** Hva er et vedtektsforslag? **

Vedtektsforslag kan, om de blir godkjent av generalforsamlingen, endre vedtektene til linjeforeningen. Det innebærer at reglene som Hovedstyret og linjeforeningen følger blir endret. Alle medlemmer av Online kan fremme vedtektsforslag. Gjør dette ved å sende en e-post til hovedstyret@online.ntnu.no innen 19. februar kl. 23.59, eller endre de i dette dokumentet.

Forslag til Onlines vedtekter

Forslag 1 - Komiteledere ut av Hovedstyret (Agnete Djupvik)

§1.2.1

**Erstatt: ** I Online er en kjernekomité en komité der komiteens leder er en del av Hovedstyret. Seniorkomiteen er også en kjernekomité

Med: I Online er en kjernekomité en komité der komiteens leder er en del av komitélederkollegiet.

Legge til: Komitélederkollegiet

Komitélederkollegiet består av lederne av alle kjernekomiteene, samt internansvarlig i hovedstyret som leder kollegiet.

§3

Andre avsnitt. Legge til (markert):

Den ordinære generalforsamlingen skal behandle årsmelding, innsendte saker, vedtektsendringer, godkjenning av komitéledere, valg, regnskap og budsjettforslag for neste budsjettperiode. Valgkomité må velges for det neste år.

§4.1.1 **Erstatt: ** Hovedstyret består av:

 • Leder
 • Nestleder
 • Økonomiansvarlig
 • Leder av Arrangementskomiteen
 • Leder av Bedriftskomiteen
 • Leder av Drifts- og utviklingskomiteen
 • Leder av Fag- og kurskomiteen
 • Leder av Profil- og aviskomiteen
 • Leder av Trivselskomiteen

**Med: **

Hovedstyret består av:

 • Leder
 • Nestleder
 • Økonomiansvarlig
 • Arrangementsansvarlig
 • Teknisk ansvarlig
 • Internansvarlig

§4.1.3

**Erstatt: ** Kandidater til Hovedstyret må ha innehatt et verv i en av kjernekomiteene i linjeforeningen i minst ett (1) semester med unntak av leder av bank- og økonomikomiteen. Om en kandidat ikke har innehatt et verv i en kjernekomité, må kandidaten foreslås av valgkomiteen.”

**Med: ** Sløyfe hele avsnittet

§4.2 Kjernekomiteer

**Erstatt: ** Alle kjernekomiteer består av minimum en leder, nestleder og en økonomiansvarlig. Enhver komité skal utarbeide sine egne retningslinjer som skal legges frem for og godkjennes av Hovedstyret.

**Med: ** Alle kjernekomiteer består av minimum en leder, nestleder og en økonomiansvarlig. Enhver komité skal utarbeide sine egne retningslinjer som skal legges frem for og godkjennes av Hovedstyret. Komiteens leder velges internt i komiteen minst to uker før generalforsamlingen avholdes, og godkjennes av generalforsamlingen ved alminnelig flertall. Dersom generalforsamlingen ikke godkjenner en kandidat til ledervervet skal det avholdes valg av komitéleder etter §3.

§4.2.2

**Erstatt: ** Komiteens hovedoppgave er å administrere linjeforeningens økonomi. Komiteens medlemmer utgjøres av de økonomiansvarlige fra de andre komiteene. Komiteens navn forkortes bankom. Komiteen ledes av økonomiansvarlig.

**Med: ** Komiteens hovedoppgave er å administrere linjeforeningens økonomi. Komiteens medlemmer utgjøres av de økonomiansvarlige fra de andre komiteene samt økonomiansvarlig i Hovedstyret. Komiteens navn forkortes bankom.

Etter §4.1, mellom Hovedstyret og Kjernekomiteer

Legge til: ** Komitélederkollegiet**

Komitélederkollegiet fungerer som et bindeledd mellom komiteene og Hovedstyret. Alle kjernekomitéledere samt internansvarlig har møteplikt i Komitélederkollegiet, men resten av Hovedstyret samt nodekomitéledere har møterett.

§4.5.2 **Erstatt: **

Dersom et komitémedlem blir valgt til et av følgende hovedstyreverv vil medlemmet automatisk få permisjon fra sin komité, og kan fritt returnere til denne ved endt engasjement i Hovedstyret:

 • Leder
 • Nestleder
 • Økonomiansvarlig

**Med: **

Dersom et komitémedlem blir valgt til et hovedstyreverv kan medlemmet få permisjon fra sin komité, og kan fritt returnere til denne ved endt engasjement i Hovedstyret.

Tilhørende saksforslag: Dersom vedtektsforslag 2 går gjennom: Endre dagsorden slik at det velges Hovedstyre i forkant av valg av komitéledere. Fra og med neste år gjennomfører man valg av komitéledere internt i kjernekomiteen.

Forslag 2 - Ekskursjonskomiteen ut av Online (Hovedstyret)

§4.3.3

Erstatt: Komiteens hovedoppgave er å organisere hovedekskursjonen. Komiteens navn forkortes ekskom.

