Dette er retningslinjene for Ekskursjonskomitéen, heretter kalt eksKom.

§1 Ekskursjonskomiteens formål

Ekskursjonskomiteen skal planlegge og gjennomføre ekskursjonen for studenter ved linjeforeningen Online som studerer 3.året eller høyere. Komiteen skal også ha kontorvakter for Online som Trikom bestemmer.

§2 Ekskursjonskomiteens sammensetning

Komiteen består av:

  • Leder
  • Nestleder
  • Økonomiansvarlig
  • Kulturell ansvarlig
  • Faglig
  • TechTalks-ansvarlige
  • Reisebyråkontakter
  • Dugnadsansvarlig
  • Bedriftskontakt

Leder og nestleder velges av forrige års eksKom ut ifra en søknadsprosess. De andre ansvarsområdene velges innad i komiteen når den er dannet.

I leders fravær er nestleder fungerende leder, med alle plikter og rettigheter dette innebærer.

§3 Ekskursjonskomiteens ansvarsområder

(1) Ekskursjonen

EksKom skal planlegge og arrangere en godt faglig ekskursjon, og gjøre den billigst mulig for deltakerne. Gjennom planleggingsprosessen skal deltakerne informeres om turens planlegging og program.

(2) Tech Talks

EksKom arrangerer Tech Talks til inntekt for ekskursjonen. Tech Talks skal være en faglig møteplass for studenter og bedrifter, med tilhørende mingling.

(3) Dugnader

Ekskom arrangerer dugnader for at det skal være enkelt for deltakerne å tjene penger til å dekke reisen.

(4) Tidligere komitémedlemmer

Tidligere komitemedlemmer skal veilede og rettlede neste års komité, og videreføre tidligere arbeid.

§4 Ekskursjonskomiteens virke

(1) Virketid i komiteen

Virketid i komiteen er fra eksKom opprettes på våren, til komiteen oppløses etter ekskursjonen.

(2) Kommunikasjon med andre aktører

Kommunikasjon ovenfor næringslivet skal skje gjennom Online. Annen kommunikasjon med andre aktører skal være profesjonell.

(3) Leders ansvar

Lederen er ansvarlig for å håndtere innkommende e-post i komiteen, samt å delegere og følge opp arbeidsoppgaver som tilfaller komiteen. Leder skal til enhver tid være oppdatert på komiteens virke. Leder skal avholde medarbeidersamtaler en gang i semesteret.