Innhold

Hva er et vedtektsforslag?

Vedtektsforslag kan, om de blir godkjent av generalforsamlingen, endre vedtektene til linjeforeningen. Det innebærer at reglene som Hovedstyret og linjeforeningen følger blir endret. Alle medlemmer av Online kan fremme vedtektsforslag. Gjør dette ved å sende en e-post til hovedstyret@online.ntnu.no innen 15. Februar kl. 23.59, eller endre de i dette dokumentet.

Forslag til Onlines vedtekter

Vedtektsforslag 01: Godkjenning av Backlogleder v/ Milla Weium

Bakgrunn: I vedtektene under 4.2 Komiteer står det at alle komiteers lederkandidat, med unntak av nodekomiteer, skal godkjennes på generalforsamlingen. I backlogs vedtekter (4.2.8) står det at leder av backlog godkjennes av Hovedstyret. Ettersom backlog stadig blir mer etablert som en komite på lik linje som de andre komiteene ser vi det ikke nødvendig at backlog sin leder skal godkjennes av Hovedstyret, mens andre komiteledere godkjennes på generalforsamlingen. Vi ønsker dermed først å fremme denne endringen:

Endre vedtekt 4.2.8 Backlog

Fra:
Komiteens hovedoppgave vil være å bistå med kunnskap, erfaring og assistanse i linjeforeningens daglige drift. Komiteens medlemmer skal primært bestå av medlemmer som har hatt et aktivt verv i linjeforeningen i fire (4) semester. Leder av backlog godkjennes av Hovedstyret.

Til:
Komiteens hovedoppgave vil være å bistå med kunnskap, erfaring og assistanse i linjeforeningens daglige drift. Komiteens medlemmer skal primært bestå av medlemmer som har hatt et aktivt verv i linjeforeningen i fire (4) semester.

Vedtektsforslag 02: Backlogs medlemssammensetning v/ Milla Weium

Bakgrunn: I vedtektene til backlog (4.2.8) står det at backlog skal primært (flertallet) bestå av medlemmer som har hatt et aktivt verv i linjeforeningen i fire semester. Dette er noe som henger igjen fra seniorkom sin struktur da komiteen hovedsaklig bestod av medlemmer som var permittert fra sin opprinnelige komite for å være med som medlem i seniorkom. Dette er noe vi ønsker å endre slik at det ikke er lagt noen føringer eller krav på hvor mye erfaring man må ha for å være med i backlog.

Endre vedtekt 4.2.8 Backlog

Fra:
Komiteens hovedoppgave vil være å bistå med kunnskap, erfaring og assistanse i linjeforeningens daglige drift. Komiteens medlemmer skal primært bestå av medlemmer som har hatt et aktivt verv i linjeforeningen i fire (4) semester. Leder av backlog godkjennes av Hovedstyret.

Til:
Komiteens hovedoppgave vil være å bistå med kunnskap, erfaring og assistanse i linjeforeningens daglige drift. Leder av backlog godkjennes av Hovedstyret.

Vedtektsforslag 03: Overføre IT-ekskursjonens arbeidsoppgaver til Bedriftskomiteen v/ Cathrine Libæk

Bakgrunn:
Informatikeres IT-ekskursjon, heretter kalt «Itex» er i dag en nodekomité underlagt Bedriftskomiteen, heretter kalt «Bedkom». «Komiteens hovedoppgave er å arrangere ekskursjon til Oslo for masterstudenter hver høst» der studentene har muligheten til å møte potensielle arbeidsgivere. Turen innebærer at Onlines studenter besøker bedrifter i Oslo på dagsbesøk og kveldsbesøk på lokalene til forskjellige bedrifter over flere dager. Arbeidsoppgavene til komiteen går ut på å booke bedrifter, planlegge og arrangere turen.

