* [2020 Forside](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2020)  - Forside
* [2020 Forretningsorden](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2020/forretningsorden) - Forretningsorden
* [2020 Dagsorden](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2020/dagsorden) - Dagsorden for generalforsamlingen
* [2020 Årsberetninger](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2020/aarsberetninger) - Årsberetninger
* [2020 Saksforslag](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2020/saksforslag) - Alle innsendte saker vil bli tatt opp.
* [2020 Vedtektsforslag](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2020/vedtekstforslag) - Foreslåtte endringer til vedtektene. Send gjerne inn ditt forslag.
* [2020 Kandidater](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2020/valg) - Er du klar for et verv i Hovedstyret eller Fondstyret?

** Hva er et vedtektsforslag? **

Vedtektsforslag kan, om de blir godkjent av generalforsamlingen, endre vedtektene til linjeforeningen. Det innebærer at reglene som Hovedstyret og linjeforeningen følger blir endret. Alle medlemmer av Online kan fremme vedtektsforslag. Gjør dette ved å sende en e-post til hovedstyret@online.ntnu.no innen 17. februar kl. 23.59, eller endre de i dette dokumentet. 

[TOC]

# Forslag til Onlines vedtekter

## Forslag 1: Splittelse av det to-delte vervet (AUO)

Et sett med slides ble utviklet i forbindelse med AUO sitt arbeid mot generalforsamlingen 2020. Du kan se slides [**her**](https://docs.google.com/presentation/d/16qiKZfqTLarJClQpPsoeksiG1O4KyEpDxUBirxNh058/edit?usp=sharing).

### Bakgrunn

Arbeidsgruppen for Undersøkelse av Organisasjonsstruktur (AUO) har det siste semesteret sett på ulike problemstillinger som berører Online, samt hvorvidt organisasjonsstrukturendringer, uansett størrelse, kan bidra positivt på dette problemet.

Et av områdene AUO så på var en tendens til at Hovedstyremedlemmer blir overarbeidet og i ulik grad utbrent. AUO har undersøkt med nåværende HS og utprøvd et tiltak i tre (3) uker, hvor arbeidsområder tilknyttet HS og selve komiteen ble splittet. Som tiltak foreslår AUO en splittelse av vervene Hovedstyremedlem og komitéleder.### §4.1 Hovedstyret

#### §4.1.1 Hovedstyrets sammensetning

**Begrunnelse**
Styremedlem legges til som en stillingstittel, og er den personen som representerer en komité i Hovedstyret, samtidig som de representerer Hovedstyret i den gitte komiteen. Komitéleder forblir som en tittel innad i hver komité.

**Erstatt:**

- Leder av Arrangementskomiteen
- Leder av Bedriftskomiteen
- Leder av Drifts- og utviklingskomiteen
- Leder av Fag- og kurskomiteen
- Leder av Profil- og aviskomiteen
- Leder av Trivselskomiteen

**Med:**

- _Styremedlem fra_ Arrangementskomiteen
- _Styremedlem fra_ Bedriftskomiteen
- _Styremedlem fra_ Drifts- og utviklingskomiteen
- _Styremedlem fra_ Fag- og kurskomiteen
- _Styremedlem fra_ Profil- og aviskomiteen
- _Styremedlem fra_ Trivselskomiteen

#### §4.1.2 Fravær av Hovedstyremedlem

**Begrunnelse**
Nestleder blir omdøpt til "vara" for å passe bedre med tittelen styremedlem.

**Erstatt**
Dersom en komitéleder blir fraværende er det komitélederens nestleder som tar over komitélederens plikter, oppgaver og rettigheter. Dersom en nestleder ikke er tilgjengelig plikter Hovedstyret å fylle stillingen.

**Med**
Dersom en _komité sitt styremedlem_ blir fraværende er det _styremedlemmets vara_ som tar over _styremedlemmets_ plikter, oppgaver og rettigheter. Dersom en _vara_ ikke er tilgjengelig plikter Hovedstyret å fylle stillingen.

