Om du ønsker å fremme saker foran generalforsamlingen kan du sende en e-post til hovedstyret@online.ntnu.no før 25. februar kl. 23.59, så vil de bli lagt inn her. Du må selv fremme saken foran generalforsamlingen. Saker som ikke er fremmet innen fristen vil ikke bli tatt opp.

** Hva er et saksforslag? **

Et saksforslag er noe du vil at linjeforeningen skal jobbe med, enten noe som gjøres umiddelbart (som endrer gjennomføringen av generalforsamlingen), eller noe du vil at Hovedstyret/komitémedlemmer skal jobbe med i løpet av året. Vær obs på at saksforslag ikke er det samme som vedtektsforslag.

Saksforslag

Sak 1 - Nedsette en gruppe for undersøkelse av organisasjonsstruktur (Johannes Kvamme)

Bakgrunn: Ved fjorårets generalforsamling ble det fremmet et konkret forslag om å endre organisasjonsstrukturen til Online, med hovedfokus på Hovedstyret.
Dette grunnet meninger om at Hovedstyrets oppgaver som organ spriker i stor grad med ansvarsområdene og oppgavene til komitéledere. Problemstillingen eksisterer fremdeles.
Ved ekstraordinær generalforsamling i 2017 fremmet Hovedstyret et strukturendringsforslag som innebar en ekstra stilling i Hovedstyret. En omstrukturering, uansett omfang, berører mange og det er derfor viktig at tilstrekkelige undersøkelser er utført før saken gjenvurderes. Ved årets generalforsamling fremmer Hovedstyret et strukturendringsforslag i ledelsesstrukturen hos bank- og økonomikomiteen, etter et vellykket utprøvingsår.

Hva foreslås: Hovedstyret skal nedsette en arbeidsgruppe for undersøkelse av vår organisasjonsstruktur og alternative strukturer, som frem til neste generalforsamling skal vurdere positive og negative sider ved en eventuell ny struktur.
Gruppen ilegges å forhøre seg med tidligere medlemmer av Hovedstyret, aktive medlemmer av Hovedstyret, komitémedlemmer og andre medlemmer for å iverta fellesskapets interesser.
I tillegg forventes det at gruppen forhører seg med andre organisasjoner, med spesielt fokus på organisasjoner på lik eller større størrelse som oss. Gruppen skal bestå av en sammensetning medlemmer som gjenspeiler organisasjonen.
Gruppen skal etterstrebe å holde prosessen åpen for innsikt underveis i arbeidet. De 3 beste forslagene til struktur som gruppen kommer frem til skal presenteres til foreningen senest to (2) måneder før neste generalforsamling.

Sak 2 - Online setter over 50 000 til fondet (Hovedstyret)

På bakgrunn av årets overskudd og i samråd med bank- og økonomikomiteen ønsker Hovedstyret å føre over 50 000 til fondet. Dette er et beløp som tilsvarer ca det som er brukt i 2018 og fondet vil derfor ikke øke i størrelse fra forrige generalforsamling. Beløpet er også vurdert med tanke på Onlines likvide midler.

Sak 3 - Endre hvordan paragraf 5.4 blir brukt i praksis (Aslak Hollund)

Bakgrunn: Vi har nå operert en stund med sosiale medlemmer. Det er en ordning som hovedstyret innførte med hjemmel i paragraf 5.4. Ordningen fungerer slik at folk som tar over 50% av fagene BIT og MIT studenter tar, og som har som hensikt å bytte over til ett av våre studier kan søke om sosialt medlemskap. Sosialt medlemskap gir deg innpass på alle Onlines arrangementer som ikke er bedriftsrelaterte.

Dette har definitivt hatt noen positive sider, siden det har gitt folk som ønsker å engasjere seg i Online muligheten til å gjøre det med en gang de kommer til byen, selv om de ikke enda har fått gjennomført et eventuelt studiebytte. Men det har noen negative sider også. For det første har det vært veldig vanskelig å gjennomføre i praksis. Det har vært vanskelig å få de tekniske systemene til å fungerer skikkelig, og det har vært vanskelig å håndheve restriksjonene. Men det viktigere problemet er at det har skapt ett visst kunstig skille mellom de som har tilgang på alle arrangementene våres og de som ikke får dra på bedpres og kurs. Jeg syns det er et skille Online godt kan klare seg uten.

Hovedgrunnen for at man la inn restriksjonen på bedriftsarrangementer, er slik at vi ikke skal “selge” Onlinere som ikke har får en grad fra BIT eller MIT når de går ut. Men jeg ser to store argumenter for at vi ikke trenger å bekymre oss fullt så mye for dette. For det første så selger vi i dag flere studenter som faktisk ikke ender med å få de gradene. Dette kan være folk som går ut i jobb før fullført grad, eller folk som bytter studie, men beholder studieretten på BIT og MIT (hvis du har studierett så har du per vedtektene rett på medlemskap i Online). Det andre argumentet mitt for at vi godt kan sløyfe restriksjonen er at det vi egentlig selger er kompetanse. Det er så stor valgfrihet i vår grad at den kompetansen vi går ut av BIT og MIT med ikke er en ekstremt definert pakke fra før av. Så lenge vi opprettholder en vurdering av fagene til de som søker medlemskap så kan vi selge disse medlemmene som ekvivalente.

Jeg vil også påpeke at vi har tilfeller av folk som er ekstremt aktive i Online, og gir masse av seg selv. Som ønsker å være “fulle" medlemmer, men som ikke har muligheten til det i dagens ordning. Forslaget kommer heller ikke til å trenge noen endringer i vedtektene, siden det allerede er rom for ett slikt system.

Hva foreslås: Ordningen med sosiale medlemmer skal avsluttes, til fordel for en ny ordning hvor folk som ikke går BIT eller MIT kan søke medlemskap i Online. Under følger et utkast til en instruks for en slik søknad, den trenger ikke følges ordrett og hovedstyret oppfordres til å gjøre en vurdering av innholdet, men å vektlegge generalforsamlingens ønsker.

Søknad om medlemskap i Online for studenter som ikke går studieretninger dekket i paragraf 5.1 Studenter som ønsker å ta en aktiv del i miljøet i Online kan søke hovedstyret om medlemskap i Online. I et slikt tilfelle må de sende en søknadstekst til styret og inkludere hvilke fag de tar. Hovedstyret vil gjøre en vurdering om personen tar tilstrekkelig med fag til å anses som ekvivalent til en BIT eller MIT student. Det påpekes at fag som gir IT kompetanse vektlegges og at det ikke vil bli gitt tilgang til klassetrinn over første klasse om studenten ikke har tatt (bestått eller ikke bestått) de obligatoriske IT emnene som inngår i første og andre semester av BIT studie.

Sak 4 - Øke interessegruppepotten med 5000,- per semester (Endre Ulberg)

Hvis vedtektsendringsforslag 6 faller

Hvorfor:

Om seniorkom skal kunne sikre et godt og bredt utvalg av interessegrupper med mye aktivitet så vil det være behov for ytterligere 5000,- per semester. X-sport står for tidvis for 50% av søknadene og verdiene som blir delt ut. Om de skal fortsette å være en interessegruppe ivaretatt av Seniorkom så vil 15 000,- per semester fort kunne gjøre det krevende å ha nok til å oppretteholde aktivitetsnivået og ha rom for nye interessegrupper.

Saksforslag for Online Fond

Sak 1 - Stillingen tidligere hovedstyremedlem 2 velges på nytt for et år (Hovedstyret)

Innehaver av vervet tidligere hovedstyremedlem 2 har trukket seg og det foretas derfor valg for å fylle stillingen for ett år.