Begrunnelse:

Itex er et viktig tilbud for arbeids-aktuelle informatikkstudenter. Dette gir en unik mulighet til å besøke høyst sentrale bedrifter i IT-bransjen. Turen har vært arrangert siden 2014 og vært en viktig arena for at mange sikrer seg både fast-jobb og sommerjobber allerede i starten av august. Dette er allerede et produkt vi i Bedkom tilbyr våre samarbeidspartnere gjennom våre samarbeidsavtaler. I det siste har det å rekruttere kandidater til å ta ansvar for denne turen vært en vanskelig prosess. I år har søknaden vært åpen i over to måneder, uten noen kandidater til leder/nest-leder. Dette er også noe som har vært vanskelig å rekruttere til de siste årene. En ekskursjon i omfang som Itex er svært avhengig av at studenter i Online bidrar til gjennomføring og arrangering av en slik tur, slik er det ikke i dag.

Etter dialog i Hovedstyret er det kommet frem til å legge dette ansvaret over til Bedkom. Vi har diskutert dette internt i Bedkom og kommet frem til at dette er noe vi kunne sett for oss å ha ansvaret for.

Det å legge ansvaret underlagt Itex over til Bedkom ser vi på som en god mulighet til å gjøre Itex til en solid rutine vi kan etablere og videreformidle internt i komiteen. Det å flytte Itex over til Bedkom vil gjøre det lettere for oss å inkludere Itex som en del av avtalene vi nå har med våre samarbeidspartnere. Tidligere har det vist seg at arbeidsoppgaver og roller i Itex har behov for å fylles av medlemmer fra Bedkom. Både på grunn av manglende rekruttering, og av nødvendigheten av kompetanse for Itex. Vi ser på dette som arbeid som allerede er vært svært nærme vårt virke og arbeid, og anser derfor ikke dette som en nevneverdig økt belastning for Bedkom som komité.

Vi vil gjerne gjenta at hovedintensjonen med dette vedtektsforslaget er å bidra til å sikre at Itex blir mulig å gjennomføre hvert år. Ved å flytte dette over til Bedkom tror vi at vi vil kunne skape dette til et mer solid produkt vi kan tilby våre samarbeidspartnere. Dette vil uten tvil være med på å sikre at flere Onlinere sikrer seg gode jobbtilbud tidlig, og vil skape et viktig fortrinn i forhold til andre konkurrerende søkere.

Før:
4.3.4 Informatikeres IT-ekskursjon

Komiteens hovedoppgave er å arrangere ekskursjon til Oslo for masterstudenter hver høst. Komiteens navn forkortes Itex.

Endring:
Stryke vedtekt 4.3.4 Informatikeres IT-ekskursjon

Vedtektsforslag 04: Spesifisere sekundær genfors v/ Anders Robstad

Bakgrunn:

Etter tilbakemeldinger fra Organisasjonskollegiet etter de hadde sett over noen av vedtektene våre ønsker vi å endre spesifiserignen av to generalforsamlinger i året. En organisasjon kan ikke ha mer enn en generalforsamling i året, men vi kan planlegge å avholde en sekundær generalforsamling.

Derfor er dette forslaget bare en spesifisering av at generalforsamlingen som holdes på våren er den ordinære forsamlingen vår, mens den på høsten er en sekundær forsamling.

Før:

§ 5 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er linjeforeningens øverste organ. Det avholdes to generalforsamlinger årlig, én i løpet av vårsemesteret, og én i løpet av høstsemesteret.

Begge forsamlingene skal behandle årsmelding, innsendte saker og vedtektsendringer. Vårforsamlingen skal i tillegg behandle valg av nytt fondsstyre, regnskap for foregående år, valg av tre medlemmer til en ny valgkomité og valg av hovedstyret.

§ 4.1.4 Valg av Hovedstyre

Verv i Hovedstyret varer normalt i to semestere og utlyses ved generalforsamlinger. Året etter et styremedlem har gått av, plikter vedkommende å behandle klager sendt inn i henhold til §4.7.3. Dersom vedkommende ikke lenger er student i Trondheim, frafaller denne plikten.

