## Innhold 
* [2022 Forside](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2022h)  - Forside
* [2022 Forretningsorden](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2022h/forretningsorden) - Forretningsorden
* [2022 Dagsorden](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2022h/dagsorden) - Dagsorden for generalforsamlingen
* [2022 Årsberetninger](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2022h/aarsberetninger) - Årsberetninger
* [2022 Saksforslag](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2022h/saksforslag) - Alle innsendte saker vil bli tatt opp.
* [2022 Vedtektsforslag](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2022h/vedtekstforslag) - Foreslåtte endringer til vedtektene. Send gjerne inn ditt forslag.
* [2022 Kandidater](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2022h/valg) - Er du klar for et verv i Hovedstyret eller Fondstyret?

**Hva er et vedtektsforslag?**

Vedtektsforslag kan, om de blir godkjent av generalforsamlingen, endre vedtektene til linjeforeningen. Det innebærer at reglene som Hovedstyret og linjeforeningen følger blir endret. Alle medlemmer av Online kan fremme vedtektsforslag. Gjør dette ved å sende en e-post til hovedstyret@online.ntnu.no innen 5. Oktober kl. 23.59, eller endre de i dette dokumentet. 

[TOC]

# Forslag til Onlines vedtekter


## Vedtektsforslag 01: Tillitsvalgt v/ Karan Singh Sandhu og Sondre Stokke

Endre §4.2 første setning

fra: "Alle kjernekomiteer består av minimum en leder, og en økonomiansvarlig."

til: "Alle kjernekomiteer består av minimum en leder, en økonomiansvarlig **og en tillitsvalgt.**"


## Vedtekstforslag 02: Utvide fristen for høstrevidering til 15. september v/ Henrik Horten Hegli

**Bakgrunn**

- Per nå har bankom 2 uker på revidering av siste måned i halvåret, regnskapsføre og lage nytt budsjett.
- Disse to ukene faller midt i fadderuka.
- Må også godkjennes av HS, som kan ta litt tid hvis de har innvendinger eller endringsforslag til det nye budsjettet.
- Bankom ønsker derfor å utsette fristen med 14 dager, slik at vi har bedre tid til å lage et så bra og rettferdig budsjett som overhodet mulig. 

**Endre vedtekt §7.1.3 Revidering av budsjett**

Fra: 

Linjeforeningens budsjett for høstsemesteret kan revideres av Bank- og økonomikomiteen i løpet av våren og sommeren. Revidert budsjett skal godkjennes av Hovedstyret innen 1. september.

Til: 
 
Linjeforeningens budsjett for høstsemesteret kan revideres av Bank- og økonomikomiteen i løpet av våren og sommeren. Revidert budsjett skal godkjennes av Hovedstyret innen **15.** september.

## Vedtekstforslag 03: Regler for medlemsskap v/ Anders Robstad og Maiken Lie


Vedtekt §3.4 i dagens vedtekter tilsier at man kan søke om fullt medlemskap, selv om man ikke har informatikk som studieretning. Dette er ikke slik praksisen i dag fungerer, da ingen studenter som ikke har studierett på informatikk vil bli godkjent som fullt medlem - de vil kun kunne få godkjent sosialt medlemskap. I vedtekten er det heller ikke spesifisert hva slags medlemskap man kan søke om.

På bakgrunn av at denne vedtekten er definert veldig vagt i forhold til hva som er praksis ønsker vi derfor å endre den til å bedre matche hvordan søknader behandler og hva slags medlemskap forskjellige personer her rett på.

Vedtekten som legges til er for å håndtere sjeldne unntakssituasjoner hvor Hovedstyret finner det hensiktsmessig å gi noen fullverdig medlemsskap.


**Endre vedtekt §3.4** 

Fra: 

§3.4 Adgang for andre til å bli medlem

På spesielt grunnlag kan Hovedstyret, ved 2/3 kvalifisert flertall, tillate andre å bli medlem. Dette gjelder primært studenter ved andre fakulteter og linjer som har informatikk som et av sine hovedstudier.