### §4.2 Kjernekomiteer

**Begrunnelse**
Styremedlemmer er enda en del av sin komité. Dette kreves for at de skal kunne ha oversikt i komiteen de er valgt til å representere. Viktig å notere her at kjernekomiteen har _minimum_ en vara. Om leder og styremedlem ønsker å ha hver sin vara, eller om det kan være samme person, er opp til hver komité.

**Erstatt**
Alle kjernekomiteer består av minimum en leder, nestleder og en økonomiansvarlig

**Med**
Alle kjernekomiteer består av minimum en leder
,̶ ̶n̶e̶s̶t̶l̶e̶d̶e̶r̶ og en økonomiansvarlig. Kjernekomiteer med stemmerett i Hovedstyret skal i tillegg bestå av _et styremedlem og en vara_. _Komitéleder og styremedlem kan ha hver sin vara._
 
### 4.2.2 Bank- og økonomikomiteen

**Begrunnelse:** Dette vedtaket skal ikke påvirke allerede eksisterende unntaktsløsninger slik som bankom har. Dermed presiseres at økonomiansvarlig teller som bankom sitt styremedlem, slik at Hovedstyret ikke øker i størrelse.  

 
**Erstatt:** Komiteens medlemmer utgjøres av de økonomiansvarlige fra de andre komiteene, økonomiansvarlig i Online og leder av komiteen. 

 
**Med:** Komiteens medlemmer utgjøres av de økonomiansvarlige fra de andre komiteene, økonomiansvarlig i Online og leder av komiteen. _Økonomiansvarlig i Online er komiteens styremedlem._

## Forslag 2: Godkjenning av lederkandidater

**Fremmes bare dersom vedtektsforslag 1 blir vedtatt.**

Et sett med slides ble utviklet i forbindelse med AUO sitt arbeid mot generalforsamlingen 2020. Du kan se slides [**her**](https://docs.google.com/presentation/d/16qiKZfqTLarJClQpPsoeksiG1O4KyEpDxUBirxNh058/edit?usp=sharing).

### Bakgrunn
Som det står i forslag 1 så blir det et vanlig valg på generalforsamlingen for lederkandidatene i tillegg til styremedlemmene. 
Etter splittelsen har ikke komitélederene lenger organmakten tilhørende HS, som gjør at det i mindre grad er kritisk at generalforsamlingen velger utover komiteens forslag.
I tillegg vil forslag 1 føre til en mye lenger generalforsamling enn ønsket og derfor å fremme et alternativt forslag.

Forslag:
Før generalforsamlinger skal alle komiteer stille med hver sin internt valgte komitélederkandidat. _Siden komiteene ikke har hatt tid mellom dette forslaget og valget i 2020, så dekker saksforslag 4 et ekstraordinært tilfelle for 2020._

På generalforsamlingen blir Hovedstyret stemt inn på samme måte som dagens løsning. For komitélederkandiater er det noen unntak vi må ta hensyn til, som er:

- Hvis en komité sin komitélederkandidat blir valgt som styremedlem av generalforsamlingen, så blir det ordinært valg av komitéleder. Styremedlemmet kan fortsatt stille til, eller bli benket som komitélederkandidat.
- Hvis komitélederkandidaten ikke ble stemt inn i Hovedstyret, så godkjenner eller avviser generalforsamlingen kandidaten etter appell og spørsmål.
- Hvis kandidaten blir avvist, blir det ordinært valg.
- Hvis det ikke ble forhåndsvalgt en kandidat, blir det ordinært valg.

### §3 Generalforsamlingen

**Begrunnelse**
Vi legger til godkjenning av komitéledere som en del av generalforsamlingens oppgaver. Dette har som mål å gi generalforsamlingen en lett måte å avvise en komitélederkandidat hvis de ser behovet for å overstyre komiteens valg.

**Erstatt**
Den ordinære generalforsamlingen skal behandle årsmelding, innsendte saker, vedtektsendringer, valg og regnskap for foregående år. Valgkomite må velges for det neste år.

**Med**
Den ordinære generalforsamlingen skal behandle årsmelding, innsendte saker, vedtektsendringer, _godkjenning av komitéledere,_ valg og regnskap for foregående år. Valgkomite må velges for det neste år.

