** Hva er et vedtektsforslag? **

Vedtektsforslag kan, om de blir godkjent av generalforsamlingen, endre vedtektene til linjeforeningen. Det innebærer at reglene som Hovedstyret og linjeforeningen følger blir endret. Alle medlemmer av Online kan fremme vedtektsforslag. Gjør dette ved å sende en e-post til hovedstyret@online.ntnu.no innen 15. februar kl. 23.59, eller endre de i dette dokumentet.

Forslag til Onlines vedtekter

Forslag 1: Fjerne møte- og talerett for bankomleder (Benedicte Myrvoll, Johanne Tronstad, Luka Grujic)

Bakgrunn
De siste to årene har Hovedstyret måttet ta stilling til hvilken rolle bankomleder skal ha i styret. Ettersom bankomleder har vedtektsfestet møte- og talerett, har bankomleder full adgang til å komme på hvert møte, og på mange måter fungere som et ekstra styremedlem. Ettersom dette gir bankom mulighet til å ha to talspersoner i styret, vil de utgjøre en større del av Hovedstyret enn resten av kjernekomiteene. Dette kan være problematisk, da bankom i praksis har mulighet til å velge en ekstra person til styret, som vil ha innsyn og påvirkningskraft i alle styresaker. Ved å fjerne møte- og taleretten tetter man igjen smutthullet, og det blir ikke lenger mulig for bankomleder å sitte som styremedlem uten stemmerett.

Endringer
4.2.2 Bank- og økonomikomiteen

"Leder av Bank- og økonomikomiteen har møte- og talerett i Hovedstyret og skal ikke være økonomiansvarlig for en annen komité."

Endres til:
"Leder av Bank- og økonomikomiteen skal ikke være økonomiansvarlig for en annen komité."

Forslag 2: Godkjenne bankomleder på Generalforsamlingen (Benedicte Myrvoll, Johanne Tronstad, Luka Grujic)

Bakgrunn
Etter Arbeidsutvalget for undersøkelse av organisasjonsstruktur sin endring gikk gjennom i fjor, godkjennes nå alle lederne av kjernekomiteene på generalforsamlingen, utenom seniorkomleder og bankomleder. Dette bør også gjelde bankomleder, da dette er en vel så viktig rolle som de andre komitélederrollene.

Endringer
4.2.2 Bank- og økonomikomiteen

Fjerne:
"Bank- og økonomikomiteen velger og godkjenner selv sin leder."

Forslag 3: Fjerne møte- og talerett for seniorkom (Benedicte Myrvoll, Johanne Tronstad, Luka Grujic)

Bakgrunn
Seniorkomleder har blitt sett på som en verdifull rådgiver for styret, som ofte sitter på mye kunnskap om linjeforeningen og komiteene. Likevel blir også vedkommende et "halvt styremedlem", ettersom de ikke har stemmerett og ikke blir valgt på generalforsamlingen.

Ønsket er å gjøre rollen mer tydelig, ved å enten løfte seniorkomleder opp i styret med stemmerett, eller fjerne muligheten for seniorkomleder å sitte i styret med møte- og talerett. Ettersom det kan bli fastsatt en egen rådgiver fra seniorkom i samarbeid med Hovedstyret, kan møte- og taleretten knyttet til seniorkomleder fjernes fra vedtektene, slik at vedkommende sidestilles med de andre komitélederene.

Endringer

4.2.8 Seniorkomiteen

Fjernes:
"Leder av Seniorkomiteen har møte- og talerett i Hovedstyret."

Forslag 4: Gi seniorkomleder stemmerett i styret (fremmes dersom forslag 3 faller) (Benedicte Myrvoll, Johanne Tronstad, Luka Grujic)

Bakgrunn

Dersom fjerning av møte- og talerett for seniorkomleder faller, vil det å gi stemmerett til seniorkomleder være en annen måte å gjøre denne rollen tydeligere. Seniorkom er idag den eneste kjernekomiteen uten stemmerett i styret. De siste tre årene har seniorkomleder fungert som et ekstra styremedlem, som sitter med samme tilganger som resten av styremedlemmene, med unntak av stemmerett. Seniorkomleder har også fungert godt som en rådgiver for styret, da de ofte sitter på mye kunnskap om linjeforeningen. Det kan likevel være demotiverende å sitte som et "halvt" styremedlem i Hovedstyret, og stemmeretten og valget på generalforsamlingen ville kunne gitt mer eierskap til styredelen av vervet.

