** Hva er et vedtektsforslag? **

Vedtektsforslag kan, om de blir godkjent av generalforsamlingen, endre vedtektene til linjeforeningen. Det innebærer at reglene som Hovedstyret og linjeforeningen følger blir endret. Alle medlemmer av Online kan fremme vedtektsforslag. Gjør dette ved å sende en e-post til hovedstyret@online.ntnu.no innen 25. februar kl. 23.59, eller endre de i dette dokumentet.

Innhold

Forslag til Onlines vedtekter

Forslag 1 - Endring i måten vi budsjetterer (Hovedstyret)

Hvorfor? I dag fastsettes budsjettet for høst/vår av generalforsamlingen hvert år. Det er ganske uheldig at linjeforeningen sitt budsjettår går på høst/vår, mens regnskapsåret går vår/høst. Vi foreslår å legge budsjetteringsmakten til bankom med endelig beslutning av Hovedstyret. Budsjettet skal være tilgjengelig for medlemmene og ansvarlig. Hovedstyret kan allerede nå velge å overstyre budsjettet.

§3 Generalforsamlingen

Erstatt: Den ordinære generalforsamlingen skal behandle årsmelding, innsendte saker, vedtektsendringer, valg, regnskap og budsjettforslag for neste budsjettperiode. Valgkomite må velges for det neste år.

Med: Den ordinære generalforsamlingen skal behandle årsmelding, innsendte saker, vedtektsendringer, valg og regnskap for foregående år. Valgkomite må velges for det neste år.

3.1 Frister

Erstatt: Fullstendig saksliste med vedtektsendringer skal tilgjengeliggjøres senest en (1) uke før møtedato. Denne skal også inneholde årsmelding, revidert regnskap, budsjettforslag og eventuelle andre relevante sakspapirer.

Med: Fullstendig saksliste med vedtektsendringer skal tilgjengeliggjøres senest en (1) uke før møtedato. Denne skal også inneholde årsmelding, revidert regnskap, vedtatt budsjett for året og eventuelle andre relevante sakspapirer.

6.1 Budsjetterte midler

Erstatt: Hovedstyret skal forvalte foreningens økonomi etter de vedtak som er fattet av generalforsamlingen.

Med: Hovedstyret skal forvalte foreningens økonomi etter de vedtak som er fattet av generalforsamlingen og Hovedstyret under fastsettelse av budsjettet.

Følgende kapitler legges til:

6.1.1 Fastsettelse av budsjett

Linjeforeningens budsjett for neste år settes av Bank- og økonomikomiteen på et årlig budsjettmøte i løpet av høstsemesteret. Dette skal deretter godkjennes av Hovedstyret. Budsjettet må være godkjent innen 1. desember for året som følger.

Budsjettet skal være forsvarlig og det skal ikke, med mindre sterke grunner taler for det, budsjetteres med tap eller uten en ansvarlig sikkerhetsmargin.

6.1.2 Revidering av budsjett

Linjeforeningens budsjett for høstsemesteret kan revideres av Bank- og økonomikomiteen i løpet av våren. Revidert budsjett skal godkjennes av Hovedstyret innen 1. mai.

6.1.3 Offentliggjøring av budsjett

Onlines budsjett skal være tilgjengelig for alle linjeforeningens medlemmer.

Forslag 2 - Legge til MSIT som studie under medlemmer (Hovedstyret)

Hvorfor? MIT legges ned og MSIT opprettes. Presiserer også at det er studier ved NTNU

5.1 Medlemmer

Erstatt:

Studenter ved følgende studier har rett til å bli medlem av linjeforeningen:

 • Bachelor i informatikk (BIT)
 • Master i informatikk (MIT)
 • PhD-kandidater ved Institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU, som har tatt en bachelor eller master i informatikk

Med:

Studenter ved følgende studier ved NTNU har rett til å bli medlem av linjeforeningen:

 • Bachelor i informatikk (BIT)
 • Master i informatikk (MIT)
 • Master of Science in Informatics (MSIT)
 • PhD-kandidater ved Institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU, som har tatt en bachelor eller master i informatikk

Forslag 3 - Endring av definisjonen av kjernekomité (Hovedstyret)

Hvorfor? Ved eventuelle organisatoriske endringer er det tungvindt å liste opp komiteer som er kjernekomiteer men ikke har leder i HS

1.2.1 Kjernekomité

Erstatt: I Online er en kjernekomité en komité der komiteens leder er en del av Hovedstyret. Seniorkomiteen er også en kjernekomité.