Til: 

§3.4 Adgang for andre til å bli sosialt medlem

Studenter ved andre fakulteter og linjer som har informatikk som et av sine hovedstudier kan søke om sosialt medlemskap. Søknaden sendes inn til Hovedstyret med dokumentasjon på at vedkommende tar alle obligatoriske emner ved informatikk. 

Legge til:

§3.5 Adgang for andre til å bli fullverdig medlem

På spesielt grunnlag kan Hovedstyret, ved 2/3 kvalifisert flertall, tillate andre studenter å bli fullverdig medlem.## Vedtekstforslag 04: Frister for å trekke seg fra styrerepprollen for å stille til en ny rolle v/ Robin Lund Sadun og Carolina Gunnesdal

**Bakgrunn**

Endringer på fjorårets generalforsamling åpner for potensielt sett tre (3) ekstra, plutselige, valg om tre sittende styrerepresentanter stiller til leder, nestleder og økonomiansvarlig.    
På fjorårets generalforsamling kom det frem at dette ikke var ønskelig da det:

- Kreves mye arbeid å sette opp dagsorden, og ved plutselige endringer kan dette gi stort utslag på tidsbruk, struktur og surr.
- Skaper mindre forutsigbarhet for deltakerne på generalforsamlingen, og folk gjør et mindre informert valg.
- Gir Valgkom tid til å finne og innstille nye kandidater.
- Eventuelle kandidater til styrerepresentant-rollen ikke rekker å forberede seg.

Problemer vi ser ved å sette en frist:

- Stopper spontan stilling
- Forhindrer benking av styrerepresentanter


**Endre vedtekt §4.1.4 Valg av Hovedstyre**

Fra:

Verv i Hovedstyret varer normalt i to semestere og utlyses ved generalforsamlinger. Ved vår-generalforsamlingen utlyses: 

- Leder 
- Nestleder 
- Økonomiansvarlig 

Ved høst-generalforsamlingen utlyses: 

- Øvrige styrerepresentanter 

Sittende styremedlemmer kan stille som kandidat selv om de ikke fratrer vervet sitt samme generalforsamling de stiller. Dersom kandidaten vinner skal det avholdes ekstraordinært valg for den avtroppende styreposisjonen.


Til:

Verv i Hovedstyret varer normalt i to **semestre** og utlyses ved generalforsamlinger. Ved vår-generalforsamlingen utlyses: 

- Leder 
- Nestleder 
- Økonomiansvarlig 

Ved høst-generalforsamlingen utlyses: 

- Øvrige styrerepresentanter 

Sittende styremedlemmer kan stille som kandidat selv om de ikke fratrer vervet sitt samme generalforsamling de stiller. **Sittende styremedlemmer som ønsker å stille til valg i ny rolle må varsle om dette senest ved innkallingen til generalforsamlingen, som sendes ut fire (4) uker før generalforsamlingen.** Dersom kandidaten vinner skal det avholdes ekstraordinært valg for den avtroppende styreposisjonen. 


## Vedtekstforlsag 05: FeminIT som kjernekomite v/ Ida Matre og Hanne Sofie Haugland

Hvorfor? På informatikk er det ca. 25% jenter. Generelt sett har frafallet av jenter vært høyt gjennom årene, et eksempel på dette er 2020-kullet hvor etter ett år var halvparten av frafallet jenter. FeminITs mål er å senke frafallet av jenter på studiet, ved å gi mulighet for å bli kjent med jenter på tvers av trinn, for å øke trivsel og beholde motivasjonen til å fullføre studiet. Vi ønsker at FeminIT skal bli en komité for å bevare vårt mål og styrke grupperingens posisjon i Online, også i fremtiden.

Dette vil innebære endring av vedtekt 4.2 (fjerde avsnitt):

Fra:
En person kan ikke inneha verv i flere av Onlines kjernekomiteer til samme tid uten avtale med Hovedstyret. Verv i Bankom og Backlog kan kombineres med en annen kjernekomite.

