyret eller om det minste av 1/8 av medlemmene og 10 medlemmer ønsker det. Fristene for å kalle inn til ekstraordinær er halvert i forhold til fristene for ordinær, jamfør §3.1.

Ekstraordinær generalforsamling skal kun behandle den (de) saken(e) som står på dagsorden for den ekstraordinære generalforsamlingen"

Kravet om minst 10 medlemmer fjernes også fra §4.5.

Forslag 7 (Hovedstyret)

Spesifisere valgkom i større grad i vedtektene.

Forklaring: Hovedstyret vil at valgkom skal gjøre et godt grunnarbeid i å finne kandidater som vil gjøre en god jobb med å føre Online fremover. Det er i dag spesifisert at valgkom skal velges hver generalforsamling, men det står ingenting om hva som er valgkoms oppgaver og plikter.

Vi vil derfor legge til et punkt under §3.3 om valgkom og deres oppgaver.

Vil også legge til at sittende valgkomité fraskriver seg retten til å stille til valg på generalforsamlingen de skal foreslå kandidater til i §3.6.1 Fraskrivelse av retten til å stille til en komité.

Vi vil endre §3.3 Organisering til:

"Ved generalforsamling er disse vervene nødvendig:

 • Ordstyrer
 • To referenter - skriver referat under generalforsamling og samarbeider om renskriving
 • Minst to til tellekorps - teller opp stemmer ved avstemming
 • To paraferer - godkjenner referat fra generalforsamling
 • Tre valgkomitémedlemmer - har et ansvar for å foreslå kandidater til neste års generalforsamling"

Og §3.6.1 til:

"§3.6.1 Fraskrivelse av rett til å stille til valg

Personer som er valgt til et av følgende verv under Generalforsamlingen fraskriver seg sin rett til å stille til alle andre valg til Hovedstyret.

 • Ordstyrer
 • Referent
 • Tellekorps

Med å stille til andre valg menes det at man ikke kan stille, eller bli nominert, til andre verv under Generalforsamlingen og valg til Hovedstyret.

Sittende valgkomité kan heller ikke stille til valg i Hovedstyret"

Forslag 8 (Hovedstyret)

§3.4 Legge til en spesifiserende setning angående blanke stemmer ved alminnelig og kvalifisert flertall

I tillegg er det en omstrukturering av teksten og redaksjonelle endringer for å gjøre paragrafen mer generell og oversiktlig. §3.4 endres i sin helhet til:

" 3.4 Beslutningsdyktighet og avstemming

For at en generalforsamling skal være beslutningsdyktig må det laveste mellom 15 medlemmer og 1/5 av medlemmene ha møtt opp.
Alminnelig flertall er definert som 1/2 av de tilstedeværende med stemmerett, med unntak av blanke stemmer. Kvalifisert flertall er definert som 2/3 av de tilstedeværende med stemmerett, med unntak av blanke stemmer.

Blanke stemmer er ikke tellende, med mindre annet er spesifisert.

3.4.1 Saker
 • Alle saker på generalforsamlingen avgjøres ved alminnelig flertall, med unntak av vedtektsendringer.
3.4.2 Vedtektsendringer
 • Vedtektsendringer avgjøres med kvalifisert flertall.

Dersom en sak har bred støtte i salen kan ordstyrer forsøke å ta en sak opp til votering ved akklamasjon. Det skal gis rom for å uttrykke sin misnøye ved å vise tegn innen rimelig tid. Enhver stemmeberettiget person tilstede kan kreve at det gjennomføres en fullstendig avstemning.

Verken forhåndsstemming eller fullmakter er tillatt å bruke ved avstemming. "

Forslag 9 (Hovedstyret)

§3.5 - Stemmeberettigelse og talerett

Legge til det som har vært praksis de siste årene, at generalforsamlingen kan vedta å gi personer som kommer for sent stemme- og talerett.

Legge til som tredje avsnitt:

"Generalforsamlingen kan vedta å gi medlemmer av linjeforeningen som kommer for sent, og ikke har informert om dette, stemmerett når vedkommende ankommer."