Med: I Online er en kjernekomité en komité som er beskrevet i 4.2

Forslag 4 - Endring av ledelsesstruktur i bank- og økonomikomiteen (Hovedstyret)

Hvorfor? Økonomiansvarlig er et enormt stort verv hvor man skal ha kontroll på hele linjeforeningens økonomi. Når man i tillegg til dette skal lede en kjernekomité, så kan det bli for mye. Dette har vært et prøveprosjekt det siste året hvor nestleder har fungert som intern leder i komiteen, noe som har vært velykket. Det forslås å gjøre dette permanent.

4.2.2 Bank- og økonomikomiteen

Erstatt: Komiteens hovedoppgave er å administrere linjeforeningens økonomi. Komiteens medlemmer utgjøres av de økonomiansvarlige fra de andre komiteene. Komiteens navn forkortes bankom. Komiteen ledes av økonomiansvarlig.

Med: Komiteens hovedoppgave er å administrere linjeforeningens økonomi. Komiteens medlemmer utgjøres av de økonomiansvarlige fra de andre komiteene, økonomiansvarlig i Online og leder av komiteen. Bank- og økonomikomiteen velger selv sin leder. Leder av Bank- og økonomikomiteen har møte- og talerett i Hovedstyret og skal ikke være økonomiansvarlig for en annen komité. Komiteens navn forkortes bankom.

Dersom forslag 3 ikke går igjennom, gjøres også følgende endring

1.2.1 Kjernekomité

Erstatt: I Online er en kjernekomité en komité der komiteens leder er en del av Hovedstyret. Seniorkomiteen er også en kjernekomité.

Med: I Online er en kjernekomité en komité der komiteens leder er en del av Hovedstyret. Seniorkomiteen og bank- og økonomikomiteen er også kjernekomiteer.

Forslag 5 - Flytte interessegrupper til seniorkomiteen (Hovedstyret)

Hvorfor? Interessegrupper har allerede de facto vært hos seniorkomiteen en periode, men i følge vedtektene er det Hovedstyret som administrerer dem.

4.5 Interessegrupper

Erstatt: Interessegrupper kan opprettes av Online-medlemmer som ønsker å dekke et behov som gagner informatikkstudenter. Disse grupperingene formulerer sine egne retningslinjer, og budsjett ved behov, som godkjennes av Hovedstyret. Hovedstyret avgjør også hvorvidt gruppen underlegges en eksisterende komité, eller Hovedstyret selv.

Med: Interessegrupper kan opprettes av Online-medlemmer som ønsker å dekke et behov som gagner informatikkstudenter. Disse grupperingene formulerer sine egne retningslinjer og godkjennes av seniorkomiteen.

Forslag 6 - Online idrettslag (Hovedstyret)

Hvorfor? Det å bidra til økt fysisk aktivitet er noe som ganger Online som en helhet. Det foreslås at en ny nodekomité opprettes som har ansvar for å sørge for nettopp dette. Her blir det et naturlig sted å samle alle idrettsgrupper vi har og det gir forhåpentligvis intensiv til å starte nye lavterskel grupper som løping, squash, osv...

Legges til under 4.3

4.3.X Online idrettslag

Komiteens oppgave er å organisere idrettsgrupper og idrettsarrangementer for linjeforeningens medlemmer. Komiteens navn forkortes Online IL.

Forslag 7 - Flytte punkt om avstemming under generalforsamlingen (Hovedstyret)

Hvorfor? Sånn som det er nå er det kun beskrevet under 3.4.2 Vedtekter at man kan gjennomføre akklamasjon og ikke bruke fullmakter. Vi vil flytte dette opp til 3.4 for at dette gjelder hele generalforsamlingen, også saksforslag og valg.

3.4.2 Vedtekter

Følgende fjernes: Dersom en sak har bred støtte i salen kan ordstyrer forsøke å ta en sak opp til votering ved akklamasjon. Det skal gis rom for å uttrykke sin misnøye ved å vise tegn innen rimelig tid. Enhver stemmeberettiget person tilstede kan kreve at det gjennomføres en fullstendig avstemning. Verken forhåndsstemming eller fullmakter er tillatt å bruke ved avstemming.