Til:
En person kan ikke inneha verv i flere av Onlines kjernekomiteer til samme tid uten avtale med Hovedstyret. Verv i Bankom, Backlog **og FeminIT** kan kombineres med en annen kjernekomite.

Og et tillegg 4.2.11:

Females in IT

Komiteens hovedoppgave er å øke trivselen blant jenter på informatikk for å på sikt øke kvinneandelen. Komiteen legges ned etter at kvinneandelen på informatikk har nådd 40% over tre år på bachelornivå og 30% på masternivå. Komiteens navn forkortes FeminIT.

Annet:
Dersom vedtektsforslaget går gjennom, må også leder godkjennes på generalforsamlingen.## Vedtekstforlsag 06 : Nodekomite-medlemmer kan stille til HS v/ Robin Lund Sadun

**Bakgrunn**

-  Vedtektenes betydning er tvetydig slik den står nå.  
-  Et medlem av en/flere nodekomiteer kan gjøre en vel så god jobb som en i kjernekomite.
-  Opp til generalforsamlingen å avgjøre hvem kandidater som er best egnet, ikke hvorvidt de kan stille pga. en gammel vedtekt.

**Endringer**

§ 4.1.3 Krav til kandidater

Kandidater til Hovedstyret må ha innehatt et verv i en av kjernekomiteene eller nodekomiteene i linjeforeningen i minst ett (1) semester. Om en kandidat ikke har innehatt et verv i en kjernekomité, må kandidaten foreslås av valgkomiteen.

§ 4.1.3 Krav til kandidater

Kandidater til Hovedstyret må ha innehatt et verv i en av kjernekomiteene eller nodekomiteene i linjeforeningen i minst ett (1) semester. Om en kandidat **til styrerepresentant** ikke har innehatt et verv i en kjernekomité, må kandidaten foreslås av valgkomiteen.

## Vedtektsforslag 07: Komiteledere velges før vår generalforsamlingen v/ Anders Robstad

**Bakgrunn**

- I vedtektene våre står ikke spesifisert ved hvilken genfors ledere av kjærnekjomiteene skal velges.
- Dermed ønsker vi å legge inn at lederne velges før vårens generalforsamling
  - Dette var hensikten med vedtektsendringer som ble fremmet i vår, så det er egentlig bare en formell opprydning etter dette. 

**Endre §4.2 Kjernekomiteer**

Fra: 

...

Komiteens lederkandidat velges internt i komiteen før generalforsamlingen avholdes, og godkjennes av generalforsamlingen ved alminnelig flertall. 

...

Til: 

...

Komiteens lederkandidat velges internt i komiteen før **vårens** generalforsamlingen avholdes, og godkjennes av generalforsamlingen ved alminnelig flertall. 

...


## Vedtektsforslag 08: Oppdeling av paragraf §4.7 Mistillit v/ Debug

**Bakgrunn**

- Paragrafen er i dag bare et veldig langt avsnitt med mye tekst, som gjør det veldig rotete og vanskelig å lese
- Vi ønsker å gjøre noen endringer på paragrafen senere, men ønsker at den skal være litt mer strukturert først
- Innholdsmessig er det helt likt som før, gjør det bare mer lesbart og forståelig


**Endre §4.7 Mistillit**

Fra: 

§ 4.7 Mistillit

Ethvert medlem av linjeforeningen kan fremme mistillitsforslag ovenfor enhver innehaver av et verv i linjeforeningen. Mistillitsforslaget skal leveres skriftlig til Hovedstyret, som skal behandle saken. Saken kan ikke behandles før minimum en -1- uke etter at Hovedstyret mottok mistillitsforslaget. Den anklagede har rett til innsyn i saksdokumentene i det øyeblikk Hovedstyret mottar mistillitsforslaget. Ved mistillitsforslag mot et hovedstyremedlem blir den anklagede suspendert inntil Hovedstyret har kommet med en avgjørelse. Mistillitsforslaget leses opp i Hovedstyret av Leder av Online, deretter skal den anklagede få en mulighet til å forsvare seg. Den anklagede har rett til å ha en tillitsvalgt til stede under sitt forsvar. Videre skal Hovedstyret komme frem til sin avgjørelse uten den anklagede tilstede. Dersom det stilles mistillitsforslag til flere styremedlemmer av gangen, skal disse behandles ved ekstraordinær generalforsamling.


