Innhold

Hva er et vedtektsforslag?

Vedtektsforslag kan, om de blir godkjent av generalforsamlingen, endre vedtektene til linjeforeningen. Det innebærer at reglene som Hovedstyret og linjeforeningen følger blir endret. Alle medlemmer av Online kan fremme vedtektsforslag. Gjør dette ved å sende en e-post til hovedstyret@online.ntnu.no innen 16. februar kl. 23.59, eller endre de i dette dokumentet.

Innhold

Forslag til Onlines vedtekter

Forslag 1 - To generalforsamlinger i året (Sindre Langaard)

Hvorfor? Årets generalforsamling er forventet å vare til midnatt, gitt at alt går ekstremt radig av seg. Det er upraktisk at vi alltid må forholde oss til generalforsamlinger som varer så lenge at man ikke orker de siste sakene. Dersom man har flere generalforsamlinger i året vil forsamlingen bli særdeles mye mindre. Det bidrar til en mer handlingsdyktig generalforsamling. I tillegg vil det være anledning for å ta opp saker til generalforsamling dobbelt så ofte. TIHLDE har brukt denne løsningen lenge, og Abakus endret til det samme i høst.

Endringer:

Erstatt:

§5 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er linjeforeningens øverste organ. Generalforsamlingen avholdes årlig i løpet av vårsemesteret.

Den ordinære generalforsamlingen skal behandle årsmelding, innsendte saker, vedtektsendringer, valg og regnskap for foregående år, valg av nytt hovedstyre og valg av tre medlemmer til en ny valgkomité.

Med:

§5 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er linjeforeningens øverste organ. Det avholdes to generalforsamlinger årlig, én i løpet av vårsemesteret, og én i løpet av høstsemesteret.

Begge forsamlingene skal behandle årsmelding, innsendte saker og vedtektsendringer. Vårforsamlingen skal i tillegg behandle valg av nytt hovedstyre, fondsstyre, regnskap for foregående år, samt valg av tre medlemmer til en ny valgkomité.

Forslag 2 V1 - Valg av styre ved begge genfors (William Andersson)

Faller dersom Forslag 1 faller

Hvorfor? Per nå tar det ganske lang tid å bli handlingsdyktige som et helt ferskt styre, og det går mye tid til å lære seg the basics. Ved å sikre at halve styret sitter på 6 måneder erfaring når resten kommer inn, vil dette forbedres betraktelig. Det vil også gjøre erfaringsoverføringen mer garantert, da styret ikke er avhengig av at tidligere styremedlemmer er i stor grad tilgjengelig for spørsmål og svar. Det vil være lettere å holde en rød tråd i styrets arbeid, som gjør at prosjekter som varer over lengre tid er enklere å gjennomføre som styre.

Endringer:

Legg til:

4.1.4 Valg av Hovedstyret

Verv i Hovedstyret varer normalt i to semestere og utlyses ved generalforsamlinger.

Ved vår-generalforsamlingen utlyses:
- Leder
- Nestleder
- Økonomiansvarlig

Ved høst-generalforsamlingen utlyses:
- Øvrige styrerepresentanter

Sittende styremedlemmer kan kun stille som kandidat dersom de fratrer vervet sitt samme generalforsamling de stiller.

Forslag 2 V2 - Valg av styre ved begge genfors (William Andersson)

Faller dersom Forslag 1 faller, eller Forslag 2 går gjennom

Hvorfor? Denne versjonen tillater at sittende styremedlemmer har anledning til å stille til valg etter 6 mnd, hvor man i så fall må avholde et ekstraordinært valg for den avtroppende styreposisjonen.

Endringer:

Legg til:

4.1.4 Valg av Hovedstyret

Verv i Hovedstyret varer normalt i to semestere og utlyses ved generalforsamlinger.

Ved vår-generalforsamlingen utlyses:
- Leder
- Nestleder
- Økonomiansvarlig

Ved høst-generalforsamlingen utlyses:
- Øvrige styrerepresentanter

Sittende styremedlemmer kan stille som kandidat selv om de ikke fratrer vervet sitt samme generalforsamling de stiller. Dersom kandidaten vinner skal det avholdes ekstraordinært valg for den avtroppende styreposisjonen.

