Dette er retningslinjene for Ekskursjonskomitéen, heretter kalt eksKom.

### §1 Ekskursjonskomiteens formål
Ekskursjonskomiteens hovedmål er å planlegge og gjennomføre ekskursjoner for studenter ved linjeforeningen Online, spesielt rettet mot studenter i 3. året eller høyere.

### §2 Ekskursjonskomiteens sammensetning
Komiteen består av følgende nøkkelroller:

- Leder
- Nestleder
- Økonomiansvarlig
- Kulturell ansvarlig
- Faglig ansvarlig
- TechTalks-ansvarlige
- Reisebyråkontakt
- Dugnadsansvarlig
- Tillitsvalgt

Leder og nestleder utpekes gjennom en søknadsprosess basert på forrige års ekskursjonskomité. Øvrige ansvarsområder fylles inn internt i komiteen etter dets etablering. Ved lederens fravær fungerer nestleder som midlertidig leder med tilhørende plikter og rettigheter. Rollen som tillitsvalgt kombineres med et annet ansvarsområde.

### §3 Ekskursjonskomiteens ansvarsområder
#### (1) Ekskursjonen
Ekskursjonskomiteen skal nøye planlegge og gjennomføre hovedekskursjonen, med fokus på å tilby rimelige deltakeravgifter. Deltakerne skal informeres kontinuerlig om reisens planlegging og program.

#### (2) Tech Talks
Ekskursjonskomiteen, i samarbeid med bedrifts- og fagkomiteen, arrangerer Tech Talks. Dette arrangementet fungerer som en faglig møteplass for studenter og bedrifter, kombinert med muligheter for nettverksbygging.

Ekskursjonskomiteen skal oppsøke kontakt med med bedrifts- og fagkomiteen tidlig på høstsemesteret for å avklare arrangering og planlegging av Tech Talks. Medlemmer av Tech Talks pliktes til å bidra til planlegging og gjennomføring av arrangementet dersom dette forespørres.

#### (3) Dugnader
Ekskursjonskomiteen organiserer dugnader for å gi deltakerne muligheten til å tjene penger som kan bidra til å dekke kostnader knyttet til reisen.

#### (4) Tidligere komitémedlemmer
Tidligere komitémedlemmer skal bistå og guide neste års komité, og overføre sine erfaringer for å sikre en jevn overgang.

### §4 Ekskursjonskomiteens virke
#### (1) Virketid i komiteen
Medlemmene i komiteen engasjeres fra opprettelsen på våren og jobber aktivt til komiteen oppløses etter gjennomføringen av ekskursjonen.

#### (2) Kommunikasjon med andre aktører
All kommunikasjon med næringslivet skal koordineres gjennom Online. Øvrig kontakt med eksterne parter skal være profesjonell og i samsvar med linjeforeningens verdier.

#### (3) Leders ansvar
Leder er ansvarlig for å fordele og følge opp arbeidsoppgaver i komiteen. Leder skal holde seg oppdatert på komiteens aktiviteter, gjennomføre medarbeidersamtaler minst en gang per semester, og fungere som hovedkommunikasjonsansvarlig i komiteen.

### §5 Generalforsamling
Ekskursjonskomiteen har også ansvar for planlegging og gjennomføring av egen generalforsamling. Generalforsamlingen er organisasjonens øverste organ og er uavhengig av gjeldende
styrevedtak. Ekskursjonskomiteens generalforsamling avholdes i løpet av de tre første ukene etter end ekskursjon.