* [2017 Forretningsorden](/wiki/online/generalforsamlingen/2017/forretningsorden) - Forretningsorden
* [2017 Dagsorden](/wiki/online/generalforsamlingen/2017/dagsorden) - Dagsorden for generalforsamlingen
* [2017 Årsberetninger](/wiki/online/generalforsamlingen/2017/aarsberetninger) - Årsberetninger
* [2017 Saksforslag](/wiki/online/generalforsamlingen/2017/saksforslag) - Alle innsendte saker vil bli tatt opp.
* [2017 Vedtektsforslag](/wiki/online/generalforsamlingen/2017/vedtekstforslag) - Foreslåtte endringer til vedtektene. Send gjerne inn ditt forslag.
* [2017 Kandidater til Hovedstyret](/wiki/online/generalforsamlingen/2017/valg) - Er du klar for et verv i Hovedstyret?

** Hva er et vedtektsforslag? **

Vedtektsforslag kan, om de blir godkjent av generalforsamlingen, endre vedtektene til linjeforeningen. Det innebærer at reglene som Hovedstyret og linjeforeningen følger blir endret. Alle medlemmer av Online kan fremme vedtektsforslag. Gjør dette ved å sende en e-post til hovedstyret@online.ntnu.no innen 11. april kl. 23.59, eller endre de i dette dokumentet. 

[TOC]


### Forslag 1 (Christoffer Lofsberg)

**Under §2:**

**Erstatt**:
Linjeforeningen Online er en frivillig veldedig interesseorganisasjon for studenter som oppfyller kapittel 5. 

**Med**:
Linjeforeningen Online er en partipolitisk og religiøst uavhengig, frivillig og ideell interesseorganisasjon for studenter som oppfyller kapittel 5.

_Hvorfor?_

Online er ingen politisk eller religiøs organisasjon, dette kan være greit å presisere i vedtektene. Vi er også en ideell og ikke veldedig organisasjon.

### Forslag 2 (Christoffer Lofsberg)

**Dersom forslag 1 faller**   

**Under §2:**

**Erstatt**:
Linjeforeningen Online er en frivillig veldedig interesseorganisasjon for studenter som oppfyller kapittel 5. 

**Med**:
Linjeforeningen Online er en frivillig ideell interesseorganisasjon for studenter som oppfyller kapittel 5. 

_Hvorfor?_

Vi er ikke en veldedig organisasjon, men en ideell.

### Forslag 3 (Hovedstyret)

** 1.2:**

**Erstatt:**

Navnekonvensjon for grupperinger

**Med:**

Grupperinger i linjeforeningen

_Hvorfor?_

Kapittelet handler om hvilke grupperinger som finnes i Online, ikke hva konvensjonen er at de kalles.

### Forslag 4 (Hovedstyret)

**4.3.6:**

Ta ut 4.3.6 Applikasjonskomiteen fra vedtektene.

_Hvorfor?_

Applikasjonskomiteen prøvde å restarte seg selv denne våren, men fikk ikke nok medlemmer som var interessert i å være med. Leder for appkom har derfor kommet til konklusjonen at det ikke grunnlag for videre drift på nåværende tidspunkt. Om appkom vil starte opp igjen er det mulighet for at det opprettes en interessegruppe, om det er interesse for det blant medlemmene.

### Forslag 5 (Hovedstyret)

**5.1:**

**Erstatt:**

Studenter ved følgende studier kan bli medlem av linjeforeningen:

**Med:**

Studenter ved følgende studier har rett til å bli medlem av linjeforeningen:

_Hvorfor?_

Studenter ved studieretningene BIT og MIT har rett til å bli medlem av Online, det er ikke bare noe de kan. Ved at det står "kan" har i grunn Hovedstyret rett til å nekte studenter ved BIT og MIT adgang til linjeforeningen før de er blitt medlem. Vi kan, per lov, ikke tvinge studenter til å bli medlem av linjeforeningen, dette er et valg de må ta selv.

### Forslag 6 (Hovedstyret)

**4.2.8:**

**Legge til:**

Seniorkom kan gjøre unntak for komitémedlemmer som ikke har vært aktive i fire(4) semestre om de ønsker å ta opp dette medlemmet.

_Hvorfor?_

I enkelte tilfeller vil det være aktuelt for seniorkom å ta opp medlemmer som ikke har vært aktive i fire semestre.