#### Alternativ vedtektsendring

**Begrunnelse**
Vi har forberedt en vedtektsendring for det tilfellet der vedtektsendring 20 blir vedtatt. Endringen vår til teksten er nøyaktig den samme, den er bare lagt inn i den (potensielt) modifiserte teksten fremfor den gamle.

**Erstatt**
Den ordinære generalforsamlingen skal behandle årsmelding, innsendte saker, vedtektsendringer, regnskap for foregående år, valg av nytt hovedstyre og valg av ny valgkomité.

**Med**
Den ordinære generalforsamlingen skal behandle årsmelding, innsendte saker, vedtektsendringer, regnskap for foregående år, _godkjenning av komitéledere,_ valg av nytt hovedstyre og valg av ny valgkomité.

### §4.2 Kjernekomiteer

**Begrunnelse**
Hver komité velger sin leder før generalforsamlingen, men vi legger ingen føringer på nøyaktig når. Det er komiteen sitt ansvar å stille med sin egen leder på generalforsamlingen. Hvis de ikke kommer fram til en kandidat så blir en leder valgt for dem på generalforsamlingen, som er i praksis det samme som dagens løsning.

**Legg til**
_Komiteens lederkandidat velges internt i komiteen før generalforsamlingen avholdes, og godkjennes av generalforsamlingen ved alminnelig flertall. Dersom komitélederkandidaten har blitt stemt inn i Hovedstyret skal det avholdes valg av komitéleder etter §3. Hvis kandidaten ikke har blitt stemt inn i Hovedstyret, og generalforsamlingen ikke godkjenner kandidaten til ledervervet, skal det avholdes valg av komitéleder etter §3._

#### §4.2.2 Bank- og økonomikomiteen

**Begrunnelse** Bankom er et unntak fra dagens løsning, og denne endringen forsikrer at de forblir et unntak. Praksis burde da være den samme som i dag.

**Erstatt** Bank- og økonomikomiteen velger selv sin leder.

**Med** Bank- og økonomikomiteen velger _og godkjenner sin leder selv_.
 
#### §4.2.8 Seniorkomiteen

**Begrunnelse** Seniorkom er også et unntak fra dagens løsning, og denne endringen forsikrer at de forblir et unntak. Praksis burde da være den samme som i dag.

**Erstatt** Seniorkomiteen velger selv sin leder.

**Med** Seniorkomiteen velger _og godkjenner sin leder selv_.

## Forslag 3: Legge ned valgkom (Aslak Hollund)

### Begrunnelse
Jeg mener at dersom man fjerner restriksjonen mot å la valgkom stille til valg, så er den også overflødig. Da burde det formelle ansvaret for å finne kandidater til valgene falle til Hovedstyret. Valgkoms funksjon er å være en enhet som jobber for å finne gode kandidater, som ikke har noen private ambisjoner om å stille selv. Nå eksisterer vi i en hvis flux, der du i teorien kan melde deg ut av valgkom og fortsatt stille. Det er rart, og jeg er usikker på om at jeg liker at vi har det sånn. Men ordningen vi har nå er heller ikke helt ugrunnet. Det er viktig å ta menneskelige realiteter inn i bilde, og ting kan endre seg på et år. Så lenge det blir helt tydeligiggjort at man går ut av valgkom kan det argumenteres for at man bør ha muligheten til å gjøre det. 

Uansett, slik jeg ser det har vi tre reelle muligheter. Behold løsningen slik den er i dag. Begrens valgkom mer slik at de faktisk ikke kan stille til valg. Eller fjern valgkom. 

### Endring
Formuleringen kommer senere dersom det blir nødvendig. 

## Forslag 4 (om 3 faller): Fjerne restriksjon om at medlemmer fra Valgkom ikke kan stille til Hovedstyret i §3.6.1 (Peter Rydberg)

### Begrunnelse
Medlemmer av Valgkom kan per nå ikke stille til verv i Hovedstyret. Dette er en begrensning som ikke egentlig er nødvendig, da medlemmer av Valgkom uansett er svært begrenset i hvor mye makt de kan "misbruke". Det er naturlig at medlemmer av Valgkom kan endre mening i løpet av et år, og bestemme seg for å stille likevel. Derfor er det mer pragmatisk å la medlemmene kunne stille til HS, uavhengig av engasjement i Valgkom.

