Om du ønsker å fremme saker foran generalforsamlingen kan du sende en e-post til hovedstyret@online.ntnu.no før 17. februar kl. 23.59, så vil de bli lagt inn her. Du må selv fremme saken foran generalforsamlingen. Saker som ikke er fremmet innen fristen vil ikke bli tatt opp.

** Hva er et saksforslag? **

Et saksforslag er noe du vil at linjeforeningen skal jobbe med, enten noe som gjøres umiddelbart (som endrer gjennomføringen av generalforsamlingen), eller noe du vil at Hovedstyret/komitémedlemmer skal jobbe med i løpet av året. Vær obs på at saksforslag ikke er det samme som vedtektsforslag.

Saksforslag

Sak 1 - Fullt medlemskap for relevante masterretninger (Hovedstyret)

Bakgrunn:

I høst fikk Hovedstyret inn søknader om fullt medlemskap fra to som hadde begynt på en annen masterretning enn MSIT. De hadde begge fullført Bacheloren sin i informatikk sammen med oss, men valgte henholdsvis å begynne på Entreprenørskolen og Digital samhandling.

Hovedstyret følte ikke at vi hadde hjemmel til å gi de fullt medlemskap på bakgrunn av saksforslaget som falt på generalforsamlingen i fjor, og valgte å innvilge sosialt medlemskap til begge to.

Hva foreslås:

Hovedstyret skal få muligheten til å gi fullt medlemskap til studenter som har fullført sin bachelor i Informatikk ved NTNU, og begynt på en annen relevant masterretning. De skal få rettighetene tilsvarende en 3. klassing på bachelor i informatikk.

Sak 2 - Videreføre nedsettelsen av arbeidsgruppe for undersøkelse av organisasjonsstruktur" (AUO)

Et sett med slides ble utviklet i forbindelse med AUO sitt arbeid mot generalforsamlingen 2020. Du kan se slides her.

Bakgrunn: I 2019 ble det fremmet et forslag om å nedsette en arbeidsgruppe for undersøkelse av organisasjonsstruktur. Gruppen selv har evaluert dette som et positivt tiltak og ser nytten av at en gruppe "tar et steg tilbake".

Forslag:

Hovedstyret skal nedsette en arbeidsgruppe for undersøkelse av vår organisasjonsstruktur og alternative strukturer, som skal ha fokus på hvordan organisasjonens struktur påvirker linjeforeningen positivt og negativt, samt ta tiltak for å forbedre eller beholde ulike aspekter. Gruppen skal frem til neste generalforsamling vurdere positive og negative sider ved en eventuell ny struktur.
Gruppen ilegges å forhøre seg med tidligere medlemmer av Hovedstyret, aktive medlemmer av Hovedstyret, komitémedlemmer og andre medlemmer for å iverta fellesskapets interesser.
I tillegg forventes det at gruppen forhører seg med andre organisasjoner, med spesielt fokus på organisasjoner på lik eller større størrelse som oss. Gruppen skal bestå av en sammensetning medlemmer som gjenspeiler organisasjonen.
Gruppen skal etterstrebe å holde prosessen åpen for innsikt underveis i arbeidet. De beste forslagene til struktur som gruppen kommer frem til skal presenteres til foreningen senest to (2) måneder før neste generalforsamling.

Sak 3 - Hovedstyret fortsetter arbeidet etter forslaget "nedsettelse av arbeidsgruppe for undersøkelse av organisasjonsstruktur" (AUO)

Fremmes bare dersom saksforslag 2 ikke blir vedtatt.

Et sett med slides ble utviklet i forbindelse med AUO sitt arbeid mot generalforsamlingen 2020. Du kan se slides her.

Bakgrunn: I 2019 ble det fremmet et forslag om å nedsette en arbeidsgruppe for undersøkelse av organisasjonsstruktur. Gruppen selv har evaluert dette som et positivt tiltak og ser nytten av at en gruppe "tar et steg tilbake". Dette prosjektet slet med opptak direkte etter generalforsamlingen 2019, og kan derfor være noe hovedstyret selv kan ha som arbeidsområde, så er det opp til dem hvorvidt de delegerer arbeidet til en egen gruppe på sikt.

Forslag: Hovedstyret skal ha fokus på å se hvordan organisasjonens struktur påvirker linjeforeningen positivt og negativt, samt ta tiltak for å forbedre eller beholde ulike aspekter.