Forslag 3 - Økonomiansvarlig godkjenner budsjettoverskridelser (Milla Weium, Thomas Hasvold)

Hvorfor? Å stemme over budsjettoverskridelser krever at man er oppdatert på linjeforeningens økonomi. Den personen med mest innsikt er linjeforeningens økonomiansvarlig. Dermed vil godkjenning av budsjettoverskridelser gjøres av Økonomiansvarlig for å tilrettelegge at prosessen blir mindre rigid.

Endringer:

Erstatt:

§7.1 Budsjetterte midler

“Ikke-budsjetterte utgifter må godkjennes av Hovedstyret”

Med:

§7.1 Budsjetterte midler

“Ikke-budsjetterte utgifter må godkjennes av Økonomiansvarlig. Alle godkjente saker må presenteres for Hovedstyret”

Forslag 4 - Endre frist for revidering av budsjett(Milla Weium, Thomas Hasvold)

Hvorfor? For å sikre at Online sine midler blir brukt er det viktigt at budsjette blir revidert før vår og høst. Bankom vil revidere, regnskapsfører og se hvilke midler som ikke har blitt brukt. Hovedstyret godkjenner det reviderte budsjettforslaget bankom presenterer i lik linje med budsjette som presenteres i budsjettskveld.

Eksempel 1: Arrkom har ikke brukt 20k på arrangementer posten. Dette flyttes til arrangementer posten arrkom høst.

Eksempel 2: Bedkom har fått inn ikke budsjetterte inntekter. Disse fordeles på høstbudsjettene av bankom.

Endringer:

7.1.2 Revidering av budsjett

Erstatt:

Linjeforeningens budsjett for høstsemesteret kan revideres av Bank- og økonomikomiteen i løpet av våren. Revidert budsjett skal godkjennes av Hovedstyret innen 1. mai.

Med:

Linjeforeningens budsjett for høstsemesteret kan revideres av Bank- og økonomikomiteen i løpet av våren og sommeren. Revidert budsjett skal godkjennes av Hovedstyret innen 1. september.

Forslag 5 - Legge Debug inn under “4.4 Andre grupper tilknyttet Online” (Debug)

Hvorfor? Debug har etablert seg som en gruppering med medlemmer og leder, og har fått startet opp ordentlig det siste året. Grupperingen står foreløpig ikke i vedtektene, men er i praksis en uavhengig del av Online, med retningslinjer og gjensidig intensjonsavtale med Hovedstyret. Derfor ønsker Debug at dets eksistens skal reflekteres i vedtektene, på lik linje med andre uavhengige grupperinger som Output og Realfagskjelleren. Vi ønsker også at generalforsamlingen skal ha mulighet til å godkjenne leder, da denne personen har et spesielt viktig ansvar overfor linjeforeningens medlemmer.

Endringer:

4.4 Andre grupper tilknyttet Online

Legg til:

4.4.5 Debug

Gruppens hovedoppgave er å fungere som linjeforeningens uavhengige varslingsorgan. Gruppen står fritt fra linjeforeningen, men er underlagt de retningslinjene og avtaler som er inngått med linjeforeningen. Leder velges jamfør komitéledervalg i 4.2.

Forslag 6 - Leder av Debug har rollen som linjeforeningens hovedtillitsvalgt, og godkjennes på generalforsamlingen. (Fremmes dersom forslag 5 går gjennom)

Hvorfor? Hovedtillitsvalgt i Online har før vært et ansvar hos et medlem i seniorkomiteen, men har de senere årene ikke lengre vært praksis. Vi ønsker å tydeliggjøre denne rollen, og sørge for mer struktur rundt tillitsvalgte i linjeforeningen. Derfor foreslår vi å gjøre leder av Debug til linjeforeningens hovedtillitsvalgt, og gi denne personen ansvaret for de tillitsvalgte i komiteene.

Endringer

Legge til:

4.4.5 Debug

Gruppens hovedoppgave er å fungere som linjeforeningens uavhengige varslingsorgan. Gruppen står fritt fra linjeforeningen, men er underlagt de retningslinjene og avtaler som er inngått med linjeforeningen. Leder velges jamfør ledervalg i 4.2, og er linjeforeningens hovedtillitsvalgt.