Til: 

§ 4.7 Mistillit

§ 4.7.1 Fremme mistillit

a) Ethvert medlem av linjeforeningen kan fremme mistillitsforslag ovenfor enhver innehaver av et verv i linjeforeningen.

1. Ved mistillitsforslag mot et hovedstyremedlem blir den anklagede suspendert inntil Hovedstyret har kommet med en avgjørelse.  
2. Dersom det stilles mistillitsforslag til flere styremedlemmer av gangen, skal disse behandles ved ekstraordinær generalforsamling. 

b) Mistillitsforslaget skal leveres skriftlig til Hovedstyret, som skal behandle saken.

§ 4.7.2 Saksbehandling 

a ) Mistillitsforslaget leses opp i Hovedstyret av Leder av Online, deretter skal den anklagede få en mulighet til å forsvare seg. 
b ) Saken kan ikke behandles før minimum en -1- uke etter at Hovedstyret mottok mistillitsforslaget.  
c ) Den anklagede har rett til innsyn i saksdokumentene i det øyeblikk Hovedstyret mottar mistillitsforslaget.  
d ) Den anklagede har rett til å ha en tillitsvalgt til stede under sitt forsvar. 
e ) Videre skal Hovedstyret komme frem til sin avgjørelse uten den anklagede tilstede.

## Vedtektsforslag 09 V1: Innlemme Debug i behandlingen av mistillitsforslag v/ Debug

**Faller dersom forslag 08 faller** 


**Bakgrunn** 

- Online vedtok på generalforsamlingen V22 at debug offisielt skulle ha tilknytning til Online
Hensikten til debug er å _“gi linjeforeningens medlemmer et verktøy for å håndtere saker som oppleves krevende for medlemmer av linjeforeningen”_
- Det er de som har mest kompetanse på dette området
- Vil gjøre prosessen bedre for alle involverte parter.


**Endre § 4.7.1 Fremme mistillit**

Fra: 

a) Ethvert medlem av linjeforeningen kan fremme mistillitsforslag ovenfor enhver innehaver av et verv i linjeforeningen.

1. Dersom mistillitsforslaget stilles mot et hovedstyremedlem blir den anklagede suspendert fra sin rolle i Hovedstyret inntil Hovedstyret har kommet med en avgjørelse. 
2. Dersom det stilles mistillitsforslag til flere styremedlemmer av gangen, skal disse behandles ved ekstraordinær generalforsamling. 

b) Mistillitsforslaget skal leveres skriftlig til Hovedstyret, som skal behandle saken.

Til: 

a) Ethvert medlem av linjeforeningen kan fremme mistillitsforslag ovenfor enhver innehaver av et verv i linjeforeningen.

1. Dersom mistillitsforslaget stilles mot et hovedstyremedlem blir den anklagede suspendert fra sin rolle i Hovedstyret inntil Hovedstyret har kommet med en avgjørelse. 
2. Dersom det stilles mistillitsforslag til flere styremedlemmer av gangen, skal disse behandles ved ekstraordinær generalforsamling.  

b) **Ved et mistillitsforslag skal man henvende seg skriftlig til Debug.**


**Endre § 4.7.2 Saksbehandling a) og legge til nytt punkt c)**

Gammel: 

a ) Mistillitsforslaget leses opp i Hovedstyret av Leder av Online, deretter skal den anklagede få en mulighet til å forsvare seg. 
b ) Etter at Hovedstyret har mottatt mistillitsforslaget skal det gå minimum en (1) uke før saken skal behandles. 
c ) Den anklagede har rett til innsyn i saksdokumentene i det øyeblikk Hovedstyret mottar mistillitsforslaget.  
d ) Den anklagede har rett til å ha en tillitsvalgt til stede under sitt forsvar. 
e ) Videre skal Hovedstyret komme frem til sin avgjørelse uten den anklagede tilstede.