Forslag 10 (Hovedstyret)

§ 3.6 Gjennomføring av valg

Endre tredje avsnitt slik at forrige valgte leder til et verv sitter helt frem til det er valgt en ny. Tredje avsnitt endres til:

"Innehavere av verv sitter inntil endt generalforsamling hvor det er gjennomført et godkjent valg for det respektive vervet. Dersom generalforsamlingen ikke klarer å gjennomføre et valg må det kalles inn til ekstraordinær forsamling innen tre dager etter endt ordinær generalforsamling."

Forslag 11 (Hovedstyret)

§4.1 Hovedstyret

Fjerne setningen "Leder av Hovedstyret skal avholde medarbeidersamtaler for hovedstyremedlemmer minst en gang i året". Dette flyttes ut i HS' retningslinjer.

Endre setningen "For at Hovedstyret skal være beslutningsdyktig må minst fire representanter være tilstede." til "For at Hovedstyret skal være beslutningsdyktig må minst halvparten av representantene være tilstede."

Legge til setningen "Leder av linjeforeningen Online har HMS-ansvar i organisasjonen." Dette flyttes fra medlemmers rettigheter.

Forslag 12 (Hovedstyret)

Legge til §4.1.2 Fravær av Hovedstyremedlem. Nåværende §4.1.2 blir §4.1.3. Paragraf 4.2.1 erstatter nåværende §6.1, som bare tar for seg fravær av økonomiansvarlig, og blir:

*"Dersom leder av Hovedstyret blir fraværende er det nestleder i Hovedstyret som skal fylle stillingen. Dersom en komitéleder blir fraværende er det komitélederens nestleder som tar over komitélederens plikter, oppgaver og rettigheter. Dersom en nestleder ikke er tilgjengelig plikter Hovedstyret å fylle stillingen.

Dersom leder og/eller nestleder av linjeforeningen blir fraværende i den grad at det går utover vervets arbeidsoppgaver skal det innkalles til ekstraordinær generalforsamling for å fylle vervet."

§6.1 Utilgjengelighet av økonomiansvarlig blir fjernet fra kapittel 6.

Forslag 13 (Hovedstyret)

Fjerne nåværende §4.1.3 Hovedstyrets virke og flytte det ut til HS' retningslinjer.

Forslag 14 (Hovedstyret)

Endre nye §4.1.3 Krav til kandidater til "En kandidat må ha innehatt et verv i en av kjernekomiteene i linjeforeningen i minst ett semester med unntak av kandidatur til stillingen som leder av bank- og økonomikomiteen. Om en kandidat ikke har innehatt et verv i linjeforeningen, må kandidaten foreslås av valgkomiteen."

Forslag 15 (Hovedstyret)

§4.2 Komiteer endres til §4.2 Kjernekomiteer. Paragrafteksten til 4.2 endres til:

"Alle kjernekomiteer består av minimum en leder og en økonomiansvarlig. Enhver komite skal utarbeide sine egne retningslinjer som skal legges frem for og godkjennes av Hovedstyret.

Kun medlemmer av linjeforeningen kan inneha verv. Dersom studenten ikke lengre kvalifiserer til medlemskap i linjeforeningen kan vervet fortsette etter avtale med Hovedstyret."

Endringene her er: 1) fjerne av det er valgfritt om økonomiansvarlig i en komité er leder av banKom, 2) fjerne at økonomiansvarlig skal holde orden på økonomien da dette er implisitt og hører hjemme i retningslinjene og 3) fjerne at komitéleder skal holde medarbeidersamtaler og kan opprette egne komitéstillinger.

Forslag 16 (Hovedstyret)

Fjerne §4.2.6 Pensjonistkomiteen og dermed legge ned pensjonistkomiteen. Denne komiteen er ikke lengre aktiv.

Forslag 17 (Hovedstyret)

§4.2.* endres til å kun inneholde hovedoppgave og forkortelse. Endringer:

 • 4.2.3 Bedriftskomiteen, endre hovedsamarbeidssamtale til hovedsamarbeidsavtale og endre til liten bokstav i linjeforeningen Online.
 • 4.2.7 Trivselskomiteen - fjerne hva ansvaret for kontoret innebærer. Noe er utdatert og noe flyttes til trikoms retningslinjer
 • 4.2.8 Seniorkomiteen - fjerne at seniorkomiteen tar opp sine egne medlemmer og at Hovedstyret gjør det dersom seniorkomiteen ikke har mulighet. Dette er praksis og hører hjemme i retningslinjene til hovedstyret og seniorkomiteen

4.2.3 Bedriftskomiten
Komiteens hovedoppgaver er å være et bindeledd mellom linjeforeningens medlemmer og næringslivet, og å utarbeide en hovedsamarbeidsavtale med en bedrift for Linjeforeningen Online. Komiteens navn for- kortes bedKom.