### Forslag 7 (Hovedstyret)

**4.7:**

**Erstatt:**

Et verv i linjeforeningen varer i seks (6) semestre fra måneden man ble tatt opp.

**Med:**

Et verv i linjeforeningen kan vare i inntil seks (6) semestre fra måneden man ble tatt opp.

_Hvorfor?_

Dette er for å spesifisere at verv kan avsluttes etter kortere tid enn seks semestre.

### Forslag 8 (Hovedstyret)

**3.4:**

**Erstatt:**

Alminnelig flertall er definert som 1/2 av de tilstedeværende med stemmerett, med unntak av blanke stemmer.

**Med:**

Alminnelig flertall er definert som mer enn 1/2 av de tilstedeværende med stemmerett, med unntak av blanke stemmer.

_Hvorfor?_

Sånn det står nå vil et forslag gå gjennom uten et flertall i salen hvis stemmene er 50/50. Det er mer naturlig å forvente et faktisk flertall for at en endring skal vedtas.

### Forslag 9 (Hovedstyret)

**3.4:**

**Erstatt:**

Kvalifisert flertall er definert som 2/3 av de tilstedeværende med stemmerett, med unntak av blanke stemmer.

**Med:**

Kvalifisert flertall er definert som minst 2/3 av de tilstedeværende med stemmerett, med unntak av blanke stemmer.

_Hvorfor?_

Slik det står nå kreves det akkurat 2/3 av stemmene. For å presisere det som har vært sedvane legges ordet "minst" til.

### Forslag 10 (Endre Ulberg)

**3.3:**

**Erstatt:**

"Ved generalforsamling er disse vervene nødvendig:

• Ordstyrer

• To referenter - skriver referat under generalforsamling og samarbeider om renskriving

• Minst to til tellekorps - teller opp stemmer ved avstemming

• **To paraferer - godkjenner referat fra generalforsamling og de endrede vedtek-
tene i etterkant av generalforsamlingen"**


**Med:**

Ved generalforsamling er disse vervene nødvendig:

• Ordstyrer

• To referenter - skriver referat under generalforsamling og samarbeider om renskriving

• Minst to til tellekorps - teller opp stemmer ved avstemming

• **To paraferer - godkjenner referat fra generalforsamling og de endrede vedtek-
tene i etterkant av generalforsamlingen. Paraferene skal være eksterne fra linjeforeningen Online.**

_Hvorfor?_

Dette vil sikre at det i mindre grad er noen form for vinning hos paraferene i å forandre referatet vårt. Det vil også gjøre det mindre sannsynlig at det nye Hovedstyrer er for nært tilknyttet paraferene. Dermed sikrer vi større grad av demokrati og at makten alltid forblir hos generalforsamlingen.

### Forslag 11 (Endre Ulberg)

**6:**

**Legg til**
Ingen person, organisasjon eller annen enhet, med unntak av IDI ved inntreffelse av §7.2, skal noen gang tjene uforholdsmessig mye penger, eller andre verdier, på linjeforeningen Online.

_Hvorfor?_

Vedlegget til paragrafen vil føre til at ingen kan utnytte linjeforeningen. Dette vil i tillegg ikke hemme daglig drift, eller ramme komiteer som får teambuildingpenger o.l.

### Forslag 12 (Marius Enerly)

Legg til: 
4.3.x Realfagskjelleren 
Realfagskjellerens hovedoppgave er å opprettholde et sosialt lavterskeltilbud for studentene ved Volvox & Alkymisten, Delta, Spanskrøret og Online. Realfagskjelleren er frittstående fra linjeforeningen. 

_Hvorfor?_

Siden 2001 har Realfagskjelleren vært en del av Online, og det er viktig for kjelleren å stadfeste dette forholdet. For å bedre kommunikasjonen mellom Realfagskjelleren og Online skal det være en kjellerkontakt i Hovedstyret, som Realfagskjelleren kan ha direkte kontakt med.

### Forslag 13 (August Solvang)

**Under §5 og §7:**

**Erstatt**:
PhD-kandidater ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap ved
NTNU, som har tatt en bachelor eller master i informatikk

og

Ved oppløsning skal midler som linjeforeningen disponerer overføres som gave til
Institutt for Datateknikk og Informasjonsvitenskap (IDI) ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet.

**Med**:
Det samme, men med institutt for datateknologi og informatikk istedet.

_Hvorfor?_

Fordi IDI har byttet navn.