Dette er referatet fra årsmøtet den 13. oktober 1987. Formateringen er beholdt, men skandinaviske tegn er lagt til da standard tegnsett har forandret seg litt fra den tiden og de skandinaviske tegnene har falt vekk underveis. Referatet er skrevet av Leiv Arild Horrstad Andenes. Se forøvrig vedlegg til referatet i bunnen.

Referat fra årsmøtet

File name: ONLINE.AA3;10
Document title: Referat frå allmøte 13/10-87
Author initials: LAA
Last edited: 14-OCT-87

REFERAT frå allmøte på datafag,
Tysdag 13. oktober 1987, kl. 12.15, Auditorium V.

Saksliste:

1) Orientering om datafag-studiet ved Terje Rydland.
2) Val av nytt linjeforeningsstyre.
3) Val av studentrepresentant til StudentUtvalget og Fagstyret for EDB.
4) Eventuelt.

Møtte: Totalt 36 (ein del færre under stemmegivinga).
Møteleiar: Ragnar Kvithyll.
Referent:  Leiv Arild H. Andenes.

Sak nr. 1
=========
Terje Rydland sa seg villeg til å gi ei orientering om datafag-studiet,
og kopi av hans notatar følgjer som vedlegg til referatet.
Elles hadde han følgjande kommentarar til hovudfagsstudiet:
- Studiet skal tilsvare (minst) 1 års fulltidsstudium.
- Fellespensumet (5 vekttal) er felles for alle hovudfagsstudentane.
- Spesialpensumet (5 vekttal) kan veljast mellom emne på instituttet
 og NTH, og må godkjennast av instituttet. Det skal også vere råd å
 leggje opp ei bok som deler av spesialpensumet.

Etter innlegget kom det eit spørsmål om korvidt det er råd å få
tilgang til NTH-fag.
I prinsippet er dette ei kurant sak, men AVH-studentar stiller sist i
køen om tilgang til studieplassane. Dersom faga er oppfylte (noko som
spesielt er tilfelle på grunn-kursa), vil det vere uråd å få plass,
men på ein del fag er det avsett plassar til hospitantar slik at t.d.
AVH-studentar kan ha ein sjanse.
I alle fall skulle det ikkje vere nemneverdige problem på vidaregåande
kurs dersom ein har dei nødvendige faglege føresetnadene.

Reint praktisk må faget førast i eigen rubrikk på det vanlege
fagpåmeldingsskjemaet (Merk: Nokre NTH-fag har i tillegg emnekode frå
AVH - i så fall skal denne brukast!)

Ein bør vere klar over at AVH har eit system for vekttalsreduksjon som
vert brukt dersom deler av faget overlappar med fag på AVH, slik at ein
kan få mindre kreditt for faget enn tenkt.

Sak nr. 2
=========
Det avtroppande styret i on-line, linjeforeninga for datafag, har kome
fram til ei ny organiseringsform for foreninga, med målsettinga å best
mogleg kunne syte for informasjon mellom studentane og dei styrande
organa.

I den samanheng vert styret sine oppgåver meir fagleg orienterte enn
før, og ansvaret for alle arrangement av sosial karakter blir delegert
til den nyvalde "sosial-komiteen", som så skal velje ein representant
til styret for foreninga.

Studentrepresentanten i Fagstyret for EDB (og evt. andre resentantar
som har ting å kome med som vedkjem datastudentane), bør vere med på
on-line-møta i den utstrekning det er råd.

Som representant til SU (Studentutvalget) vart Paul Woxeng Sollid vald
på akklamasjon som einaste kandidat.

Som studentrepresentant til Fagstyret for EDB (som snart går over til
instituttrådet ved Inst. for Informatikk) vart følgjande personar
foreslått:
  Erlend Stav   23 stemmer
  Ole André Brevik Saure  9 stemmer
  Eva Margrete Sundset   0 stemmer

Valet vart avgjort ved handsopprekking, og Erlend Stav vart altså
attvald som representant.

Av det avtroppande styret i on-line stilte følgjande personar til attval:
  Ragnar Kvithyll
  Leiv Arild Horrstad Andenes

Hemmeleg avstemming ga følgjande resultat:
  Kjersti Lauritzen  31 stemmer
  Ragnar Kvithyll   24 stemmer
  Leiv Arild H. Andenes  21 stemmer
  Hilde Fiane Jacobsen  19 stemmer
  Terje Olsen   13 stemmer

Som "sosial-komité" underliggjande on-line vart alle kandidatane valde:
  Børge Furu
  Bjørn Klaussen
  Lars J. Kolby
  Knut Stølen
  Jorun Berg Malvik
Sosial-komitéen skal velje ein representant som skal sitje i styret.
Denne personen skal samtidig fylle funksjonen som kasserar i
linjeforeninga.

Vedlegg til referatet

File name: ONLINE.AA4;5
Document title: Vedlegg til allmøtereferat -87
Author initials: LAA
Last edited: 14-OCT-87

Oversikt over EDB-studiet ved AVH. 4 målgrupper:
* Et eller flere IT-emner som støttefag til et annet fagområde.
* Undervisningskompetanse.
* Cand. mag. studenter med hovedvekt på EDB.
* Hovedfag/dr.gradsstudium.

Undervisningskompetanse: Må ta:
- Da1 (Grunnkurs i EDB og programmering), 5 vekttall
- Da2 (Videregåeende programmering), 4 vekttall
- Da3 (EDB i skolen), 2 vekttall
- Da4 (EDB og samfunn), 2 vekttall
- Da6 (Datamaskinens virkemåte), 2 vekttall
Dvs. 15 vekttall.

Resterende 5 vekttall kan taes blant:
- Da5 (Grafisk databehandling), 2 vekttall
- Da7 (Datastøttet læring), 2 vekttall
- Da8 (Sanntidsprogrammering og prosesstilknytning), 2 vekttall
- Da9 (Systemering I), 2 vekttall

Det er søkt departementet om å få erstattet Da2 med Da12, slik at man
kan få undervisningskompetanse uten å ha tatt Da2.

Grunnfag: Består av 20 vekttall, hvor følgende emner er med:
Da1, Da2, Da6 og Da9.

Hovedfag: Minimum 30 vekttall for å bli tatt opp. Det kreves et visst
kjennskap til matematikk innen fagfeltene Kunnskapsteknologi og Billed-
behandling. Hovedfaget består av 3 deler:
  Fellespensum.
  Spesialpensum.
  Hovedoppgave.
I fellespensumet vil man kreve en viss mengde matematikk uansett
fagområde.

Kapasitet: Instituttet vil ta opp hovedfagsstudenter etter den
kapasitet som man til enhver tid har. Dvs. at pr. idag vil man kunne
håndtere ca. 10-12 studenter. Hvor mange det bli i fremtiden vil være
avhengig av bemanning og i hvor stor grad hovedfagsstudentene er i
stand til å jobbe selvstendig.