Backlog

§1 Backlogs formål

Backlogs hovedoppgave er å bistå med kunnskap, erfaring og assistanse i linjeforeningens daglige drift der det er hensiktsmessig. Backlog skal også drifte prosjekter og legge til rette for at man kan starte opp nye. Det skal legges til rette for at medlemmer kan være med i flere komiteer samtidig.

§2 Backlogs sammensetning

Backlog består av ressursgruppen, som må bestå av: - Leder av backlog - Nestleder av backlog - Økonomiansvarlig av backlog - Tillitsvalgt - Prosjektledere - Øvrige medlemmer

I tillegg til ressursgruppen bør backlog bestå av ulike prosjektgrupper. Disse prosjektgruppene skal bestå av en prosjektleder.

Backlog tar opp sine egne medlemmer når det er hensiktsmessig.

Kun ressursgruppen har stemmerett.

Alle i ressursgruppen har møteplikt, med unntak av prosjektlederne. Prosjektlederne har møterett. Det forventes at prosjektledere møter på minst hvert tredje møte.

§3 Backlogs ansvarsområder

(1) Bistå andre komiteer og grupper

Backlog skal være tilgjengelig for å bistå andre komiteer og grupper i Online der det.

(2) Prosjekter

BBacklog oppretter prosjekter. I tillegg skal backlog sørge for at prosjektene har de midlene prosjektene trenger, og bistå med hjelp der det er nødvendig. 1. Backlog skal undersøke om prosjekter er gunstige å gjennomføre før opprettelse. 2. Dersom et nytt prosjekt skal opprettes må det gjennomføres en forventningsavklaring med prosjektleder før prosjektet kan godkjennes av backlog. 3. Prosjektleder skal i samråd med backlog sørge for at personer blir tatt opp til prosjektet. 4. Når nye medlemmer blir tatt opp til et prosjekt skal det nye medlemmet ha en forventningsavklaring i samråd med prosjektleder. 5. Dersom et prosjekt velger ny prosjektleder må vedkommende godkjennes av backlog.

(3) Interessegrupper

Ressursgruppen har ansvar for interessegrupper. Ressursgruppen godkjenner interessegrupper og har ansvar for å fordele midler samt bistå med hjelp der det er nødvendig.

(4) Komitékickoff for nye komitémedlemmer

Backlog skal arrangere komitékickoffet for nye komitémedlemmer.

§4 Backlogs virke

Backlog skal etterstrebe å skrive erfaringsskriv etter hvert arrangement slik at neste års arrangement har de beste forutsetningene for å lykkes.

Backlog skal etterstrebe ukentlige møter.