Sak 4 - Fjerne kontorvakter (Silje Moksnes og Andreas Amundsen)

Begrunnelse

Kontorvaktene er umotiverte til å sitte kontorvakt, og møter ikke opp til tross for at dette medfører straff. Dette fører til at kontorvaktens oppgaver ikke blir gjennomført og det blir usikkerhet rundt hvem som skal gjennomføre disse når kontorvakten ikke er til stede. For å opprettholde kontoret som en god og ryddig plass å oppholde seg trenger ordningen en omgjøring.

Endring

Tradisjonelle kontorvakter fjernes til fordel for utprøving av en ny ordning. Ordningen utformes av Trivselskomiteen, i samarbeid med kjerne- og nodekomiteene.

Sak 5 - Øke støtten til jubkom (Thomas Iversen Ramm og Alis Wiken Wilson)

Begrunnelse

I bank- og økonomikomiteens retningslinjer §3.4 står det:

Det skal tilstrebes å årlig spare minimum 10 000,- kroner øremerket jubileumsfeiring.

De siste to årene har hvert immball hatt 80 000 kroner i støtte fra Online. Tidligere har jubkom arrangert en uke med ulike arrangementer og avsluttet med en gallamiddag.

Forslag

Dersom det er økonomisk forsvarlig skal Online sette av 30 000,- av sitt årlige overskudd til jubkom. Dette skal brukes i forbindelse med jubileum hvert femte år.

Sak 6 - Overføre ekstra beløp til jubkom (Thomas Iversen Ramm og Alis Wiken Wilson)

Begrunnelse

De siste tre årene har støtten til jubkom ikke blitt satt av. Dette forslaget har som intensjon om å sette av beløpet som ikke har blitt satt av de siste årene til jubkom.

Forslag

Sette av 90 000 kroner fra fjorårets overskudd til jubkom i tillegg til det som allerede skal settes av.

Sak 7 - Overføre midler til Fondet (Kaja Sofie Lundgaard og Mathias Fossum)

I 2019 støttet fondet aktivitet for 26 803 kr. På bakgrunn av Onlines regnskapsår for 2019, likvide midler og driftsresultat, foreslås det å overføre 350 000 kr til fondet.

Dersom sak 5 går gjennom, overføres 320 000kr.
Dersom sak 6 går gjennom, overføres 260 000kr.

Sak 8 - Budsjettreglement (Aslak Hollund)

Begrunnelse
På fjorårets generalforsamling ble det vedtatt at makten til å godkjenne budsjettet til Online skulle ligge hos Hovedstyret, heller enn hos Generalforsamlingen. Dette hadde en rekke praktiske effekter for bankoms arbeid, men bryter med en del demokratiske prinsipper. For å kunne forsøke å opprettholde de demokratiske prinsippene som vi misligholder foreslår jeg at vi skriver et budsjettreglement som styrer hva som skal til for at Hovedstyret og bankom skal kunne godkjenne et budsjett.

Detaljene om hva som skal stå i et slikt reglement ønsker jeg å la være opp til de som ender med å skrive det å finne ut, men her er noen kjappe forslag på ting som kunne vært stå i reglementet, så folk skjønner litt mer hva jeg har tenkt:
Første utkast av budsjettet må publiseres X uker før godkjenningsmøte og det skal være en kommentarfrist på 1 uke. Før denne fristen kan alle medlemmer av Online sende kommentarer på budsjettet. Andre utkast skal presenteres på et åpent budsjettmøte, der det også skal presenteres et dokument som gjør rede for kommentarer som ble sendt inn og om de er tatt til rette eller ikke. Og så når HS skal godkjenne budsjettet, så må det gjøres på et åpent HS møte. Man kan evt også gjøre det slik at det ha kommet kommentarer fra forskjellige grupperinger innen for Online (Onlinemedlemmer som ikke er i komite, komitemedlem, gamle HS + riddere elns).

Det faktiske innholdet i reglementet må selvsagt utvikles i samarbeid med bankom slik at man får en løsning som er gjennomførbar.

Intensjonen er at vi tar opp saken til neste genfors og vedtar noe mer permanent. Min tanke nå er at det kunne vært lurt å skrive et eget dokument for dette som vi putter i vedtekten om "Andre styringsdokumenter", men det kan også være saklig å putte det rett inn i vedtektene, eller bare ha det i noe retningslinjer noe sted.