### Strykning
"Sittende valgkomité kan heller ikke stille til valg i Hovedstyret"

## Forslag 5 (om 4 faller): Hindre smutthull i at medlemmer fra Valgkom kan stille §3.6.1 (Peter Rydberg)

### Begrunnelse
Hvis det forrige forslaget faller, så burde man passe på at medlemmer av Valgkom ikke bare kan melde seg ut i forkant av generalforsamlingen. Da må man skrive om vedtektene for å forhindre dette.

### Endring
Endre "Sittende valgkomité kan heller ikke stille til valg i Hovedstyret" til "Medlemmer som ble valgt til valgkomiteen ved forrige generalforsamling, kan ikke stille til verv i Hovedstyret."


## Forslag 6 - Overføre IT-ekskursjonens arbeidsoppgaver til bedriftskomiteen

**Hva er ITEX:**
IT-ekskursjonen / ITEX er en nodekomité under bedkom. IT-ekskursjonen har som arbeidsoppgave å arrangere en tur til Oslo for 4-5. klasse studenter hvor de kan møte potensielle fremtidige arbeidsgivere. Her er det dagsbesøk og kveldsbesøk på lokalene til forskjellige bedrifter hver dag, i fjor var 10 bedrifter involvert over 4 dager.

### Begrunnelse

IT-Ekskursjonen er erfaringsmessig det produktet Online har som er mest attraktivt for bedriftene. Under forhandlinger om ny hovedsamarbeidsavtale gikk også IT-ekskursjonen inn i avtalen. Ved å ta over ITEX vil man ha bedre kontroll over bedriftskontakten, da hvert nye medlem i bedkom får en egen fadder som hjelper deg med profesjonalitet og erfaringer fra tidligere. I tillegg vil man ha ukentlige møter hvor man legger frem for resten av komiten framgangen på planleggingen av turen.

Bedkom vil også ta opp flere personer til komiteen som samsvarer med arbeidskravet ITEX innehar. Det vil derfor gjøre at flere har mulighet til å bli medlem av en kjernekomitè hvor vi har en god arbeidsstruktur og et godt sosialt miljø. 

### Endring
**Fjern dette punktet**:
4.3.4 Informatikeres IT-ekskursjon

## Forslag 7 - Reversere fjorårets endring i budsjettmakten
Ordlyden på forslaget kommer ASAP, men det blir basically bare akkurat det motsatte fra det vi hadde i fjor. 

### Begrunnelse
Noen få korte punkter: 
Onlines medlemmer, spesielt de som ikke er i komité, mister muligheten til å påvirke økonomien i foreningen 
Vi mister en mekanisme for maktfordeling 
HS mister tryggheten i at økonomien er godkjent av genfors 
Vi har hatt noen saker det siste året som viser at det ofte faktisk er viktig å gi alle mulighet til å mene ting, og måtte presentere nye forslag for alle sammen. (F.eks fjerning av teambuildingstøtten.) 
Jeg er skeptisk til den praktiske verdien av endringen, har hørt litt at det var en veldig busy periode å fullføre regnskapet (vil gjerne ha input fra bankom her) 

## Forslag 8: Kutte grupperinger fra §1 (Aslak Hollund)
### Begrunnelse
Grupperinger i linjeforeningen er definert i §4. Vi mister en setning om at Hovedstyret har ansvaret for å ta opp medlemmene til en nodekomite, men jeg syns ikke det er problematisk. Vi skriver ikke vedtektene våres hvordan vi gjennfører valg til kjernekomiteene, og i realiteten så tar HS bare opp leder og nestleder i nodekomiteene mens de fikser resten selv. Jeg syns det er overflødig så det kan godt kuttes det og. 