Ny: 

a ) Mistillitsforslaget presenteres for Hovedstyret av **Debug** 
b ) Etter at Hovedstyret har mottatt mistillitsforslaget skal det gå minimum en (1) uke før saken skal behandles. 
c ) **Den anklagde skal få mulighet til å forsvare seg, dersom vedkommende ønsker det.** 
d ) Den anklagede har rett til innsyn i saksdokumentene i det øyeblikk Hovedstyret mottar mistillitsforslaget.  
e ) Den anklagede har rett til å ha en tillitsvalgt til stede under sitt forsvar. 
f ) Videre skal Hovedstyret komme frem til sin avgjørelse uten den anklagede tilstede. 

## Vedtektsforslag 09 V2: Innlemme Debug i behandlingen av mistillitsforslag v/ Debug

**Fremmes dersom forslag 08 faller**

**Bakgrunn**

- Online vedtok på generalforsamlingen V22 at debug offisielt skulle ha tilknytning til Online
Hensikten til debug er å _“gi linjeforeningens medlemmer et verktøy for å håndtere saker som oppleves krevende for medlemmer av linjeforeningen”_
- Det er de som har mest kompetanse på dette området
- Vil gjøre prosessen bedre for alle involverte parter.**Endre §4.7 Mistillit**

Fra: 

Ethvert medlem av linjeforeningen kan fremme mistillitsforslag ovenfor enhver innehaver av et verv i linjeforeningen. Mistillitsforslaget skal leveres skriftlig til Hovedstyret, som skal behandle saken. Saken kan ikke behandles før minimum en -1- uke etter at Hovedstyret mottok mistillitsforslaget. Den anklagede har rett til innsyn i saksdokumentene i det øyeblikk Hovedstyret mottar mistillitsforslaget. Ved mistillitsforslag mot et hovedstyremedlem blir den anklagede suspendert inntil Hovedstyret har kommet med en avgjørelse. Mistillitsforslaget leses opp i Hovedstyret av Leder av Online, deretter skal den anklagede få en mulighet til å forsvare seg. Den anklagede har rett til å ha en tillitsvalgt til stede under sitt forsvar. Videre skal Hovedstyret komme frem til sin avgjørelse uten den anklagede tilstede. Dersom det stilles mistillitsforslag til flere styremedlemmer av gangen, skal disse behandles ved ekstraordinær generalforsamling.

Til: 

Ethvert medlem av linjeforeningen kan fremme mistillitsforslag ovenfor enhver innehaver av et verv i linjeforeningen. **Ved et mistillitsforslag skal man henvende seg skriftlig til Debug**. Saken kan ikke behandles før minimum en -1- uke etter at Hovedstyret mottok mistillitsforslaget. Den anklagede har rett til innsyn i saksdokumentene i det øyeblikk Hovedstyret mottar mistillitsforslaget. Ved mistillitsforslag mot et hovedstyremedlem blir den anklagede suspendert inntil Hovedstyret har kommet med en avgjørelse. **Mistillitsforslaget presenteres for Hovedstyret av Debug. Den anklagde skal få mulighet til å forsvare seg, dersom vedkommende ønsker det.** Den anklagede har rett til å ha en tillitsvalgt til stede under sitt forsvar. Videre skal Hovedstyret komme frem til sin avgjørelse uten den anklagede tilstede. Dersom det stilles mistillitsforslag til flere styremedlemmer av gangen, skal disse behandles ved ekstraordinær generalforsamling.


## Vedtektsforslag 10 V1: Legge til muligheten for å klage på mistillitsvedtak v/ Debug

**Faller dersom forslag 08 faller**

**Bakgrunn**

- Per i dag er eneste mulighet til å klage på et vedtak å ta det opp på generalforsamlingen
- Dette er i prinsippet det samme som å ikke ha mulighet til å klage.
- Det et mer rettferdig om man har en mulighet til å klage før man outes foran hele linjeforeningen.


