§1 Debugs formål

Debugs formål er å gi linjeforeningens medlemmer et verktøy for å håndtere saker som oppleves krevende for medlemmer av linjeforeningen.

§2 Debugs sammensetning

Debug består av følgende medlemmer:

  • Leder (Hovedtillitsvalgt i Online Linjeforening)

  • Og øvrige medlemmer

Det skal etterstrebes at Debug medlemssammensetning skal reflektere medlemsmassen i Online. Dette innebærer representasjon fra ulike trinn, verv-status og en jevn kjønnsfordeling. Grupperingen skal etterstrebe å være 5-6 medlemmer, maksimalt 7 medlemmer i en overgangsperiode der personer fratrer sitt verv.

§3 Opptak

Opptak av nye medlemmer skjer ved anbefalinger fra nominasjonsskjema eller fra en av Debug sine medlemmer. Nominasjonsskjemaet er et Google Form som ligger åpent hele året hvor alle Online sine medlemmer kan nominere andre onlinere til Debug. Debug vurderer anbefalingene og tar opp i henhold til §2. Opptak skjer fortløpende ved behov, og er uavhengig Online sitt felles opptak. Kandidaten skal vurderes ut i fra egnethet og motivasjon under et intervju.

§4 Permisjon

Dersom et av Debugs medlemmer stiller som kandidat til Hovedstyret i Linjeforeningen Online, permitteres vedkommende fra sitt verv i Debug med umiddelbar virkning. Permisjonen vil vare ut kandidatur og eventuell stilling i Hovedstyret.

§5 Debug ansvarsområder

  1. Konflikthåndtering. I interne konflikter som hindrer samarbeid mellom to eller flere medlemmer i Online kan Debug bistå med hjelp for å håndtere saken. Dette skal gjøres på en måte som ivaretar alle parters interesser, slik at konflikten ikke eskaleres ytterligere.

  2. Rådgivning. Debugs ansvar er å være en samtalepartner, om noen av Onlines medlemmer har behov for å snakke om ting de synes er vanskelig. Debug har et ekstra ansvar for å følge opp alle saker eller henvendelser de er kjent med.

  3. Varslingssaker. Debug er ansvarlige for å behandle varslingssaker. Dette innebærer å ha rutinene for å kunne ta imot, behandle og følge opp saker som oppleves som vanskelige for medlemmer av Online. I dette så ligger det også et ansvar om å ivareta alle parter sine interesser.

§6 Datasikkerhet

Google Drive skytjeneste. Alle Debug sine medlemmer skal ha 2-faktor autentisering aktivert på sin G-Suite konto for å kunne ta i bruk denne. En kryptert harddisk.