Disse retningslinjene vedlikeholdes ikke, oppdaterte retningslinjer finnes her.

Dette er retningslinjene for fag- og kurskomiteen, heretter kalt fagkom.

§1 Fag- og kurskomiteens formål

Fag- og kurskomiteen skal jobbe aktivt for å stimulere studentenes faglige interesser og tilby fagrelaterte kurs.

§2 Fag- og kurskomiteens sammensetning

Komiteen består av: - Leder - Nestleder - Økonomiansvarlig - Ansvarlig for ekskursjonskomiteen - Tillitsvalgt - Ordinære medlemmer

Leder velges på Generalforsamlingen. Alle stillinger bortsett fra leder er internstillinger. Disse velges innad i komiteen i løpet av høstsemesteret, bortsett fra ansvarlig for ekskursjonskomiteen som velges når ekskursjonskomiteen opprettes på vårsemesteret. Andre oppgaver delegeres ved behov.

I leders fravær er nestleder fungerende leder, med alle plikter og rettigheter dette innebærer. Nestleder har da møteplikt, talerett og stemmerett på møter hos Hovedstyret.

§3 Fag- og kurskomiteens ansvarsområder

(1) Samarbeid med bedrifter

Fagkom skal jobbe aktivt for å engasjere bedrifter til å holde fagrelaterte arrangementer.

(2) Booking av bedriftsrelaterte arrangementer

Fagkom skal i samarbeid med bedriftskomiteen (heretter kalt bedKom) etterstrebe å booke arrangementer med bedrifter påfølgende semester.

(3) Eksamensforelesninger

Fagkom skal etterstrebe at det blir arrangert repetisjonsforelesninger hvert semester i emner som regnes som vanskelige, da særlig for grunnleggende 1. klasse-emner.

(4) Oslotur

Fagkom skal sammen med bedKom etterstrebe å gjennomføre oslotur for å opprettholde/knytte kontakt med næringslivet en gang i semesteret.

(5) Abakus

Fagkom skal etterstrebe å ha et godt samarbeid til Abakus, og i samarbeid med dem arrangere eksamenskurs og kurs om bedrifter ønsker dette.

(6) Lightning Talks

Fagkom skal i samarbeid med Abakus etterstrebe å holde Lightning Talks i samarbeid med IDI hver vår.

(7) Interne kurs

Fagkom skal etterstrebe å legge til rette og sørge for at studenter ved informatikk kan få hjelp til å holde kurs for sine medstudenter.

§4 Fag- og kurskomiteens virke

(1) Virketid i komiteen

Komitémedlemmer sitter vanligvis i tre år, men kan søke om å fortsette vervet utenom dette. Medlemmer som har gått over til seniorkomiteen har møte, tale- og stemmerett på møter, men ikke møteplikt.

(2) Kommunikasjon med andre aktører

Fagkom skal opptre profesjonelt overfor næringslivet og andre eksterne aktører.

(3) Leders ansvar

Lederen er ansvarlig for å håndtere innkommende e-post i komiteen, samt å delegere og følge opp arbeidsoppgaver som tilfaller komiteen. Leder skal til enhver tid være oppdatert på komiteens virke. Leder skal avholde medarbeidersamtaler en gang i semesteret.