**Legge til § 4.7.3 Klage**

a) Den anklagede har rett til å klage på mistillitsvedtaket, ved å informere Debug.

b) Klagefristen er én måned etter at vedtaket ble fattet.

c) En klage vil bli håndtert av de som har innehatt rollene i Hovedstyret før de som har behandlet saken, dersom 7/9 medlemmer fortsatt studerer ved NTNU. Om dette ikke er tilfellet, er generalforsamlingen eneste klageinstans.

**Endre: §4.1.4 Valg av Hovedstyret**

Fra: 

Verv i Hovedstyret varer normalt i to semestre og utlyses ved generalforsamlinger.

...

Til: 

Verv i Hovedstyret varer normalt i to semestre, og utlyses ved generalforsamlinger. **Året etter et styremedlem har gått av, plikter vedkommende å behandle klager sendt inn i henhold til §4.7.3. Dersom vedkommende ikke lenger er student i Trondheim, frafaller denne plikten. **

...

## Vedtektsforslag 10 V2: Legge til muligheten for å klage på mistillitsvedtak v/ Debug

**Fremmes dersom forslag 08 faller**

**Bakgrunn**

- Per i dag er eneste mulighet til å klage på et vedtak å ta det opp på generalforsamlingen
- Dette er i prinsippet det samme som å ikke ha mulighet til å klage.
- Det et mer rettferdig om man har en mulighet til å klage før man outes foran hele linjeforeningen.

**Legge til avsnitt på 4.7 Mistillit**

Nytt avsnitt: 

Den anklagde har rett til å klage på mistillitsvedtaket, ved å informere Debug. Klagefristen er én måned etter at vedtaket ble fattet. En klage vil bli håndtert av de som har innehatt rollene i Hovedstyret før de som har behandlet saken, dersom 7/9 medlemmer fortsatt studerer ved NTNU. Om dette ikke er tilfellet, er generalforsamlingen eneste klageinstans.

**Endre §4.1.4 Valg av Hovedstyret**

Fra: 

Verv i Hovedstyret varer normalt i to semestre og utlyses ved generalforsamlinger.

…

Til: 

Verv i Hovedstyret varer normalt i to semestre, og utlyses ved generalforsamlinger. **Året etter et styremedlem har gått av, plikter vedkommende å behandle klager sendt inn i henhold til §4.7.3. Dersom vedkommende ikke lenger er student i Trondheim, frafaller denne plikten.** ## Vedtektsforslag 11: Konkretisere mistillit, og definere konsekvens v/ Debug

**Bakgrunn**

- Står ikke noe om hva et mistillitsforslag innebærer


**Legge til nytt avsnitt under paragraf 4.7 Mistillit**

Nytt avsnitt: 

**Mistillitsforslag foreligger når et medlem i Online foreslår å vedta at noen som innehar verv, ikke lenger har linjeforeningens tillit og skal derfor fjernes fra vervet. Hovedstyret har til enhver tid i sin makt, å enstemmig fatte et vedtak om mistillit. **


## Vedtektsforslag 12 V1: Presisere suspensjon ved mistillitsforslag v/ Debug

**Faller dersom forslag 08 faller**

**Bakgrunn**

- Nåværende beskrivelse av suspensjon er mangelfull

**Endre §4.7.1 Fremme mistillit**

Fra: 

a) Ethvert medlem av linjeforeningen kan fremme mistillitsforslag ovenfor enhver innehaver av et verv i linjeforeningen.

1. Dersom mistillitsforslaget stilles mot et hovedstyremedlem blir den anklagede suspendert inntil Hovedstyret har kommet med en avgjørelse. 
2. Dersom det stilles mistillitsforslag til flere styremedlemmer av gangen, skal disse behandles ved ekstraordinær generalforsamling. 

b) Mistillitsforslaget skal leveres skriftlig til Hovedstyret, som skal behandle saken.