Med: Komiteens hovedoppgave er å organisere hovedekskursjonen. Komiteens navn forkortes ekskom. Ekskursjonskomiteen opererer frittstående fra linjeforeningen, som en egen organisasjon.

Forslag 3 - Frafall av økonomiansvarlig (Christoffer Lofsberg)

Hvorfor? Økonomiansvarlig er så viktig verv at det bør kalles inn til ekstraordinær generalforsamling ved frafall. Det er direkte ulovlig for en organisasjon i Norge å ikke ha kontroll på økonomien, og det bør være generalforsamlingen som velger ut personen som har kontroll på dette

4.1.2 Fravær av hovedstyremedlem

Erstatt:
Dersom leder og/eller nestleder av linjeforeningen blir fraværende i den grad at det går utover vervets arbeidsoppgaver skal det innkalles til ekstraordinær generalforsamling for å fylle vervet.

Med:
Dersom leder, nestleder og/eller økonomiansvarlig av linjeforeningen blir fraværende i den grad at det går utover vervets arbeidsoppgaver skal det innkalles til ekstraordinær generalforsamling for å fylle vervet.

Forslag 4 - Spesifisere hvilke grupper som er Nodekomiteer (Hovedstyret)

Erstatt:

4.3.4 Redaksjonen
Komiteens hovedoppgave er å gi ut linjeforeningens avis. Redaktøren står fritt fra linjeforeningen, men er underlagt de retningslinjer og avtaler som finnes mellom redaksjonen og linjeforeningen. Redaktøren velger selv redaksjonsmedlemmer, også blant personer utenfor linjeforeningen. Redaksjonsmedlemmer som ikke innfrir krav til medlemskap i linjeforeningen, som definert under kapittel 5, er ikke medlemmer av linjeforeningen.
4.3.5 Informatikernes IT-ekskursjon
Komiteens hovedoppgave er å arrangere ekskursjon til Oslo for masterstudenter hver høst. Komiteens navn forkortes Itex.
4.3.6 Casual gaming
Komiteens hovedoppgave er å organisere LAN. Casual Gaming opererer frittstående fra linjeforeningen.
4.3.7 Realfagskjelleren
Realfagskjellerens hovedoppgave er å opprettholde et sosialt lavterskeltilbud for studentene ved Volvox & Alkymisten, Delta, Spanskrøret og Online. Realfagskjelleren er frittstående fra linjeforeningen.

Med:

4.3.4 Informatikernes IT-ekskursjon
Komiteens hovedoppgave er å arrangere ekskursjon til Oslo for masterstudenter hver høst. Komiteens navn forkortes Itex.

4.4 Andre grupper tilknyttet Online
4.4.1 Casual gaming
Komiteens hovedoppgave er å organisere LAN. Casual Gaming opererer frittstående fra linjeforeningen.
4.4.2 Realfagskjelleren
Realfagskjellerens hovedoppgave er å opprettholde et sosialt lavterskeltilbud for studentene ved Volvox & Alkymisten, Delta, Spanskrøret og Online. Realfagskjelleren er frittstående fra linjeforeningen.
4.4.3 Redaksjonen
Komiteens hovedoppgave er å gi ut linjeforeningens avis. Redaktøren står fritt fra linjeforeningen, men er underlagt de retningslinjer og avtaler som finnes mellom redaksjonen og linjeforeningen. Redaktøren velger selv redaksjonsmedlemmer, også blant personer utenfor linjeforeningen. Redaksjonsmedlemmer som ikke innfrir krav til medlemskap i linjeforeningen, som definert under kapittel 5, er ikke medlemmer av linjeforeningen.

Forslag til Onlines fonds vedtekter

Forslag 1 - Avtroppende hovedstyre kan stille til Fondstyret (Christoffer Lofsberg)

Hvorfor? Per nå kan ikke avtroppende hovedstyre stille til valg i fondet da Online sine vedtekter av 3.6 sier at et hovedstyremedlem sitter inntil endt generalforsamling. Dette går imot mye av hensikten til stillingen

Onlines fond sine vedtedkter §4.3

Erstatt: En kandidat til valg kan ikke være medlem av Onlines Hovedstyre.

Med: En kandidat til valg kan ikke være valgt til medlem av Onlines Hovedstyre. Avtroppende Hovedstyre kan stille til valg.

Forslag 2 - Kjernekomitéledere kan stille til Fondstyret (Christoffer Lofsberg)

Dersom vedtektsforslag 1 går igjennom

Hvorfor? Det å være en kjernekomitéleder er et enormt verv som bør likestilles med et verv i Hovedstyret når vi velger kandidater til Fondstyret. Et medlem av Hovedstyret er et medlem av komiteen av "daglig drift", mens en kjernekomitéleder også leder en komité med ett enormt ansvar

Onlines fond sine vedtekter §4.1 - Fondstyrets sammensetning

Erstatt:

 • Tidligere medlem fra Onlines Hovedstyre 1
 • Tidligere medlem fra Onlines Hovedstyre 2

Med:

 • Tidligere medlem fra Onlines Hovedstyre eller komitélederkollegiet 1
 • Tidligere medlem fra Onlines Hovedstyre eller komitélederkollegiet 2

Onlines fond sine vedtekter §4.2 - Valg av Fondstyre

Erstatt:

I oddetallsår skal følgende styremedlemmer velges på nytt: Ridderne av det indre lager-medlem 1, tidligere medlem fra Onlines Hovedstyre 1, og Onlinemedlem 1.
I partallsår skal følgende styremedlemmer velges på nytt: Ridderne av det indre lager-medlem 2, tidligere medlem fra Onlines Hovedstyre 2, og Onlinemedlem 2.