Forslag 7 - Linjeforeningens hovedtillitsvalgt velges av generalforsamlingen og blir en del av Debug. (Fremmes dersom forslag 6 faller)

Hvorfor? Hovedtillitsvalgt i Online har før vært et ansvar hos et medlem i seniorkomiteen, men har de senere årene ikke lengre vært praksis. Vi ønsker å tydeliggjøre denne rollen, og sørge for mer struktur rundt tillitsvalgte i linjeforeningen. Dersom denne personen ikke er leder av Debug, foreslår vi at personen velges under generalforsamlingen. Det er viktig at medlemmene av linjeforeningen kan stå inne for personen, og at den ikke har direkte tilknytning til styret.

Endringer

Legge til:

4.4.5 Debug

Gruppens hovedoppgave er å fungere som linjeforeningens uavhengige varslingsorgan. Gruppen står fritt fra linjeforeningen, men er underlagt de retningslinjene og avtaler som er inngått med linjeforeningen. Leder velges jamfør ledervalg i 4.2. Hovedtillitsvalgt for linjeforeningen er en del av Debug, og har ansvar for de tillitsvalgte i linjeforeningens komiteer. Hovedtillitsvalgt velges på generalforsamlingen.

Forslag 8 - Seniorkomiteens navn endres til Backlog (Luka Grujic)

Hvorfor? Seniorkom har hatt en strukturell endring i hvordan komiteen operere. Komiteen har ikke lengre et opptakskrav om aktivt verv i fire semestre i Online. Den nye strukturen gjør at komiteen er sammensatt av flere prosjekter. Nye medlemmer søker seg ikke direkte inn til komiteen, men heller til et prosjekt. Seniorkom ønsker på bakgrunn av alt dette å endre navn til Backlog.

Endringer:

4.2 Kjernekomiteer

Erstatt:

4.2.8 Seniorkomiteen Komiteens hovedoppgave vil være å bistå med kunnskap, erfaring og assistanse i linjeforeningens daglige drift. Komiteens medlemmer skal primært bestå av medlemmer som har hatt et aktivt verv i linjeforeningen i fire (4) semester. Leder av Seniorkomiteen godkjennes av Hovedstyret. Komiteens navn forkortes seniorkom.

Med:

4.2.8 Backlog Komiteens hovedoppgave vil være å bistå med kunnskap, erfaring og assistanse i linjeforeningens daglige drift. Komiteens medlemmer skal primært bestå av medlemmer som har hatt et aktivt verv i linjeforeningen i fire (4) semester. Leder av backlog godkjennes av Hovedstyret.


4.5 Interessegrupper

Erstatt: Disse grupperingene formulerer sine egne retningslinjer og godkjennes av seniorkomiteen.

Med: Disse grupperingene formulerer sine egne retningslinjer og godkjennes av backlog.

Forslag 9 - Begrense flere kjernekomiteverv samtidig (Anders Robstad)

Hvorfor? For å kunne tilby flere et verv i linjeforeninger vår og unngå interessekonflikter mellom roller i verv ønsker vi å vedtekstfeste at man skal unngå å ha flere kjernekomiteverv samtidig. Ved behov, mangel på medlemmer eller andre grunner kan hovedstyret fortsatt godkjenne verv i flere kjernekomiteer. Går utenom Bankom og Seniorkom/Backlog.

Endring:

4.2 Kjernekomiteer

Legge til:

En person kan ikke inneha verv i flere av Onlines kjernekomiteer til samme tid uten avtale med Hovedstyret. Verv i Bankom og Backlog kan kombineres med en annen kjernekomite.

Forslag 10 - Definisjon på nodekomité (Sindre Langaard)

Hvorfor? Forskjellen mellom kjernekomiteer og nodekomiteer er vagt og mangler et tydelig skille. OIL ønsker å bli kjernekomite. Da er det kun Appkom som IKKE er sesongbasert/periodebasert av nodekomiteene. Etter restruktureringen av Seniorkom -> Backlog har vi en struktur i organisasjonen som naturlig kan håndtere nye prøve-prosjekter, dermed trenger ikke alt å bli enten en komite eller ingenting. Da kan man "test the water", før man potensielt gjør dem til en komite i fremtiden.

Forlsaget går på å endre definisjon på nodekomite og omgjøre OIL og appkom til kjernekomiteer.

Endringer: 4.3 Nodekomiteer

Erstatte: En nodekomite er underlagt Hovedstyret, og plikter å holde Hovedstyret løpende oppdatert på sitt virke.