3.4 Beslutningsdyktighet og avstemming

Følgende legges til nederst i kapittelet:

Dersom en sak har bred støtte i salen kan ordstyrer forsøke å ta en sak opp til votering ved akklamasjon. Det skal gis rom for å uttrykke sin misnøye ved å vise tegn innen rimelig tid. Enhver stemmeberettiget person til stede kan kreve at det gjennomføres en fullstendig avstemning. Verken forhåndsstemming eller fullmakter er tillatt å bruke ved avstemming.

Forslag 8 - Referent kan stille til valg (Hovedstyret)

Hvorfor? Hovedstyret finner ingen god grunn til at referent ikke kan stille til valg på generalforsamlingen.

** 3.6.1 Fraskrivelse av rett til å stille til valg**

Erstatt:

 • Ordstyrer
 • Referent
 • Tellekorps

Med:

 • Ordstyrer
 • Tellekorps

Forslag 9 - Fjern unntaket for økonomiansvarlig når det kommer til krav for valg (Hovedstyret)

Hvorfor? Nå er det et krav om å ha innehatt verv i en kjernekomité i ett semester for å stille til stillinger i Hovedstyret. Det er derimot et unntak for leder av bank- og økonomikomiteen. Det foreslås at dette unntaket fjernes så det blir likt med andre verv. Om noen uten erfaring ønsker å stille kan alltids valgkomiteen godkjenne dette.

4.1.3 Krav til kandidater

Erstatt: Kandidater til Hovedstyret må ha innehatt et verv i en av kjernekomiteene i linjeforeningen i minst ett (1) semester med unntak av leder av bank- og økonomikomiteen.

Med: Kandidater til Hovedstyret må ha innehatt et verv i en av kjernekomiteene i linjeforeningen i minst ett (1) semester.

Forslag 10 - Bytte ut leder av bank- og økonomikomiteen med økonomiansvarlig (Hovedstyret)

Dersom forslag 9 faller

Hvorfor? Stillingen har byttet navn

4.1.3 Krav til kandidater

Erstatt: Kandidater til Hovedstyret må ha innehatt et verv i en av kjernekomiteene i linjeforeningen i minst ett (1) semester med unntak av leder av bank- og økonomikomiteen.

Med: 4.1.3 Krav til kandidater

Erstatt: Kandidater til Hovedstyret må ha innehatt et verv i en av kjernekomiteene i linjeforeningen i minst ett (1) semester med unntak av økonomiansvarlig.

Forslag 11 - Legg til nodekomité som kvalifisering til HS (Hovedstyret)

Hvorfor? Nå er du nødt til å ha sittet i en kjernekomité i et semester for å stille til Hovedstyret. Mange informatikere har hatt mange verv i nodekomiteer og kjenner organisasjonen, men er ikke kvalifisert for å stille til styreverv.

4.1.3 Krav til kandidater

Erstatt: Kandidater til Hovedstyret må ha innehatt et verv i en av kjernekomiteene i linjeforeningen i minst ett (1) semester med unntak av leder av bank- og økonomikomiteen.

Med: Kandidater til Hovedstyret må ha innehatt et verv i en av kjernekomiteene eller nodekomiteene i linjeforeningen i minst ett (1) semester med med unntak av leder av bank- og økonomikomiteen.

Forslag 12 - Endring av formålet til bedriftskomiteen (Hovedstyret)

Hvorfor? Det trenger ikke vedtektsfestes at vi skal ha en Hovedsamarbeidsavtale. Dette gjør beskrivelsen av komiteen i tråd med resten av komiteene. Hovedsamarbeidsavtale er dessuten stavet Hovedsamarbeidssamtale

4.2.3 Bedriftskomiteen

Erstatt: Komiteens hovedoppgaver er å være et bindeledd mellom linjeforeningens medlemmer og næringslivet, og å utarbeide en hovedsamarbeidssamtale med en bedrift for Linjeforeningen Online. Komiteens navn forkortes bedkom.

Med: Komiteens hovedoppgave er å være et bindeledd mellom linjeforeningens medlemmer og næringslivet. Komiteens navn forkortes bedkom.