Endringer

4.1.1 Hovedstyrets sammensetning

Legge til:
"• Leder av Seniorkomiteen"

4.2.8 Seniorkomiteen

Fjernes:
"Leder av Seniorkomiteen har møte- og talerett i Hovedstyret."

Forslag 5: Seniorkomleder godkjennes av Hovedstyret (Fremmes ikke dersom forslag 4 går gjennom) (Benedicte Myrvoll, Johanne Tronstad, Luka Grujic)

Bakgrunn
Etter Arbeidsutvalget for undersøkelse av organisasjonsstruktur sin endring gikk gjennom i fjor, godkjennes nå alle lederne av kjernekomiteene på genfors, utenom seniorkom og bankom. Ettersom seniorkom tradisjonelt tar opp mange nye medlemmer i etterkant av generalforsamlingen, kan de ha behov for å ha ledervalg i etterkant også. Dermed vil godkjenningen gjøres av Hovedstyret for å tilrettelegge for dette.

Endringer

4.2.8 Seniorkomiteen

"Seniorkomiteen velger og godkjenner selv sin leder"

Endres til:
"Leder av Seniorkomiteen godkjennes av Hovedstyret."

Forslag 6: Vedtektsfeste budsjettreglement (Aslak Hollund, Christoffer Stensrud, Johannes Kvamme)

Bakgrunn

Endringer
Legge til: 6.3
Makten til å godkjenne Onlines budsjett ligger hos Hovedstyret, men reguleres av budsjettreglementet. Budsjettreglementet kan endres av generalforsamlingen ved simpelt flertall.

Forslag 7: Komitéleder som stedsfortreder til styremedlem (AUO)

Bakgrunn
Å være vara for et styremedlem krever ikke veldig mye arbeid, men det krever at du er oppdatert på hva komiteen gjør for tiden. Den personen med best innsikt i komiteens arbeid er komitéleder.

Derfor foreslår vi at komitéleder blir "vara" for styremedlemet.

Endringer
§4.1.2 Fravær av Hovedstyremedlem

Dersom en komité sitt styremedlem blir fraværende er det styremedlemmets vara som tar over styremedlemmets plikter, oppgaver og rettigheter. Dersom en vara ikke er tilgjengelig plikter Hovedstyret å fylle stillingen.

§4.2 Kjernekomiteer

Alle kjernekomiteer består av minimum en leder og en økonomiansvarlig. Kjernekomiteer med stemmerett i Hovedstyret skal i tillegg bestå av et styremedlem og en vara. Komitéleder og styremedlem kan ha hver sin vara.

Endres til:

§4.1.2 Fravær av Hovedstyremedlem

Dersom en komité sitt styremedlem blir fraværende er det komitéleder som tar over styremedlemmets plikter, oppgaver og rettigheter. Dersom komitéleder ikke er tilgjengelig plikter Hovedstyret å fylle stillingen.

§4.2 Kjernekomiteer

Alle kjernekomiteer består av minimum en leder og en økonomiansvarlig. Kjernekomiteer med stemmerett i Hovedstyret skal i tillegg bestå av et styremedlem.

Forslag 8: Konkretisere mistillitsparagraf (Mathias Fossum og Monika Muzyk)

Bakgrunn
Onlines paragraf vedrørende mistillit gir Hovedstyret, som dømmende part, mye frihet. Paragrafen bør endres slik at partenes interesser blir ytterligere beskyttet og balansert.

Endringer
Dagens paragraf:

Ethvert medlem av linjeforeningen kan fremme mistillitsforslag ovenfor enhver innehaver av et verv i linjeforeningen. Mistillitsforslaget skal leveres skriftlig til Hoved- styret, som skal behandle saken. Ved mistillitsforslag mot et hovedstyremedlem blir den anklagede suspendert inntil Hovedstyret har kommet med en avgjørelse. Mistillitsforslaget leses opp i Hovedstyret, deretter skal den anklagede få en mulighet til å forsvare seg før Hovedstyret diskuterer og avgjør saken uten den anklagede til stede. Dersom det stilles mistillitsforslag til flere styremedlemmer av gangen, skal disse behandles ved ekstraordinær generalforsamling.

