Innhold

Om du ønsker å fremme saker foran generalforsamlingen kan du sende en e-post til hovedstyret@online.ntnu.no før 15. Februar kl. 23.59, så vil de bli lagt inn her. Du må selv fremme saken foran generalforsamlingen. Saker som ikke er fremmet innen fristen vil ikke bli tatt opp.

** Hva er et saksforslag? **

Et saksforslag er noe du vil at linjeforeningen skal jobbe med, enten noe som gjøres umiddelbart (som endrer gjennomføringen av generalforsamlingen), eller noe du vil at Hovedstyret/komitémedlemmer skal jobbe med i løpet av året. Vær obs på at saksforslag ikke er det samme som vedtektsforslag.

Saksforslag

Sak 01: Øke støtten til jubileum v/ Henrik Horten Hegli

Bakgrunn:

Grunnet økende utgifter ved arrangering av jubileum ser vi et økt behov for mer penger til jubileum. Det ble satt av penger til dette ved budsjettmøte i november, slik at vi kan starte med den ekstra sparingen til neste jubileum allerede i år uten å måtte kutte noen andre steder i budsjettet. Hvis generalforsamlingen ikke ønsker å godkjenne dette saksforslaget vil disse pengene bli omfordelt i sommer og brukes på høstsemesteret.

Forslag:

Øke den årlige støtten til jubkom med 20.000,- til totalt 50.000,- i året.

Sak 02: Arbeidsgruppe for Onlines organisasjonsstruktur v/ Anders Robstad og Robin Lund Sadun

Bakgrunn:

Online har vokst mye de siste årene, og vi har i løpet av kort tid fått tre nye komiteer. Til tross for dette så har ikke organisasjonsstrukturen til Online endret seg noe, og man kan se litt problemer med dette når det kommer til kommunikasjonsflyt i linjeforeningen.

Vi har per i dag 11 komiteer og 4 nodekomiteer. Av disse så er det kun 7 av komiteene som er direkte representert i Hovedstyret gjennom en styrerepresentant eller økonomiansvarlig. Komiteene uten styrerepresentant har nestleder av Online som kontaktpunkt, kontra de andre som har en spesifikk representant. Dette kan gjøre at terskelen for å ta kontakt med HS, og få informasjon fra HS blir vanskeligere.

Forslag:

Hovedstyret skal nedsette en arbeidsgruppe for undersøkelse av vår organisasjonsstruktur og alternative strukturer, som frem til Generalforsamlingen våren 2024 skal vurdere positive og negative sider ved en eventuell ny struktur.

Det vil forventes at arbeidsgruppen skal forhøre seg med tidligere medlemmer av Hovedstyret, aktive medlemmer av Hovedstyret, komitémedlemmer og andre medlemmer for å ivareta fellesskapets interesser.

Forslag til hva som kan gjøres skal fremmes for Online i forkant av den ordinære generalforsamlingen på diskusjonskveld, eller ved en tidligere anledning.

Sak 03: Spesifisere arbeidsoppgaver rundt Techtalks v/ Hanna Vestvik og Ida Matre

Bakgrunn

  • Samarbeid mellom bedkom, ekskom, og fagkom. Rollefordelingen utarbeides gjennom en intensjonsavtale
  • Mangel på erfaringsoverføring, vanskelig å følge opp intensjonsavtalen.
  • De som fikk ansvar for arrangeringen har allerede mye å gjøre i respektive verv. Planleggingsfasen ble nedprioritert, føltes både hastet og uorganisert. Ble surr med økonomien.
  • Erfaringsskriv fra tidligere ekskom indikerer at dette har vært et problem før. Ytret ønske om at Tech Talks blir separert fra ekskom/ekster gruppering.

Ved å fremme forslaget om å sette interne retningslinjer for arrangerende komiteer, er målet å tydeliggjøre og sikre forståelsen av hvilke ansvarsområder de ulike komiteene har.

Forslag
Hovedstyret går gjennom intensjonsavtalen mellom Ekskursjonskomiteen Online og Linjeforeningen Online, og gir en mer detaljert beskrivelse av ansvarsområdene for Tech Talks. Arrangerende komiteer setter interne retningslinjer for hvilke ansvarsområder komiteen har, både i planleggingen og gjennomførelsen av Tech Talks. Disse skal utarbeides i samarbeid med Hovedstyret og de andre arrangerende komiteene.