Backlog

§1 Backlogs formål

Backlogs hovedoppgave er å bistå med kunnskap, erfaring og assistanse i linjeforeningens daglige drift der det er hensiktsmessig. Medlemmene består hovedsakelig av tidligere komitémedlemmer som ønsker å bidra til å videreutvikle Online.

§2 Backlogs sammensetning

Backlog består av ressursgruppen, som må bestå av:

  • Leder av backlog
  • Nestleder av backlog
  • Økonomiansvarlig av backlog
  • Prosjektledere
  • Øvrige medlemmer

I tillegg til ressursgruppen bør backlog bestå av ulike prosjektgrupper. Disse prosjektgruppene skal bestå av en prosjektleder.

Backlog tar opp sine egne medlemmer når det er hensiktsmessig.

Kun ressursgruppen har stemmerett.

§3 Backlogs ansvarsområder

(1) Bistå andre komiteer og grupper

Backlog skal være tilgjengelig for å bistå andre komiteer og grupper i Online der det.

(2) Prosjekter

Backlog oppretter prosjekter. I tillegg skal backlog sørge for at prosjektene har de midlene prosjektene trenger, og bistå med hjelp der det er nødvendig.

  1. Backlog skal undersøke om prosjekter er gunstige å gjennomføre før opprettelse.
  2. Prosjektleder skal i samråd med rekrutteringsansvarlige sørge for at personer blir tatt opp til prosjektet.
  3. Når nye medlemmer blir tatt opp til et prosjekt skal det nye medlemmet ha en forventningsavklaring i samråd med prosjektleder og en person fra ressursgruppa.

(3) Interessegrupper

Ressursgruppen har ansvar for interessegrupper. Ressursgruppen godkjenner interessegrupper og har ansvar for å fordele midler samt bistå med hjelp der det er nødvendig.

(4) Komitékickoff for nye komitémedlemmer

Backlog skal arrangere komitékickoffet for nye komitémedlemmer.

§4 Backlogs virke

Backlog skal etterstrebe å skrive erfaringsskriv etter hvert arrangement slik at neste års arrangement har de beste forutsetningene for å lykkes.
Backlog skal ha jevnlige møter når det er nødvendig.