4.2.7 Trivselskomiteen
Komiteens hovedoppgave er å sørge for økt trivsel blant informatikere i hverdagen og har hovedansvar for linjeforeningskontoret. Komiteens navn forkortes triKom.

4.2.8 Seniorkomiteen
Komiteens hovedoppgave vil være å bist å med kunnskap, erfaring og assistanse i Linjeforeningens daglige drift. Seniorkomiteens navn forkortes seniorKom.

Seniorkomiteen velger selv sin leder. Leder av Seniorkomiteen har møte- og talerett i Hovedstyret.

Forslag 18 (Hovedstyret)

[4.2.1, 4.2.8] *komiteen
Endre "Komiteens navn forkortes *Kom" for samtlige paragrafer fom. 4.2.1 tom. 4.2.8 til "Komiteens navn forkortes *kom".
Dette er ønskelig fordi forkortelsen, når brukt i starten av en setning, brukes inkonsekvent (f.eks.: proKom bla bla bla, eller ProKom bla bla bla), og Språkrådet anbefaler å ha kun små bokstaver siden camelCase ikke er en del av det norske språket.

Forslag 19 (Hovedstyret)

Dette forslaget avhenger av forslag 2

§4.3 endres til "En nodekomite er underlagt en av komiteene beskrevet i §4.2, eller direkte underlagt Hovedstyret og plikter og holde den ansvarlige kjernekomiteen løpende oppdatert på sitt virke. Nodekomiteer som har eksistert i to år eller mer kan bare offisielt nedlegges av Generalforsamlingen."

Her tas begrepet foreldrekomité ut, og det legges til at nodekomiteer kan være direkte under HS. §4.3.6 flyttes inn i §4.3.

Forslag 20 (Hovedstyret)

Dette forslaget avhenger av forslag 2

Alle nodekomiteer er nå 4.3., uten videre inndeling. I beskrivelsene om nodekomiteer er ting som bør ut i retningslinjer tatt ut. Legg spesielt merke til appKom, dette er godtatt av leder for appKom. 4.3. Blir nå:

"

4.3.1 Jubileumskomiteen

Komiteens hovedoppgave er å organisere arrangement i forbindelse med linjeforeningens jubileer. Komiteens navn forkortes jubKom.

4.3.2 Velkomstkomiteen

Komiteens hovedoppgave er å organisere fadderperiode for nye studenter som oppfyller de krav for medlemskap som er listet under kapittel 5. Komiteens navn forkortes velKom.

4.3.3 Ekskursjonskomiteen

Komiteens hovedoppgave er å organisere hovedekskursjonen. Komiteens navn forkortes eksKom.

4.3.4 Redaksjonen

Komiteens hovedoppgave er å gi ut linjeforeningens avis. Redaktøren står fritt fra linjeforeningen, men er underlagt de retningslinjer og avtaler som finnes mellom redaksjonen og linjeforeningen. Redaktøren velger selv redaksjonsmedlemmer, også blant personer utenfor linjeforeningen. Redaksjonsmedlemmer som ikke innfrir krav til medlemskap i linjeforeningen, som definert under kapittel 5, er ikke medlemmer av linjeforeningen.

4.3.5 Informatikernes IT-ekskursjon

Komiteens hovedoppgave er å arrangere ekskursjon til Oslo for masterstudenter hver høst. Komiteens navn forkortes Itex.

4.3.6 Applikasjonskomiteen

Komiteens hovedoppgave er å utvikle og drifte egne it-systemer. Komiteens navn forkortes appKom.

4.3.7 Casual Gaming

Komiteens hovedoppgave er å organisere LAN. Casual Gaming opererer frittstående fra linjeforeningen."

Forslag 21 (Hovedstyret)

Legge til §4.4 Interessegrupper. Følgelig får påfølgende paragrafer nummer n+1. Paragrafteksten er:
"Interessegrupper kan opprettes av onlinemedlemmer som ønsker å dekke et behov som gagner informatikkstudenter. Disse grupperingene formulerer sine egne retningslinjer og budsjett som godkjennes av Hovedstyret. Hovedstyret avgjør også hvorvidt komiteen underlegges en eksisterende komité, eller Hovedstyret selv."

