Dette er retningslinjene for Ekskursjonskomitéen, heretter kalt eksKom.

### §1 Ekskursjonskomiteens formål
Ekskursjonskomiteen skal planlegge og gjennomføre ekskursjonen for studenter ved linjeforeningen Online som studerer 3.året eller høyere. Komiteen skal også ha kontorvakter for Online som Trikom bestemmer.

###§2 Ekskursjonskomiteens sammensetning
Komiteen består av:

- Leder 
- Nestleder 
- Økonomiansvarlig 
- Kulturell ansvarlig 
- Faglig 
- TechTalks-ansvarlige 
- Reisebyråkontakter 
- Dugnadsansvarlig 
- Bedriftskontakt 

Leder og nestleder velges av forrige års eksKom ut ifra en søknadsprosess. De andre ansvarsområdene velges innad i komiteen når den er dannet.  

I leders fravær er nestleder fungerende leder, med alle plikter og rettigheter dette innebærer.

### §3 Ekskursjonskomiteens ansvarsområder
#### (1) Ekskursjonen
EksKom skal planlegge og arrangere en godt faglig ekskursjon, og gjøre den billigst mulig for deltakerne. Gjennom planleggingsprosessen skal deltakerne informeres om turens planlegging og program. 

#### (2) Tech Talks
EksKom arrangerer Tech Talks til inntekt for ekskursjonen. Tech Talks skal være en faglig møteplass for studenter og bedrifter, med tilhørende mingling. 

#### (3) Dugnader
Ekskom arrangerer dugnader for at det skal være enkelt for deltakerne å tjene penger til å dekke reisen.

#### (4) Tidligere komitémedlemmer
Tidligere komitemedlemmer skal veilede og rettlede neste års komité, og videreføre tidligere arbeid. 

### §4 Ekskursjonskomiteens virke
#### (1) Virketid i komiteen
Virketid i komiteen er fra eksKom opprettes på våren, til komiteen oppløses etter ekskursjonen. 

#### (2) Kommunikasjon med andre aktører
Kommunikasjon ovenfor næringslivet skal skje gjennom Online. Annen kommunikasjon med andre aktører skal være profesjonell. 

#### (3) Leders ansvar
Lederen er ansvarlig for å håndtere innkommende e-post i komiteen, samt å delegere og følge opp arbeidsoppgaver som tilfaller komiteen. Leder skal til enhver tid være oppdatert på komiteens virke. Leder skal avholde medarbeidersamtaler en gang i semesteret.