### Strykning
Stryke §1.2

### Endringer
Endre §1.1 til §1

## Forslag 9: Organisasjonens navn (Aslak Hollund)
### Begrunnelse
Navn-paragrafen vår er unødvendig kompleks. 
  
### Endring
§1.1 
Organisasjonens navn er Online, linjeforeningen for informatikk, som forkortes Online eller Linjeforeningen Online. 

## Forslag 10: Passe på at nodekomiteer også rapporterer om de er underlagt Hovedstyret. (Aslak Hollund)
#### Begrunnelse
Vi skriver at nodekomiteer kan være underlagt Hovedstyret, men bare at de skal rapportere til kjernekomiteer.  

### Endring
I § 4.3 endre:  
“den ansvarlige kjernekomiteen løpende oppdatert” 
Til:  
“den ansvarlige kjernekomiteen, eller Hovedstyret, løpende oppdatert” 

## Forslag 11: Fjerne dobbeltdefinering av rettigheter (Aslak Hollund)
### Begrunnelse
Disse rettighetene er dekket i §3.5 

### Endring
I §5.2 endre: 
“Alle medlemmer av linjeforeningen har møte-, tale- og stemmerett på linjeforeningens generalforsamling. Alle medlemmer i linjeforeningen har rett til å levere saks- og vedtektsforslag til generalforamlingen.  
Til:  
“Alle medlemmer har rett til å delta på, og fremme saker og vedtektsforslag, til generalforsamlingen.” 

## Forslag 12: Mistillit (Aslak Hollund)
### Begrunnelse
Det er noen litt rare formuleringer i mistillitsparagrafen vår, la oss rydde opp. Jeg endrer også med dette på hvordan mistillit fungerer litt. I dag så kan man bare stille mistillit dersom noen har misligholdt sitt verv. Om noen melder dette inn til styret, så må de da ta to vurderinger. Har vedkommende misligholdt sitt verv, og er det nok til at man skal ta mistilliten til følge. Jeg syns det blir overflødig, det burde holde med den siste. Plus at jeg har lyst til ha muligheten stille mistillit dersom noen gjør noe grusomt, selv om det ikke har noe med deres verv å gjøre. Om jeg ikke har tillit til at personen kan oppfylle sitt verv ønsker jeg at HS skal ta en vurdering på om min mistillit er reell og om de er enige, selv om personen ikke har misligholdt sitt verv. 

For ordens skyld følger også samme forslag men uten meningsendringen. 

### Endring
Endre paragraftittelen til §4.7 fra Mislighold av verv til Mistillit 

I §4.7 endre  
“Om et komitémedlem eller en innehaver av linjeforeningsverv misligholder sine arbeidsoppgaver, kan ethvert medlem av linjeforeningen stille mistillitsforslag overfor vedkommende. “ 
Til  
“Ethvert medlem av linjeforeningen kan fremme mistillitsforslag ovenfor enhver innehaver av et verv i linjeforeningen.” 

## Forslag 13: Mistillit med mislighold (Aslak Hollund)
### Begrunnelse
Se forrige.

### Endring
Endre paragraftittelen til §4.7 fra Mislighold av verv til Mistillit 

I §4.7 endre  
“Om et komitémedlem eller en innehaver av linjeforeningsverv misligholder sine arbeidsoppgaver, kan ethvert medlem av linjeforeningen stille mistillitsforslag overfor vedkommende. “ 
Til  
“Ethvert medlem av linjeforeningen kan fremme mistillitsforslag ovenfor enhver innehaver av et verv i linjeforeningen som misligholder sine arbeidsoppgaver.” 

## Forslag 14: Opprette §0 Definisjoner (Aslak Hollund)

### Begrunnelse
Det er veldig vanlig, og oversiktlig å ha et definisjonsparagraf i starten av vedtektene. Det gjør også at vi 0-indekserer vedtektene våres, som er en objektivt god ting. 

