Seniorkomiteen

§1 Seniorkomiteens formål

Seniorkomiteens hovedoppgave er å bistå med kunnskap, erfaring og assistanse i linjeforeningens daglige drift. Medlemmene består hovedsakelig av tidligere komitémedlemmer som ønsker å bidra til å videreutvikle Online.

§2 Seniorkomiteens sammensetning

Seniorkomiteen består av ressursgruppen, som må bestå av:

  • Leder av seniorkomiteen
  • Nestleder av seniorkomiteen
  • Økonomiansvarlig av seniorkomiteen
  • Øvrige medlemmer

I tillegg til ressursgruppen bør seniorkomiteen bestå av ulike prosjektgrupper. Blant annet prosjektgruppen for interessegrupper. Disse prosjektgruppene skal bestå av en prosjektleder.

Seniorkomiteen tar opp sine egne medlemmer når det er hensiktsmessig.

Alle medlemmer av ressursgruppen, samt prosjektledere har møteplikt ved seniorkomiteens møter.

Alle øvrige medlemmer har møterett.

Alle medlemmer har stemmerett.

§3 Seniorkomiteens ansvarområder

(1) Bistå andre komiteer og grupper

Seniorkomiteen skal være tilgjengelig for å bistå andre komiteer og grupper i Online der det.

(2) Prosjekter

Seniorkomiteen oppretter prosjekter. I tillegg skal seniorkomiteen sørge for at prosjektene har de midlene prosjektene trenger, og bistå med hjelp der det er nødvendig.

  1. Seniorkomiteen skal undersøke om prosjekter er gunstige å gjennomføre før opprettelse.
  2. Prosjektleder skal i samråd med rekrutteringsansvarlig sørge for at personer blir tatt opp til prosjektet.
  3. Når nye medlemmer blir tatt opp til et prosjekt skal det nye medlemmet ha en forventningsavklaring i samråd med prosjektleder og en person fra ressursgruppa.

(3) Interessegrupper

Ressursgruppen skal sørge for at det eksisterer en prosjektgruppe for interessegrupper. Prosjektgruppen godkjenner interessegrupper og har ansvar for å fordele midler samt bistå med hjelp der det er nødvendig. Dersom prosjektet ikke eksisterer, har ressursgruppen direkte ansvar for interessegruppene.

(4) Komitékickoff for nye komitémedlemmer

Seniorkomiteen skal arrangere komitékickoffet for nye komitémedlemmer.

(5) Utmatrikulering

Seniorkomiteen skal sørge for at utmatrikuleringen av 5. klassingene skjer i løpet av våren.

§4 Seniorkomiteens virke

Seniorkomiteen skal etterstrebe å skrive erfaringsskriv etter hvert arrangement slik at nest års arrangement har de beste forutsetningene for å lykkes.
Seniorkomiteen skal ha jevnlige møter når det er nødvendig.