Ved vår-generalforsamlingen utlyses:

  • Leder
  • Nestleder
  • Økonomiansvarlig

Ved høst-generalforsamlingen utlyses:

  • Øvrige styrerepresentanter

...

§ 4.2 Komiteer

Alle komiteer består av minimum en leder, en økonomiansvarlig og en tillitsvalgt. Komiteer med stemmerett i Hovedstyret skal i tillegg bestå av et styremedlem.

Komiteens lederkandidat, med unntak av nodekomiteer, velges internt i komiteen før vårens generalforsamlingen avholdes, og godkjennes av generalforsamlingen ved alminnelig flertall. Dersom komitélederkandidaten har blitt stemt inn i Hovedstyret skal det avholdes valg av komitéleder etter §3. Hvis kandidaten ikke har blitt stemt inn i Hovedstyret, og generalforsamlingen ikke godkjenner kandidaten til ledervervet, skal det avholdes valg av komitéleder etter §3.

Etter:

§ 5 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er linjeforeningens øverste organ. **Det skal avholdes ordinær generalforsamling på vårsemesteret, og sekundær generalforsamling på høsten. **

Begge forsamlingene skal behandle halvårsmelding, innsendte saker og vedtektsendringer. Ordinær generalforsamling skal i tillegg behandle valg av nytt fondsstyre, regnskap for foregående år, valg av tre medlemmer til en ny valgkomité og valg av hovedstyret.

§ 4.1.4 Valg av Hovedstyre

Verv i Hovedstyret varer normalt i to semestere og utlyses ved generalforsamlinger. Året etter et styremedlem har gått av, plikter vedkommende å behandle klager sendt inn i henhold til §4.7.3. Dersom vedkommende ikke lenger er student i Trondheim, frafaller denne plikten.

Ved ordinær generalforsamlingen utlyses:

  • Leder
  • Nestleder
  • Økonomiansvarlig

Ved sekundær generalforsamlingen utlyses:

  • Øvrige styrerepresentanter

...

§ 4.2 Komiteer

Alle komiteer består av minimum en leder, en økonomiansvarlig og en tillitsvalgt. Komiteer med stemmerett i Hovedstyret skal i tillegg bestå av et styremedlem.

Komiteens lederkandidat, med unntak av nodekomiteer, velges internt i komiteen før ordinær generalforsamling avholdes, og godkjennes av generalforsamlingen ved alminnelig flertall. Dersom komitélederkandidaten har blitt stemt inn i Hovedstyret skal det avholdes valg av komitéleder etter §3. Hvis kandidaten ikke har blitt stemt inn i Hovedstyret, og generalforsamlingen ikke godkjenner kandidaten til ledervervet, skal det avholdes valg av komitéleder etter §3.

Vedtektsforslag 05: Debugmedlemmer kan ikke være med i HS v/ Robin Sadun og Carolina Gunnesdal

Bakgrunn:

Både HS og Debug har tillitsroller, uten at disse rollene nødvendigvis overlapper i f.eks personalsaker. Det er og visse ting som kommer til debug som ikke trenger å dukke opp hos noen i Hovedstyret, og motsatt. Dette har ikke vært en case tidligere, da Debug er en relativt ny ting og de som har overlappet frivillig har permittert seg derfra. Vi ønsker at dette ikke skal være opp til personen, da interessekonflikten uansett vil være der.

Før:

4.1.3 Krav til kandidater

Kandidater til Hovedstyret må ha innehatt et verv i en av komiteene i linjeforeningen i minst ett (1) semester. Om en kandidat til styrerepresentant ikke har innehatt et verv i en komité, må kandidaten foreslås av valgkomiteen.

Etter:

4.1.3 Krav til kandidater

Kandidater til Hovedstyret må ha innehatt et verv i en av komiteene i linjeforeningen i minst ett (1) semester. Om en kandidat til styrerepresentant ikke har innehatt et verv i en komité, må kandidaten foreslås av valgkomiteen. Dersom kandidaten er med i Debug, må de permitteres fra dette vervet.

Forslag til Fondets vedtekter