Forslag 13 - Endring av beskrivelsen av seniorkomiteen (Hovedstyret)

Hvorfor? Seniorkomiteen har vokst og endret form de siste årene. Det er flere ganger seniorkomiteen ser behovet for å ta opp eldre informatikere som ikke tilfredstiller kravene satt for opptak. Siden det allerede står at de kan gi unntak i vedtektene er beskrivelsen av opptakskravene redundante og bør skrives om. Vi beholder uansett et avsnitt som sier at hovedsammensetningen bør bestå av medlemmer med minst 4 semester fartstid.

4.2.8 Seniorkomiteen

Erstatt: Komiteens hovedoppgave vil være å bistå med kunnskap, erfaring og assistanse i linjeforeningens daglige drift. Komiteens navn forkortes seniorkom. For å søke seg til seniorkomiteen må man ha hatt et aktivt verv i linjeforeningen i fire (4) semester. Seniorkom kan gjøre unntak for komitemedlemmer som ikke har vært aktive i fire (4) semestre om de ønsker å ta opp dette medlemmet. Seniorkomiteen velger selv sin leder. Leder av Seniorkomiteen har møte- og talerett i Hovedstyret.

Med: Komiteens hovedoppgave vil være å bistå med kunnskap, erfaring og assistanse i linjeforeningens daglige drift. Komiteens medlemmer skal primært bestå av medlemmer som har hatt et aktivt verv i linjeforeningen i fire (4) semester. Seniorkomiteen velger selv sin leder. Leder av Seniorkomiteen har møte- og talerett i Hovedstyret. Komiteens navn forkortes seniorkom.

Forslag 14 - Fjerne setning om nedleggelse av nodekomiteer (Hovedstyret)

Hvorfor? Denne setningen stammer fra tiden hvor interessegrupper het nodekomiteer. Nodekomiteene står i vedtektene og man må derfor uansett innom generalforsamlingen for å legge ned en komité

4.3 Nodekomiteer

Erstatt: En nodekomite er underlagt en av komiteene beskrevet i 4.2, eller direkte underlagt Hovedstyret, og plikter å holde den ansvarlige kjernekomiteen løpende oppdatert på sitt virke. Nodekomiteer som har eksistert i to år eller mer kan bare offisielt nedlegges av Generalforsamlingen.

Med: En nodekomite er underlagt en av komiteene beskrevet i 4.2, eller direkte underlagt Hovedstyret, og plikter å holde den ansvarlige kjernekomiteen løpende oppdatert på sitt virke.

Forslag 15 - Endring av definisjonen til velkomstkomiteen (Hovedstyret)

Hvorfor? Vi lar ofte studenter som skal bytte til informatikk være med på fadderukene. Det er uansett redundant å skrive hvem fadderuka er for i vedtektene

Erstatt: Komiteens hovedoppgave er å organisere fadderperiode for nye studenter som oppfyller de krav for medlemskap som er listet under 5.1. Komiteens navn forkortes velkom.

Med: Komiteens hovedoppgave er å organisere fadderperiode for nye studenter. Komiteens navn forkortes velkom.

Forslag 16 - Legge til output (Hovedstyret)

Hvorfor? Output er en etablert gruppering som ikke hører under nodekomité eller interessegruppe. Det er brukt mye penger på dem og de bør derfor skrives inn i vedtektene

Legges til under 4.4 Andre grupper tilknyttet Online

4.4.4 Output

Output er linjeforeningens band, hvis formål er å bistå som underholdning på linjeforeningens arrangementer og andre arrangementer der det er aktuelt

Forslag 17 - Bytte ut komité med gruppe under andre tilknytninger (Hovedstyret)

Hvorfor? Dette er ikke komiteer, men andre grupper

Erstatt:

4.4.1 Redaksjonen

Komiteens hovedoppgave er å gi ut linjeforeningens avis.

4.4.2 Casual gaming

Komiteens hovedoppgave er å organisere LAN. Casual Gaming opererer frittstående fra linjeforeningen.

Med:

4.4.1 Redaksjonen

Gruppens hovedoppgave er å gi ut linjeforeningens avis.

4.4.2 Casual gaming

Gruppens hovedoppgave er å organisere LAN. Casual Gaming opererer frittstående fra linjeforeningen.

