§1 Debugs formål Debugs formål er å gi linjeforeningens medlemmer et verktøy for å håndtere saker som oppleves krevende for medlemmer av linjeforeningen.

§2 Debugs sammensetning Debug består av følgende medlemmer: Leder (Hovedtillitsvalgt i Online Linjeforening) Og øvrige medlemmer Det skal etterstrebes at Debug medlemssammensetning skal reflektere medlemsmassen i Online. Dette innebærer representasjon fra ulike trinn, verv-status og en jevn kjønnsfordeling. Grupperingen skal etterstrebe å være 5-6 medlemmer, maksimalt 7 medlemmer i en overgangsperiode der personer fratrer sitt verv.

§3 Opptak Opptak av nye medlemmer skjer ved anbefaling fra Hovedstyret i Linjeforeningen Online eller ved anbefaling fra en av Debug sine medlemmer. Debug vurderer anbefalingene og tar opp i henhold til §2. Opptak skjer fortløpende ved behov, og er uavhengig Online sitt felles opptak. Kandidaten skal vurderes ut i fra egnethet og motivasjon under et intervju.

§4 Permisjon Dersom en av Debugs medlemmer stiller som kandidat til Hovedstyret i Linjeforeningen Online, permitteres vedkommende fra sitt verv i Debug med umiddelbar virkning. Permisjonen vil vare ut kandidatur og eventuell stilling i Hovedstyret.

§5 Debug ansvarsområder (1) Konflikthåndtering I interne konflikter som hindrer samarbeid mellom to eller flere medlemmer i Online kan Debug bistå med hjelp for å håndtere saken. Dette skal gjøres på en måte som ivaretar alle parters interesser, slik at konflikten ikke eskaleres ytterligere. (2) Rådgivning Debugs ansvar er å være en samtalepartner, om noen av Onlines medlemmer har behov for å snakke om ting de synes er vanskelig. Debug har et ekstra ansvar for å følge opp alle saker eller henvendelser de er kjent med. (3) Varslingssaker Debug er ansvarlige for å behandle varslingssaker. Dette innebærer å ha rutinene for å kunne ta imot, behandle og følge opp saker som oppleves som vanskelige for medlemmer av Online. I dette så ligger det også et ansvar om å ivareta alle parter sine interesser.

§6 Datasikkerhet Google Drive skytjeneste. Alle Debug sine medlemmer skal ha 2-faktor autentisering aktivert på sin G-Suite konto for å kunne ta i bruk denne. En kryptert harddisk.