Med: En nodekomite sitt virke er periodebasert. Nodekomiteer er underlagt Hovedstyret, og plikter å holde Hovedstyret løpende oppdatert på sitt virke.


4.2 Kjernekomiteer

Legge til: 4.2.9 Online idrettslag Komiteens oppgave er å organisere idrettsgrupper og idrettsarrangementer for linjeforeningens medlemmer. Komiteens navn forkortes Online IL.

4.3 Nodekomiteer

Fjerne: 4.3.5 Online idrettslag Komiteens oppgave er å organisere idrettsgrupper og idrettsarrangementer for linjeforeningens medlemmer. Komiteens navn forkortes Online IL.


4.2 Kjernekomiteer

Legge til: §4.2.10 Applikasjonskomiteen Komiteens hovedoppgave er å utvikle og drifte egne it-systemer. Komiteens navn forkortes appkom.

4.3 Nodekomiteer

Fjerne: Fjerne 4.3.6 Applikasjonskomiteen Komiteens hovedoppgave er å utvikle og drifte egne it-systemer. Komiteens navn forkortes appkom.

Forslag 11 - Online IL som kjernekomite (Njål Sørland) (Fremmes dersom forslag 10 faller)

Hvorfor? Online IL har jevnlig arrangert idrettsarrangementer for onlinere de siste tre årene. Det er en klar interesse for disse arrangementene, vist både gjennom oppmøte og tilbakemeldinger. Aktiviteten til Online IL har jevnlig økt for hvert år så lang, både gjennom antall arrangementer og oppmøtet på dem, og det er ingen tegn til at interessen for arrangementene vil dø ut. Vi ønsker å bli en kjernekomite fordi vi mener at Online IL har bevist seg å være en aktiv og langvarig komite, med en positiv innvikrning på lineforeningen.

Endringer: 4.2 Kjernekomiteer

Legge til: 4.2.9 Online idrettslag Komiteens oppgave er å organisere idrettsgrupper og idrettsarrangementer for linjeforeningens medlemmer. Komiteens navn forkortes Online IL.

4.3 Nodekomiteer

Fjerne: 4.3.5 Online idrettslag Komiteens oppgave er å organisere idrettsgrupper og idrettsarrangementer for linjeforeningens medlemmer. Komiteens navn forkortes Online IL.

Forslag 12 - FeminIT som nodekomite (Mia Bjørndal) (Fremmes dersom forslag 10 faller)

Hvorfor? På informatikk er det ca 25% jenter. Generelt sett har frafallet av jenter vært høyt gjennom årene, et eksempel på dette er 2020 kullet hvor etter ett år var halvparten av frafallet jenter. FeminITs mål er å senke frafallet av jenter på studie, ved å gi mulighet for å bli kjent med jenter på tvers av trinn, for å øke trivsel og beholde motivasjonen til å fullføre studiet. Vi ønsker at FeminIT skal bli en komite for å bevare vårt mål og styrke grupperingens posisjon i Online, også i fremtiden.

Endringer:

4.3 Nodekomiteer

Legg til:

4.3.7 Females in IT

Komiteens hovedoppgave er å øke samholdet og bekjentskapet mellom jentene på informatikk. Komiteens navn forkortes FeminIT.

Forslag 13 - Legge inn Datakameratene FK inn under “4.4 Andre grupper tilknyttet Online” (Mari Lehne, Sarmi Ponnuthurai)

Hvorfor? Datakameratene FK har ikke vært en del av vedtektene tidligere. Online har tilknytning til denne gruppen på lik linje med andre grupper, noe vi ønsker skal reflekteres i vedtektene

Endringer: 4.4 Andre grupper tilknyttet Online

Legge til: 4.4.6 Datakameratene FK Gløshaugen Datakameratene FK Gløshaugens hovedoppgave er å gi et lavterskel fotballtilbud for studenter ved linjene datateknologi, kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet og informatikk ved NTNU. Datakameratene FK er frittstående fra linjeforeningen.

Forslag 14 - Endre fra Styremedlem til Styrerepresentant (Sindre Langaard)

Hvorfor? Styrerepresentant for xxxkomiteen beskriver bedre oppgavene og hvilken rolle komitérepresentantene har enn Styremedlem fra xxxkomiteen.

