Backlog
===========
### **§1 Backlogs formål**

Backlog er en prosjektbasert komité som skal bistå med kunnskap, erfaring og assistanse i linjeforeningen der det er hensiktsmessig. Backlog skal gjøre dette gjennom å drifte prosjekter og legge til rette for at man kan starte opp nye. Det skal legges til rette for at medlemmer kan være med i flere komiteer samtidig.

### **§2 Backlogs sammensetning**

Backlog består av:

- Leder av backlog
- Nestleder av backlog
- Økonomiansvarlig av backlog
- Kommunikasjonsansvarlig
- Tillitsvalgt
- Interne prosjektansvarlige
- Eksterne prosjektansvarlige

Kommunikasjonsansvarlig skal sørge for god kommunikasjon mellom backlog, Hovedstyret og andre kommunikasjonsansvarlige, samt lese seg opp på nødvendige referater, agendaer og saker som angår backlog.

Dersom et prosjekt startes opp av noen utenfor backlog skal prosjektet ha en eller flere eksterne prosjektansvarlige som dermed vil ha muligheten til å bli en del av backlog.

Backlog tar opp sine egne medlemmer når det er hensiktsmessig.

Kun backlogs medlemmer har stemmerett.

Alle i backlog har møteplikt, med unntak av eksterne prosjektansvarlige som har møterett. Det forventes at eksterne prosjektansvarlige møter på møtene der det er hensiktsmessig og på minst hvert tredje møte.

### **§3 Backlogs struktur**

Backlogs prosjekter fordeles under tre kategorier:

- Organisasjonsutvikling
- Kompetansebygging
- Drift

### **§4 Backlogs ansvarsområder**

### **(1) Bistå andre komiteer og grupper**

Backlog skal være tilgjengelig for å bistå andre komiteer og grupper i Online der det trengs.

### **(2) Prosjekter**

Backlog består av og oppretter prosjekter. Backlog skal sørge for at prosjektene har midlene de trenger, og bistå med hjelp der det er nødvendig.

1. Backlog skal undersøke om prosjekter er gunstige å gjennomføre før opprettelse.
2. Dersom et nytt prosjekt skal opprettes må det gjennomføres en forventningsavklaring med prosjektansvarlig(e) før prosjektet kan godkjennes av backlog.
3. Dersom det er hensiktsmessig å ta opp prosjektmedlemmer skal prosjektansvarlig(e) i samråd med backlog sørge for at det blir tatt opp personer til prosjektet.
4. Dersom nye medlemmer blir tatt opp til et prosjekt skal det nye medlemmet ha en forventningsavklaring i samråd med prosjektansvarlig.
5. Dersom et prosjekt velger ny prosjektansvarlig(e) må vedkommende godkjennes av backlog.
6. Når en ekstern prosjektansvarlig har fullført eller avsluttet et prosjekt, kan vedkommende vurdere å fortsette å være et internt prosjektansvarlig i backlog. Dersom vedkommende ønsker å fortsette medlemskapet, må dette godkjennes av backlog.

### **(3) Interessegrupper**

Backlog har ansvar for interessegrupper. Backlog godkjenner interessegrupper og har ansvar for å fordele midler samt bistå med hjelp der det er nødvendig.

### **(4) Komitékickoff for nye komitémedlemmer**

Backlog skal arrangere komitékickoffet for nye komitémedlemmer.

### **(5) Lederkurs for HS og komiteledere**

Backlog skal arrangere lederkurs for HS og komiteledere én gang i semesteret.

### **§5 Backlogs virke**

Backlog skal etterstrebe å skrive erfaringsskriv etter hvert arrangement slik at neste års arrangement har de beste forutsetningene for å lykkes.

Backlog skal etterstrebe ukentlige møter.