### Ny tekst
§0 Definisjoner 
Alminnelig flertall: Minst 1/2 av de tilstedeværende med stemmerett, med unntak av blanke stemmer. 
Kvalifisert flertall: Minst 2/3 av de tilstedeværende med stemmerett, med unntak av blanke stemmer.  
Akklamasjon: Et felles klapp fra forsamlingen som signaliserer bred enighet. Akklamasjon kan tas i bruk av ordstyrer dersom de anser at det er enighet i salen. Det skal gis rom for å uttrykke sin misnøye innen rimelig tid og enhver stemmeberettiget person tilstede kan kreve at det gjennomføres en fullstendig avstemning.

### Strykning
I §3.4. 
Alminnelig flertall ….. fullstendig avstemming.  

Slik at gjenværende tekst i §3.4 blir: 
For at en generalforsamling skal være beslutningsdyktig må det laveste mellom 15 medlemmer og 1/5 av medlemmer ha møtt opp. 

Verken forhåndsstemming eller fullmakter er tillatt å bruke ved avstemning. 

## Forslag 15: Oppdatere flertallsformer (Aslak Hollund)
Gitt at definisjonerparagrafen går igjennom. 

### Begrunnelse
Våre flertallsformer er unødvendig kompleks, og strider mot det som er standard. Samt, vi har glemt å definere den som brukes i nedleggelse. 

Den nye definisjonen gjør også en større endring. Neste forslag er det samme forslaget, men uten endringen. Slik dette forslaget er skrevet må 2/3 av alle de stemmeberettigede i rommet stemme for et vedtektsforslag for at man skal endre. Det er vanlig man skal ha et stort reelt flertall når man endrer vedtekter (derfor har vi 2/3 flertall). I Online har vi frem til nå valgt å ikke telle blanke stemmer som en stemme mot et vedtektsforslag slik at folk som ikke vil gjør seg opp en mening ikke skal felle et vedtektsforslag. Problemet med dette er at du da ikke trenger en reel majoritet for å få noe igjennom. Om man har et komplekst vedtektsforslag der mange i salen mener at de ikke kan bestemme seg så kan vi endre på vedtektene ved bare å ha et par som stemmer for. På den andre side kan man med dette forslaget risikere at gode forslag faller fordi folk ikke føler at deres stemme er viktig, eller folk ikke forstår systemet. Jeg mener det er viktig at vi tar igjen tar stilling til hvilken av disse to løsningene vi vil ha, derfor fremmer jeg begge forslagene. 
  

### Endring
I §0 endre fra: 
Alminnelig flertall: Minst 1/2 av de tilstedeværende med stemmerett, med unntak av blanke stemmer. 
Kvalifisert flertall: Minst 2/3 av de tilstedeværende med stemmerett, med unntak av blanke stemmer.  

Til:  
Simpelt flertall: Det er flere stemmer for enn mot. Blanke stemmer teller ikke.  
Kvalifisert ⅔ flertall: Mer enn ⅔ av de stemmeberettigede tilstede stemmer for. 
Kvalifisert ¾ flertall: Mer enn ¾ av de stemmeberettigede tilstede stemmer for. 

I §7.1 endre:  
“¾ flertall, og deretter ¾ flertall” 
Til: 
“kvalifisert ¾ flertall, og deretter kvalifisert ¾ flertall” 

I §3.4.2, §5.3, §5.4 og §7.2 endre:  
“kvalifisert flertall” 
Til:  
“⅔ kvalifisert flertall” 


## Forslag 16: Oppdatere flertallsformer, blanke stemmer teller ikke (Aslak Hollund)
Gitt at definisjonerparagrafen går igjennom. 

### Begrunnelse
Våre flertallsformer er unødvendig kompleks, og strider mot det som er standard. Samt, vi har glemt å definere den som brukes i nedleggelse.  

### Endring
I §0 endre fra: 
Alminnelig flertall: Minst 1/2 av de tilstedeværende med stemmerett, med unntak av blanke stemmer. 
Kvalifisert flertall: Minst 2/3 av de tilstedeværende med stemmerett, med unntak av blanke stemmer.  

Til:  
Simpelt flertall: Det er flere stemmer for enn mot. Blanke stemmer teller ikke.  
Kvalifisert ⅔ flertall: Mer enn ⅔ av de stemmeberettigede tilstede 
som avgir stemme stemmer for. Blanke stemmer teller ikke.  
Kvalifisert ¾ flertall: Mer enn ¾ av de stemmeberettigede tilstede 
som avgir stemme stemmer for. Blanke stemmer teller ikke.