Forslag 22 (Hovedstyret)

Nåværende §4.5 Kontoret tas ut av retningslinjene. Dette er en del av trivselskomiteens virke.

Forslag 23 (Hovedstyret)

Nåværende §4.4 Permisjon eller oppsigelse fra komité, her endres "fra respektive komité" til: "fra en komité" Blir til:

4.5.1 Pause i sitt engasjement
Ved permisjon fra en komité er man fullstendig fritatt de pliktene komitevervet medførte.

Et komitemedlem kan søke om permisjon fra et komitéverv i Online. Man må ha sittet i en komite i minst ett semester for å kunne søke permisjon. Dersom permisjonen varer lengre enn to semestere vil medlemmets verv opphøre.

4.5.2 Verv i Hovedstyret
Dersom et komitemedlem blir valgt til et av følgende hovedstyreverv vil medlemmet automatisk få permisjon fra sin komite, og kan fritt returnere til denne ved endt engasjement i Hovedstyret:

- Leder
- Nestleder
- Leder for bankom

4.5.3 Advarsel og oppsigelse
Leder av en komite har rett til å si opp et medlem av sin egen komité. Oppsigelse skal kun finne sted i tilfeller der det blir ansett som høyst nødvendig for å beskytte komiteens samhold, initiativ, integritet eller profesjonalitet. Leder av komiteen plikter å konsultere leder av linjeforeningen i forkant av en eventuell advarsel eller oppsigelse."

Forslag 24 (Hovedstyret)

Nåværende §4.7 Mislighold av verv flyttes før paragrafen om ridderorden. Setningen " Det må ved innkalling til ekstraordinær generalforsamling fremmes mistillitsforsalg av minst 10 medlemmer." tas ut, da dette er beskrevet i paragrafen om ekstraordinær generalforsamling. ( Såfremt forslag 6 er gått gjennom)

Forslag 25 (Hovedstyret)

Nåværende §4.8 Vervvarighet blir til §4.7 og endres til:
"Et verv i linjeforeningen varer i seks semestre fra måneden man ble tatt opp. Dersom man ønsker å være et aktivt komitemedlem etter disse seks semestre kan man søke til Hovedstyret om forlengelse av Online-vervet for to semestre av gangen. Alle verv i kjernekomiteene til linjeforeningen teller på de seks vervsemestrene, inkludert verv i Hovedstyret, men ekskludert verv i Seniorkomiteen."

Forslag 26 (Hovedstyret)

§5 Fjerne alle studium som ikke er bachelor og master informatikk. (Resten har HS anledning til å gi medlemsskap uansett)
"Studenter ved følgende studier er medlemmer av linjeforeningen:
Bachelor i informatikk (BIT)
Master i informatikk (MIT)
PhD, de som har tatt en bachelor i informatikk eller master"

Forslag 27 (Hovedstyret)

§5.1 Medlemmers rettigheter - her samles alt som står om medlemmers rettigheter rundt i vedtektene.

Legger til "Alle medlemmer av linjeforeningen har møte-, tale- og stemmerett på linjeforeningens generalforsamling. Alle medlemmer av linjeforeningen har rett til å søke Hovedstyret om å starte opp nodekomiteer. I tillegg har alle medlemmer rett til å delta på de arrangementer som arrangeres for medlemmene, gitt at arrangementets spesifikasjoner passer det aktuelle medlemmet."

Fjerner "Medlemmer som har utført et arbeid for linjeforeningen har rett til å få attest av Hovedstyret ved forespørsel. "

Forslag 28 (Hovedstyret)

§5.1.1 - Ny paragraf som utdyper livstidsmedlemmers rettigheter. Fjerner æresmedlemmer fra medlemmer på livstid, og fjerner livstidsmedlemmers stemmerett.

"Et medlem på livstid kan delta på sosiale arrangementer arrangert for alle medlemmer. I tillegg har medlemmer på livstid møte- og talerett på generalforsamlingen, men ikke stemmerett.