Med:

I oddetallsår skal følgende styremedlemmer velges på nytt: Ridderne av det indre lager-medlem 1, tidligere medlem fra Onlines Hovedstyre eller komitélederkollegiet 1, og Onlinemedlem 1.
I partallsår skal følgende styremedlemmer velges på nytt: Ridderne av det indre lager-medlem 2, tidligere medlem fra Onlines Hovedstyre eller komitélederkollegiet 2, og Onlinemedlem 2.

Forslag 3 - Sittende kjernekomitéledere kan ikke stille til fondstyret (Christoffer Lofsberg)

Hvorfor? Vi har begrenset sittende Hovedstyre. Når det er samme stilling, så bør også kjernekomitéledere begrenses. Det er uheldig om en i en posisjon som ofte kan komme til å søke om midler fra fondet også sitter der selv.

Dersom vedtektsforslag 1, 3 og 4 går igjennom

Onlines fond sine vedtedkter §4.3

Erstatt: En kandidat til valg kan ikke være valgt til medlem av Onlines Hovedstyre. Avtroppende Hovedstyre kan stille til valg.

Med: En kandidat til valg kan ikke være valgt til medlem av Onlines Hovedstyre eller leder av en kjernekomité. Avtroppende Hovedstyre og kjernekomitéledere kan stille til valg.

Forslag 4 - Rette opp feil i referanse til paragraf i fondets vedtekter (Christoffer Lofsberg)

Hvorfor? Det er en glipp fra når vedtektene ble laget. Siden endringen er meningsbærende etter hvilken paragraf den referer til, så tas det opp som forslag her og ikke redaksjonell endring

Onlines fond sine vedtekter §4.2 - Valg av Fondstyre

Erstatt: Fondstyret skal velges på generalforsamlingen, på samme måte som medlemmer til Onlines Hovedstyre som beskrevet i Onlines vedtekter SKRIV INN PARAGRAF HER, med unntak av følgende:

Med: Fondstyret skal velges på generalforsamlingen, på samme måte som medlemmer til Onlines Hovedstyre som beskrevet i Onlines vedtekter av 3.6, med unntak av følgende:

Forslag 5 - Korrigere motsigelser i Onlines vedtekter og Online fonds vedtekter ved oppløsning (Johannes Kvamme)

Hvorfor? Onlines vedtekter §7.3 sier at fondets midler skal fordeles på samme måte som Onlines midler, mens Online fonds vedtekter 8.2 spesifiserer en annen fordeling av midler.

§7.3 Onlines Fond

Erstatt:
Ved oppløsning av Online, oppløses også Onlines Fond. Onlines Fonds midler fordeles da umiddelbart etter 7.2.

Med:
Onlines Fonds midler fordeles da etter Onlines Fonds vedtekter, ved §8.2

Forslag 6 - Spesifisere hva som gjøres om Onlines Fond legges ned etter Online (Johannes Kvamme)

Hvorfor? Dersom Online legges ned legges også fondet ned i henhold til Onlines vedtekter §7.3. Onlines fonds vedtekter §8.2 spesifiseres at midlene fra fondet står uberørt i 3 år og deretter overføres til Online. Dette er altså problematisk om fondets oppløsning kommer av Onlines oppløsning. Scenario: Fondet legges ned. Året etter legges Online ned. Pengene sitter dermed i limbo.

Online fonds vedtekter §8.2 - Midler

Erstatt:
Ved oppløsning skal midler som fondet disponerer stå uberørt i tre år, dette for å oppfordre til gjenopptak av fondet. Dersom det går tre år etter oppløsningen uten at fondet blir gjenopptatt, tilfaller fondets midler Online, linjeforeningen for informatikk. Onlines generalforsamling kan ved kvalifisert flertall umiddelbart overføre midler til andre organisasjoner som jobber for studenter.

Med:
Ved oppløsning skal midler som fondet disponerer stå uberørt i tre år, dette for å oppfordre til gjenopptak av fondet. Dersom det går tre år etter oppløsningen uten at fondet blir gjenopptatt, tilfaller fondets midler Online, linjeforeningen for informatikk. Om Online oppløses i dette tidsrommet skal midler som fondet disponerer overføres i henhold til Onlines vedtekter §7.2.
Onlines generalforsamling kan ved kvalifisert flertall umiddelbart overføre midler til andre organisasjoner som jobber for studenter.