I §7.1 endre:  
“¾ flertall, og deretter ¾ flertall” 
Til: 
“kvalifisert ¾ flertall, og deretter kvalifisert ¾ flertall” 

I §3.4.2, §5.3, §5.4 og §7.2 endre:  
“kvalifisert flertall” 
Til:  
“⅔ kvalifisert flertall” 

## Forslag 17: Oppdatering av valgregelement (Aslak Hollund)
### Begrunnelse
Valgseksjonen bør oppdateres til å følge definisjonen, og vi rydder opp litt i samme runde. Det var blant annet vanskelig å forstå om blanke stemmer er tellende eller ikke. Denne endringer forandrer ingenting av hvordan vi faktisk gjør valget, det bare skriver ting på en mer ryddig og oversiktlig måte.  

### Tillegg
I §0 legge til: 
“Stemmetall: Det antallet, er den andelen av, stemmer som en person må oppå for å bli valgt. “ 

### Endring: 
I §3.6 endre: 

“Dersom det er mer enn … avholdes en fullstendig ny runde.” 

Til:  
“Dersom det er mer enn en kandidat til et verv skal det avholdes hemmelig valg for vervet. Man kan stemme på “ingen” for å vise at man ikke ønsker noen av kandidatenene. Stemmetallet for personvalg der det skal fylles én stilling er 50% av avgitte stemmer, blanke stemmer teller ikke som avgitte stemmer.  

Dersom ingen av kandidatene oppnår stemmetallet fjernes den kandidaten med færrest stemmer og en ny valgrunde gjennomføres. Dersom ingen av kandidatene oppnår stemmetallet, og det er stemmelikhet på de kandidatene som har færrest stemmer, skal det gjennomføres en ny valgrunde, med samme kandidater. “ 

## Forslag 18: Stryke overflødig del av §3 (Aslak Hollund)
###Begrunnelse
Siden generalforsamlingen er Onlines øverste organ er den per def ikke holden til noen av hovedstyrets vedtak. 

### Strykning
I §3 stryke: 
“Og er uavhengig av gjeldende hovedstyrevedtak. 

## Forslag 19: Flytte redaksjonell fullmakt (Aslak Hollund)
### Begrunnelse
Setningen om redaksjonell fullmakt passer bedre inn i seksjonen om endringer i vedtektene. Also, det gir ikke mening å si etterkant av genfors, vi er alltid mellom to genfors.  

### Strykning
I §3 stryke:  
“Hovedstyret kan i etterkant av Generalforsamlingen gjøre redaksjonelle endringer i vedtektene.”  

### Tillegg
I §3.4.2 legge til: 
“Hovedstyret kan gjøre redaksjonelle endringer i vedtektene.” 

## Forslag 20: Forslag til vedtektsendringer (Aslak Hollund)
### Endring
I §3.1 endre: 
“Fullstendig saksliste med vedtektsendringer” 
Til: 
“Fullstendig saksliste med forslag til vedtektsendringer” 

## Forslag 21: Flytte valg av valgkomité (Aslak Hollund)
### Begrunnelse
Siden vi behandler valg av valgkom på samme måte som vi behandler valg av styremedlemmer bør vi også skrive at vi skal gjøre valget på samme sted.  

### Endring
I §3 endre: 
“Den ordinære generalforsamlingen skal behandle årsmelding, innsendte saker, vedtektsendringer, valg og regnskap for foregående år” 
Til:  
“Den ordinære generalforsamlingen skal behandle årsmelding, innsendte saker, vedtektsendringer, regnskap for foregående år, valg av nytt hovedstyre og valg av tre medlemmer til en ny valgkomité.” 

### Strykning
I §3.3 stryke: 
“Tre valgkomitémedlemmer - har et ansvar for å foreslå kandidater til neste års generalforsamling.  