Endringer:
4.1.1 Hovedstyrets sammensetning

Erstatte:
• Styremedlem fra Arrangementskomiteen
• Styremedlem fra Bedriftskomiteen
• Styremedlem fra Drifts- og utviklingskomiteen
• Styremedlem fra Fag- og kurskomiteen
• Styremedlem fra Profil- og aviskomiteen
• Styremedlem fra Trivselskomiteen

Med:
• Styrerepresentant for Arrangementskomiteen
• Styrerepresentant for Bedriftskomiteen
• Styrerepresentant for Drifts- og utviklingskomiteen
• Styrerepresentant for Fag- og kurskomiteen
• Styrerepresentant for Profil- og aviskomiteen
• Styrerepresentant for Trivselskomiteen


4.1.2 Fravær av hovedstyremedlem

Erstatte:
Dersom en komite sitt styremedlem blir fraværende er det komiteleder som tar over styremedlemmets plikter, oppgaver og rettigheter. Dersom komiteleder ikke er tilgjengelig plikter Hovedstyret å fylle stillingen.

Dersom leder, nestleder og/eller økonomiansvarlig av linjeforeningen blir fraværende i den grad at det går utover vervets arbeidsoppgaver skal det innkalles til ekstraordinær generalforsamling for å fylle vervet.

Med: Dersom en komite sin styrerepresentant blir fraværende er det komiteleder som tar over styrerepresentantens plikter, oppgaver og rettigheter. Dersom komiteleder ikke er tilgjengelig plikter Hovedstyret å fylle stillingen.

Dersom leder, nestleder og/eller økonomiansvarlig av linjeforeningen blir fraværende i den grad at det går utover vervets arbeidsoppgaver skal det innkalles til ekstraordinær generalforsamling for å fylle vervet.

Forslag 15 - Fjerne parafering av vedtekter (William Andersson)

Hvorfor? Nå som Online bruker AsciiDoc for vedtekter, har vi lagt inn et system for bruk av GitHub og innlemmingsforespørsler ved eventuelle endring av vedtektene. Som informatikkstudenter har vi en gyllen mulighet til å bruke et så godt verktøy som git for kvalitetssikring og versjonskontrollering av vedtektene. Da mener jeg at hensikten bak konstituering av paraferere er unødvendig. Det kommer veldig tydelig fram i commit-historien hvilke endringer som er gjort, og alt av vedtekter ligger open source, som bør være kvalitetssikring nok.

Endringer: 5.1 Frister

Erstatte: Referat fra generalforsamlingen skal underskrives av paraferer og sendes til medlemmene eller gjøres tilgjengelig for medlemmene senest 14 dager etter generalforsamlingen.

Med: Referat fra generalforsamlingen skal korrekturleses og godkjennes av Hovedstyret, og sendes til medlemmene eller gjøres tilgjengelig for medlemmene senest 14 dager etter generalforsamlingen.

5.3 Konstituering Fjerne: To paraferer som godkjenner referat fra generalforsamling og de endrede vedtektene i etterkant av generalforsamlingen

Forslag til Fondets vedtekter

Fondet forslag 01 - Ta i bruk styringsdokument for Fondstyret (Jonathan Brooks, Henrik Giil)

Hvorfor? Motivasjonen bak denne endringen er hovedsakelig at det nye styredokumentet endelig vil gjøre det mulig for Fondstyret å investere deler fondets kapital inn i diverse indeksfond, som etter tid vil øke midlene vi har tilgjengelig å gi ut og bruke i Online. Grunnen til at styredokumentet er separert fra vedtektene er fordi det er vanskelig å sette maksgrenser på hvor mye midler vi kan gi ut hvert år, når fondet vokser så fort som det har gjort.

Endringer: 6 Økonomi

Erstatte: 6.1 Fondets plassering Fondet er plassert på en egen høyrentekonto som disponeres av Online, og som er separert fra den daglige driften av Online.

6.2 Fondets inntekter Fondet henter sine inntekter fra Online. Størrelsen på overføringer fastsettes av Onlines generalforsamling.

6.3 Fondets størrelse Fondets størrelse skal minimum være på 50 000 kr. Det er ingen øvre grense.

Med: 6.1 - Styring av fondet Fondets økonomi styres i samsvar med Fondstyrets styredokument.

6.2 - Endring av styredokumentet Fondstyret kan når som helst endre styredokumentet, men enhver endring krever godkjenning fra både Hovedstyret og Bank- og Økonomikomiteen.