Grunnen til at jeg ikke fremmer noen vedtektsendring på dette er todelt. Først syns jeg det virker lurt å teste oppsettet på et budsjett før vi fester noe i vedtektene. Da kan vi avdekke eventuelle feil og mangler som vi ikke har tenkt på. Men viktigst er det nok at det er nå er kort tid til fristen for å sende inn vedtektsforslag, og jeg ønsker ikke å vedta noe som ikke har hatt muligheten til å få tilstrekkelig feedback og utbedringer fra andre Onlinere enn meg selv og de jeg har prata med om denne saken.

Forslag
Det skal utformes et budsjettreglement som skal regulerer hvilke krav som skal eksistere for at et Hovedstyre skal ha muligheten til å godkjenne et budsjett. Reglementet skal utformes av Hovedstyret og bankom, i samarbeid med andre interesserte Onlinere.

Budsjettreglementet skal utformes før og brukes under neste budsjettgodkjenning. Før neste generalforsamling skal budsjettreglementet revurderes på bakgrunn av gjennomføringen av budsjettgodkjenningen. Vurderingen og reglementet skal gjøres tilgjengelig for alle Onlinere. Dersom budsjettreglementet fungerer godt skal Hovedstyret fremme forslag for å gjøre ordningen mer permanent.

Dersom et budsjettreglement ikke er klart, gjort tilgjengelig for medlemmene og godkjent av Hovedstyret innen 1. oktober så skal budsjettet for 2021 settes etter disse reglene:

Budsjettet for 2021 skal settes på et budsjettmøte som er åpent for alle Onlines medlemmer. Innkalling til budsjettmøte skal skje minst 1 måned i forveien. På dette møtet skal Onlines medlemmer debattere og vedta endringsforslag til budsjettet. Budsjettet skal deretter godkjennes ved alminnelig flertall av Onlines medlemmer som er til stede. Dersom budsjettet ikke blir godkjent skal det bli innkalt til nytt møte, med samme parametre innen 2 uker.

Forslag 9, 10 og 11 vil gjennomgås etter vedtektsforslag

Sak 9 - Utbedre retningslinjer for nestleders ansvar i komiteen (Alternativ til AUO) (August Solvang)

Bakgrunn:

Vedtektsforslag 1 er laget på bakgrunn av at det er for mye arbeid å være styremedlem og komitéleder samtidig. Mye av det som skaper dette problemet er alt det administrative arbeidet en komiteleder må gjøre. Det er mulig å minke arbeidsmengden ved å definere en tydeligere nestleder-rolle, med en klar ansvarsfordeling.

Retningslinjene er et dokument som beskriver komiteenes virke i større detalj enn det vedtektene gjør, og vedtas av HS.

Hva foreslås:

Hvis vedtektsforslag 1 ikke går igjennom. Skal Hovedstyret revidere komiteenes retningslinjer rundt ansvaret til nestleder. Kjernekomiteene og andre interesserte skal få mulighet til å være involvert i prosessen.

Sak 10 - Endring av dagsorden for komitéledervalg (AUO)

Et sett med slides ble utviklet i forbindelse med AUO sitt arbeid mot generalforsamlingen 2020. Du kan se slides her.

Bakgrunn: To vedtektsforslag krever endring av valgprosessen. Siden saksforslag kommer før vedtektsforslag er det viktig å påpeke at dagsorden endres bare dersom vedtektforslag 1 vedtas. Dersom vedtektsforslaget blir vedtatt, men dette saksforslaget ikke blir vedtatt, må det kalles inn til ekstraordinær generalforsamling.

Forslag: Dersom splittelse av komitéleder vedtas legges valg av komitéledere inn i dagsorden:

Endret dagsorden for å inkludere dette

Sak 11 - Endring av dagsorden dersom forslag om intern valg av komitéleder går gjennom (AUO)

Bakgrunn: To vedtektsforslag krever endring av valgprosessen. Siden saksforslag kommer før vedtektsforslag er det viktig å påpeke at dagsorden endres bare dersom vedtektsforslag 2 blir vedtatt.

Forslag: Dersom internt valg også vedtas foreslår vi et spesielt tilfelle for 2020. Siden det ikke har blitt tatt internt valg før denne generalforsamlingen foreslår vi at komiteene tar egne interne valg etter generalforsamlingen. Hovedstyret har ansvaret for å godkjenne komitéledere med 1 måneds frist. Nåværende valgte ledere forblir komitéledere inntil nye er godkjent.

Dagsorden oppdateres til å ikke ha valg av komitéledere.

Endret dagsorden for å inkludere dette

Saksforslag for Online Fond