## Forslag 22: Organisering til konstituering (Aslak Hollund)
### Begrunnelse
Ordlyden her er litt rar, pluss §3.3 burde hete konstituering. 

### Endring
Endre navnet på §3.3 til Konstituering.  
I §3.3 endre: 
“Ved generalforsamling er disse vervene nødvendig:” 
Til: 
Ved konstituering av generalforsamlingen skal disse rollene fylles:” 

## Forslag 23: Stryke overflødig linje i §3.4 (Aslak Hollund)
### Begrunnelse
Linjen er overflødig da intensjonen er dekket av definisjonen av hvem som har stemmerett i §3.5. 

### Strykning. 
I §3.4 stryke “Verken forhåndsstemming eller fullmakter er tillatt å bruke ved avstemming.” 


## Forslag 24: Skrive om 3.4.1 (Aslak Hollund)
### Begrunnelse
Det er mange vedtak som ikke er “saker” 

### Endring
Endre tittel på §3.4.1 fra Saker til Vedtak 

I §3.4.1 endre fra  
“Alle saker på generalforsamlingen avgjøres ved”  
Til  
“Alle vedtak på generalforsamlingen fattes med” 


## Forslag 25: Stryke overflødig tekst i 3.4.1 (Aslak Hollund)
### Begrunnelse
Denne linjen er overflødig da det blir definert i neste punkt. 

### Strykning
I §3.4.1 styrke “, med unntak av vedtektsendringer” 

 
## Forslag 26: Innstillt til innehar (Aslak Hollund)
### Begrunnelse
Vi bryr oss ikke om hvem som er innstilt, vi bryr oss om hvem som faktisk har vervet. Plus litt muntlig språk som vi tar i samme slengen.  
### Endring
I §3.6.1 endre: 
“Personer som er innstilt med et av følgende verv under Generalforsamlingen fraskriver seg sin rett til å stille til andre valg.” 
Til:  
“Personer som innehar et av følgende verv under Generalforsamlingen, fraskriver seg retten til å stille til andre valg.” 

## Forslag 27: Fjerne setning om at tellekorps skal sitte i salen (Aslak Hollund)
### Begrunnelse
Siden telling av stemmer nå gjøres digitalt er denne setningen overflødig. 

### Strykning
I §3.6 stryke: 
“Ved opptelling av hemmelig valg skal tellekorps sitte i salen” 

## Forslag 28: Flytte medlemskapsparagraf (Aslak Hollund)
### Begrunnelse
Konseptet medlemmer blir referert til hele tiden, for å øke lesbarheten bør vi flytte paragrafen frem.  
 
### Endring
Endre §5 til §3 og oppdatere påfølgende paragrafnummer. 

## Forslag 29: Legge til §X Andre styringsdokumenter (Aslak Hollund)
### Begrunnelse
Vi har i Online et sett med andre viktige styringsdokumenter, de burde også reguleres i vedtektene. Paragrafen er foreslått til å legges mot slutten av vedtektene, fordi den er mindre viktig enn mye annet. Oppløsning bør fortsatt være den siste paragrafen, og fordi økonomiparagrafet har noen komplekse sammenhenger med denne paragrafen mener jeg det er greier at de fortsatt ligger rett ved siden av hverandre.  

### Tillegg
Legge til §X før paragrafen om Økonomi: 

§X Andre styringsdokumenter 
Alle styringsdokumenter i Online er underlagt vedtektene. 

§X.1 Forretningsorden 
Forretningsorden regulerer hvordan generalforsamlingen gjennomføres. Den godkjennes av generalforsamlingen og er i effekt frem til en ny forretningsorden er godkjent.  

§X.2 Retningslinjer for komiteene 
Hver kjernekomité og nodekomité har et sett med retningslinjer. Retningslinjene skal være tilgjengelig for alle medlemmer av Online. Komiteen skal utarbeide sine egne retningslinjer som skal legges frem for, og godkjennes av, Hovedstyret.  

### Strykning
I §4.2 stryke:  
“Enhver komité skal utarbeide sine egne retningslinjer som skal legges frem for og godkjennes av Hovedstyret.“ # Forslag til Onlines fond's vedtekter