### §1 Debugs formål
Debugs formål er å gi linjeforeningens medlemmer et verktøy for å håndtere saker som oppleves krevende for medlemmer av linjeforeningen. 

### §2 Debugs sammensetning 
Debug består av følgende medlemmer:  
 - Leder  
 - Og øvrige medlemmer  
 
Det skal etterstrebes at Debug sammensetning skal reflektere medlemsmassen i Online. 

### §3 Debug ansvarsområder  
(1) Konflikthåndtering  
I interne konflikter som hindrer samarbeid mellom to eller flere medlemmer i Online kan Debug bistå med hjelp for å håndtere saken. Dette skal gjøres på en måte som ivaretar alle parters interesser, slik at konflikten ikke eskaleres ytterligere.  
(2) Rådgivning  
Debugs ansvar er å være en samtalepartner, om noen av Onlines medlemmer har behov for å snakke om ting de synes er vanskelig. Debug har et ekstra ansvar for å følge opp alle saker eller henvendelser de er kjent med.  
(3) Varslingssaker  

Debug er ansvarlige for å behandle varslingssaker. Dette innebærer å ha rutinene for å kunne ta imot, behandle og følge opp saker som oppleves som vanskelige for medlemmer av Online. I dette så ligger det også et ansvar om å ivareta alle parter sine interesser.