Forslag 18 - Presisering av vervvarighet (Hovedstyret)

Hvorfor? Nå står det ikke noe om hvordan vi definerer et semester. Kommer du inn midt i, så vet vi ikke hvor mange semestere du har vært her. Legger derfor til "Fra og med"

4.8 Vervvarighet

Erstatt: Et verv i linjeforeningen kan vare i inntil seks (6) semestre fra måneden man ble tatt opp. Dersom man ønsker å være et aktivt komitemedlem etter disse seks (6) semestrene kan man søke til Hovedstyret om forlengelse av Online-vervet for to semestre av gangen. Alle verv i kjernekomiteene i linjeforeningen teller på de seks vervsemestrene, inkludert verv i Hovedstyret, men ekskludert verv i seniorkomiteen.

Med: Et verv i linjeforeningen kan vare i inntil seks (6) semestre fra og med semesteret man ble tatt opp. Dersom man ønsker å være et aktivt komitemedlem etter disse seks (6) semestrene kan man søke til Hovedstyret om forlengelse av Online-vervet for to semestre av gangen. Alle verv i kjernekomiteene i linjeforeningen teller på de seks vervsemestrene, inkludert verv i Hovedstyret, men ekskludert verv i seniorkomiteen.

Forslag 19 - Rette opp et hull i vedtektene som gir komiteene muligheten til å omdisponere budsjettet selv (Hovedstyret)

Hvorfor? Sånn det står nå, så kan man tolke det som at komiteene selv kan omdisponere eget budsjett sånn som man vil. Dette er ikke meningen, da komiteen heller skal følge satt budsjett.

6.1 Budsjetterte midler

Erstatt: Økonomiansvarlige kan ikke ta avgjørelser rundt fordeling eller forvaltning av budsjetterte midler til ulike prosjekter i regi av linjeforeningen, disse avgjørelsene tas av den spesifikke komiteen eller Hovedstyret.

Med: Økonomiansvarlige sammen med sin komité har ansvaret for bruk av midler i henhold til sitt budsjett.

Forslag 20 - Fjerne at formuen forvaltes av fondet (Hovedstyret)

Hvorfor? Nå står det at formuen forvaltes av fondet, men formue er definert som alle midler. Fondet disponerer kun det som er satt av til seg

6.2 Fond

Erstatt: Onlines formue forvaltes av Onlines Fond. Onlines Fond er definert ved Onlines Fonds vedtekter som eksisterer som vedlegg til Onlines vedtekter.

Med: Onlines Fond er definert ved Onlines Fonds vedtekter som eksisterer som vedlegg til Onlines vedtekter.

Forslag 21 - Rette opp i definisjonen av interessegrupper (Aslak Hollund)

Hvorfor? Nå står det at interessegruppene er alle grupper som ikke er kjernekomite eller nodekomite. Dette stemmer ikke, da ville HS, og realfagkjelleren vært en interessegruppe

1.2.3 Interessegrupper
Erstatt: I Online er en interessegruppe alle grupperinger som ikke er en kjernekomite eller nodekomite. Generalforsamlingen bestemmer hvorvidt en interessegruppe skal bli en nodekomite.

Med: Interessegruppene er grupper med Onlinere som samles om en hobby eller interesse.

Forslag til Onlines fond's vedtekter

Forslag 1 - Referent kan stille til valg (Hovedstyret)

Hvis forslag 8 i Onlines generalforsamling går igjennom

Hvorfor? Hvis referent i Online sin generalforsamling kan stille, bør også referent i fondets generalforsamling kunne stille

3.3.1 Fraskrivelse av rett til å stille til valg

Erstatt:

 • Ordstyrer
 • Referent
 • Tellekorps

Med:

 • Ordstyrer
 • Tellekorps

Forslag 2 - Fjerne økonomiansvarlig som leder og gi personen stemmerett (Hovedstyret)

Hvorfor? Det er rart å være i et organ som leder og ikke ha stemmerett. Dette linker styret og fondet sammen og øker antall stemmeberettigede til oddetall.

4.1 Fondstyrets sammensetning

Erstatt: Alle medlemmer av Fondstyret har stemmerett, bortsett fra Økonomianvarlig i Online. Økonomiansvarlig i Online har kun stemmerett ved stemmelikhet og er også Fondstyrets leder.

Med: Alle medlemmer av Fondstyret har stemmerett. Fondstyret velger sin egen leder. Ved stemmelikhet teller Fondstyret sin leder dobbelt.