Følgende er medlemmer av linjeforeningen på livstid: Riddere av det Indre lager"

Forslag 29 (Hovedstyret)

§5.2 Om ridderordenen flyttes til §4, og paragrafnumrene til 5.3 og 5.4 blir da tilsvarende 5.2 og 5.3

Endre andre paragraf i Nåværende 5.2 Utmelding, opphør og ekskludering til:
“Hovedstyret kan, ved skjellig grunn, utestenge medlemmer fra linjeforeningen, midlertidig eller permanent, dersom det er kvalifisert flertall for det. “

Tidligere: "Ved grov uaktsomhet eller brudd på norsk lov kan Hovedstyret, med kvalifisert flertall, fatte vedtak om å eksludere et medlem ut av linjeforeningen." Begge disse går under "Ved skjellig grunn"

Forslag 30 (Hovedstyret)

§6 blir redusert, og mesteparten legges i retningslinjer for banKom, eller forretningsorden. Følgende endringer blir utført:

Fjernes: "Leder av banKom skal legge frem status for linjeforeningens økonomi på hvert hovedstyremøte samt gjøre det daglige økonomiarbeid for Hovedstyret.

Økonomiansvarlig i øvrige komiteer er ansvarlig for å utarbeide budsjett og føre regnskap for sin komite. Gjennom året skal disse holde sin komite og banKom oppdatert på den økonomiske situasjonen og gjøre det daglige økonomiarbeidet for sin komite. På generalforsamlingen skal de økonomiansvarlige legge frem regnskap for det foregående året, samt legge frem budsjettforslag for neste år.

Linjeforeningen kan søke støtte der den finner det hensiktsmessig, såfremt det ikke anses skadelig for linjeforeningens omdømme."

Forslag 31 (Hovedstyret)

§6.1 er dekket av 4.1.2, og fjernes. En endring er at nestleder tar automatisk over.

Forslag 32 (Hovedstyret)

§6.2 fjernes, da praksis i dag er at vi ikke har forsikringer. Det legges til i bankoms retningslinjer at dersom vi har noe som er verdt å forsikre skal det gjøres.

Forslag 33 (Hovedstyret)

§7.2 legger til setningen: "Generalforsamlingen kan ved kvalifisert flertall overføre midler til andre organisasjoner som jobber for studenter."

Forslag 34 (Ridderordenen)

Ridderordenen foreslår en omstruktutering og forenkling av den delen av vedtektene som omhandler ridderordenen.

Endre kapittel om ridderskapet til følgende:

§ X.X Ridderne av det Indre Lager

Linjeforeningen har en Ridderorden for medlemmer som gjennom sitt arbeid har utmerket seg. Denne ordenen er selvorganisert, og faller utenfor daglig drift av linjeforeningen.

X.X.1 Formål

Ridderordenen er primært tilgjengelig som en kilde for kunnskap, historie og meninger. Et mål for Ridderordenen er å kunne bistå med tanker rundt organisasjonen, verdiene til linjeforeningen og langsiktige planer.

Ridderordenen plikter å etterstrebe en god tilstedeværelse under opptaket av nye medlemmer til linjeforeningen. Ansamlingen av Riddere i denne anledning betegnes som Eldsterådet.

X.X.2 Organisering

Ridderordenen består av flere grader hvor høyere grader betegner større engasjement.

X.X.3 Medlemskap

Ridderordenen bestyrer selv sitt eget opptak og vurdering av kandidater. Utnevnelser foregår i formelle anledninger der en betydelig del av linjeforeningens medlemmer er samlet. Før Ridderordenen kan utnevne kandidater skal sittende leder av Hovedstyret underrettes om hvilke kandidater det gjelder. For å vurderes til utnevnelse må en kandidat på et tidspunkt ha oppfylt kravene til medlemskap, ifølge §5 Medlemmer. Engasjement som vektlegges når Ridderordenen vurderer kandidater inkluderer verv i linjeforeningen og andre organisasjoner som er direkte knyttet til linjeforeningen.

Forslag 35 (Ridderordenen)

Ridderordenen legger frem følgende forslag ang. æresmedlemmer:

X.X Æresmedlemmer

Æresmedlemmer er personer som har bidratt i særskilt stor grad til å avansere linjeforeningen, informatikkfaget eller bidratt i stor grad til saker hvor linjeforeningen eller informatikk er påvirket.

Æresmedlem er en tittel hovedsaklig for personer som ikke har vært medlem av linjeforeningen.

Æresmedlemmer utnevnes av Hovedstyret.