Endres til:

Ethvert medlem av linjeforeningen kan fremme mistillitsforslag ovenfor enhver innehaver av et verv i linjeforeningen. Mistillitsforslaget skal leveres skriftlig til Hovedstyret, som skal behandle saken. Saken kan ikke behandles før minimum en -1- uke etter at Hovedstyret mottok mistillitsforslaget. Den anklagde har rett til innsyn i saksdokumentene i det øyeblikk Hovedstyret mottar mistillitsforslaget. Ved mistillitsforslag mot et hovedstyremedlem blir den anklagede suspendert inntil Hovedstyret har kommet med en avgjørelse. Mistillitsforslaget leses opp i Hovedstyret av Leder av Online, deretter skal den anklagede få en mulighet til å forsvare seg. Den anklagde har rett til å ha en tillitsvalgt tilstede under sitt forsvar. Videre skal Hovedstyret komme frem til sin avgjørelse uten den anklagede tilstede. Dersom det stilles mistillitsforslag til flere styremedlemmer av gangen, skal disse behandles ved ekstraordinær generalforsamling.

Forslag 9: Gjeninnføre appkom som nodekomité (Appkom)

Bakgrunn
Appkom var en nodekomite som eksisterte under dotkom, men ble lagt ned i 2017 pga. lavt engasjement. I 2020 var det engasjement for å starte opp appkom på nytt og det ble tatt opp 13 medlemmer. Siden engasjementet er tilbake, ønsker vi å sette appkom som en nodekomite inn under dotkom igjen. Dette fører til en større og bedre representasjon av medlemmene, det gjør det også lettere å søke om penger for budsjett.

Endringer
Legge til:
§4.3.6 Applikasjonskomiteen

"Komiteens hovedoppgave er å utvikle og drifte egne it-systemer. Komiteens navnforkortes appkom."

Forslag 10: Omorganisering av nodekomiteer (Thea Karin Fladby og Sindre Langaard)

Bakgrunn

I dag er de fleste nodekomiteene underlagt en kjernekomité hvor tanken er at kjernekomiteen skal følge opp og representere nodekomiteen i hovedstyret. Nodekomiteene har blitt svært autonome, og tett oppfølging av sin kjernekomité er ikke nødvendigvis lenger den beste løsningen. Vi foreslår å flytte nodekomiteene direkte under hovedstyret. Formålet med dette er å styrke selvstendigheten til nodekomiteene og oppdatere organisasjonskartet slik at det representerer hvordan de fungerer i praksis.

Endringer

§4.3 Nodekomiteer

“En nodekomité er underlagt en av komiteene beskrevet i §4.2, eller direkte underlagt Hovedstyret, og plikter å holde den ansvarlige kjernekomiteen, eller Hovedstyret, løpende oppdatert på sitt virke.”

Endres til:

“En nodekomité er underlagt Hovedstyret, og plikter å holde Hovedstyret løpende oppdatert på sitt virke.”

Forslag 11: Fjerne punkt om å søke HS etter vervdeltakelse i seks semestre(Benedicte Myrvoll og Mathias Fossum)

Bakgrunn Paragrafen har ikke vært i særlig bruk de siste årene, og slik vi ser det trenger ikke Hovedstyret stemme over hvorvidt et medlem skal få fortsette i en komité etter 3 år. Dersom det skulle være nødvendig å si opp et komitémedlem etter 3 år, vil komitéleder uansett ha mulighet til dette i samråd med Leder av Online, dekket av 4.6.3 Advarsel og oppsigelse.

Endringer Fjerne:
"4.8 Vervvarighet

Et verv i linjeforeningen kan vare i inntil seks (6) semestre fra og med semesteret man ble tatt opp. Dersom man ønsker ˚a være et aktivt komit´emedlem etter disse seks (6) semestrene kan man søke til Hovedstyret om forlengelse av Online-vervet for to semestre av gangen. Alle verv i kjernekomiteene i linjeforeningen teller p˚a de seks vervsemestrene, inkludert verv i Hovedstyret, men ekskludert verv i seniorkomiteen."