Om du ønsker å fremme saker foran generalforsamlingen kan du sende en e-post til hovedstyret@online.ntnu.no før 17. februar kl. 23.59, så vil de bli lagt inn her. Du må selv fremme saken foran generalforsamlingen. Saker som ikke er fremmet innen fristen vil ikke bli tatt opp.

** Hva er et saksforslag? **

Et saksforslag er noe du vil at linjeforeningen skal jobbe med, enten noe som gjøres umiddelbart (som endrer gjennomføringen av generalforsamlingen), eller noe du vil at Hovedstyret/komitémedlemmer skal jobbe med i løpet av året. Vær obs på at saksforslag ikke er det samme som vedtektsforslag.

Saksforslag

Sak X - Sakstittel (Saksfremmer)

Sak 1 - Benytte preferansevalg (STV) ved ordinær generalforsamling 2022 (Thomas Iversen Ramm og Kristoffer Nyvoll)

Bakgrunn

Personvalg gjennomføres i dag ihht. Vedtektene § 5.6. Vi ønsker å gi muligheten til å benytte preferansevalg til personvalg ved ordinær generalforsamling i 2022.

Forslag

Generalforsamlingen ønsker at preferansevalg skal benyttes ved personvalg ved neste ordinære ganeralforsamling. Det skal publiseres i sakspapirene hvorvidt preferansevalg vil benyttes. Dersom preferansevalg skal benyttes kreves det at dette er implementert i stemmesystemet vårt, og at det er tilstrekkelig testet i forkant av generalforsamlingen. Hovedstyret vil i samarbeid med dotkom avgjøre om implementasjonen er hensiktsmessig å benytte.

Forklaring

Video på youtube - 2 minutter

Preferansevalg vil gjennomføres av typen enkel overførbar stemme (Single Transferable Vote). Ved STV har man mulighet til å rangere kandidatene og man stemmer kun én gang per votering. Stemmesystemet håndterer eliminering av kandidater og sikrer et resultat som er representativt for hele forsamlingen.

Begrunnelse

Fordeler inkluderer:

  • Minst like trygt som "gamlemåten"
  • Denne løsningen er tidsbesparende dersom det er flere kandidater som stiller.
  • Det vil utnevnes en "vinner" i stedet for å luke bort en og en "taper" som kan gjøre det mindre skummelt å stille.
  • Slipper taktisk stemming.
  • Unngår vennegjeng-tendenser, ettersom en kandidat ikke lenger kun trenger >50% av stemmene.
  • Mer demokratisk

Sak 2 - Ta i bruk formelt budsjettreglement (Christoffer Stensrud, Aslak Hollund og Johannes Kvamme)

Bakgrunn
Reglement rundt hvordan budsjettet endres og godkjennes har ikke blitt formalisert, det har gitt mange spørsmål og "i siste liten" arbeid for bankom. Det skulle egentlig bli utarbeidet et dokument som skulle tas i bruk under budsjettforslagskvelden, det skjedde ikke. Dermed har det nå blitt utarbeidet et dokument, som både bankom og Hovedstyret har sett gjennom og godkjent.

Endringer
Ta i bruk budsjettreglementet som ligger under:

Budsjettreglement for Online.

Dette dokumentet beskriver hvordan budsjett og endringer i budsjett blir godkjent i Online.

Bankom skal offentliggjøre et første utkast til budsjettet 2 uker før budsjettmøtet. Da åpnes det for kommentarer og forslag. Kommentarer og forslag på budsjettet skal ligge åpent for resten av linjeforeningen.

Alle kommentarer og forslag som blir publisert innen 1 uke før budsjettmøtet skal behandles av bankom, og presenteres på budsjettmøtet.

Innkallingen til budsjettmøtet skal være offentliggjort 30 dager før møtet. Under budsjettmøtet skal bankom gå igjennom kommentarene og forslagene som ble publisert innen fristen, og gjøre rede for hvordan disse er håndtert. Det skal være mulighet for videre diskusjon av andre forslag og kommentarer. Alle avgjørelser på budsjettmøtet tas med simpelt flertall, definert i Onlines vedtekter §0.

Forsamlingen har anledning til å gjøre endringer i budsjettforslaget. Dersom det kommer frem at det er behov for større endringer enn det er hensiktsmessig å gjøre under møtet kan forsamlingen beslutte at det skal holdes et nytt budsjettmøte.

Ved nytt budsjettmøte skal forslag til endring være offentliggjort til linjeforeningen minst tre dager før det nye budsjettmøtet. Utover dette har budsjettmøte samme makter og plikter vanlig budsjettmøte.

Det er Hovedstyret som godkjenner budsjettet for linjeforeningen. Godkjenning av budsjettet, og godkjenning av større endringer på budsjettet må gjøres på et åpent hovedstyremøte, etter at et budsjettmøte er gjennomført.

Hovedstyret har muligheten til å godkjenne mindre endringer i budsjettet på ordinære styremøter. Ved større endringer i budsjettet må det kalles inn til et nytt budsjettmøte. Forslaget til endring i budsjettet må ligge tilgjengelig for linjeforeningen i én uke før et slikt møte.

Sak 3 - Overføre midler til fondet (Christoffer Stensrud, Johanne Tronstad)

Bakgrunn
I løpet av 2020 støttet fondet aktivitet for 36 511,12 kr. På bakgrunn av Onlines regnskapsår for 2020, likvide midler og driftsresultatet, foreslås det å overføre 450 000 kr til fondet.

Forslag
Overføre 450 000 kroner til Onlines Fond.

Onlinefondet

Sak 1 - Utrede en strategi for forvaltning av Fondet (Henrik Giil Liisberg og Mathias Fossum)

Bakgrunn

Nå som Fondet nærmer seg én million kroner så ønsker vi at en strategi for forsvarlig forvaltning av pengene blir utredet.

Forslag

Vi foreslår at Fondstyret skal sette sammen en strategi for hvordan pengene i Fondet skal forvaltes, som skal presenteres for Generalforsamlingen 2022.