Til: 

a) Ethvert medlem av linjeforeningen kan fremme mistillitsforslag **mot** enhver innehaver av et verv i linjeforeningen.

1. Dersom mistillitsforslaget stilles mot et hovedstyremedlem blir den anklagede suspendert **fra sin rolle i Hovedstyret** inntil Hovedstyret har kommet med en avgjørelse. 
2. Dersom det stilles mistillitsforslag til flere styremedlemmer av gangen, skal disse behandles ved ekstraordinær generalforsamling. 
**3. Avhengig av sakens grad, kan hovedstyret velge å midlertidig suspendere en eller flere av de involverte fra sine verv.**  

b) Mistillitsforslaget skal leveres skriftlig til Hovedstyret, som skal behandle saken.


## Vedtektsforslag 12 V2: Presisere suspensjon ved mistillitsforslag v/ Debug

**Fremmes dersom forslag 08 faller**

**Bakgrunn**

- Nåværende beskrivelse av suspensjon er mangelfull

**Endre §4.7 Mistillit**

Fra: 

Ethvert medlem av linjeforeningen kan fremme mistillitsforslag ovenfor enhver innehaver av et verv i linjeforeningen. Mistillitsforslaget skal leveres skriftlig til Hovedstyret, som skal behandle saken. Saken kan ikke behandles før minimum en -1- uke etter at Hovedstyret mottok mistillitsforslaget. Den anklagede har rett til innsyn i saksdokumentene i det øyeblikk Hovedstyret mottar mistillitsforslaget. Ved mistillitsforslag mot et hovedstyremedlem blir den anklagede suspendert inntil Hovedstyret har kommet med en avgjørelse. Mistillitsforslaget leses opp i Hovedstyret av Leder av Online, deretter skal den anklagede få en mulighet til å forsvare seg. Den anklagede har rett til å ha en tillitsvalgt til stede under sitt forsvar. Videre skal Hovedstyret komme frem til sin avgjørelse uten den anklagede tilstede. Dersom det stilles mistillitsforslag til flere styremedlemmer av gangen, skal disse behandles ved ekstraordinær generalforsamling.

Til: 

Ethvert medlem av linjeforeningen kan fremme mistillitsforslag **mot** enhver innehaver av et verv i linjeforeningen. Mistillitsforslaget skal leveres skriftlig til Hovedstyret, som skal behandle saken. Saken kan ikke behandles før minimum en -1- uke etter at Hovedstyret mottok mistillitsforslaget. Den anklagede har rett til innsyn i saksdokumentene i det øyeblikk Hovedstyret mottar mistillitsforslaget. Ved mistillitsforslag mot et hovedstyremedlem blir den anklagede suspendert **fra sin rolle i Hovedstyret** inntil Hovedstyret har kommet med en avgjørelse. Mistillitsforslaget leses opp i Hovedstyret av Leder av Online, deretter skal den anklagede få en mulighet til å forsvare seg. Den anklagede har rett til å ha en tillitsvalgt til stede under sitt forsvar. Videre skal Hovedstyret komme frem til sin avgjørelse uten den anklagede tilstede. Dersom det stilles mistillitsforslag til flere styremedlemmer av gangen, skal disse behandles ved ekstraordinær generalforsamling. **Avhengig av sakens grad, kan Hovedstyret velge å midlertidig suspendere en eller flere av de involverte fra sine verv.**

## Vedtektsforslag 13: Endre betegnelse på komite/nodekomite/gruppe v/ Robin Lund Sadun og Henrik Horten Hegli

**Bakgrunn**
-  Historisk sett har kjernekomiteer hett det fordi de har vært “kjernen” av virksomhet i Online - ikke lengre tilfelle.
-  Ønsker heller å få inn så mange som mulig → utvidet antallet komiteer, vannet ut “kjerne”.
-  Flere som sitter med oppfatningen om at nodekomiteer er mindre “viktige”/”prestisje” enn kjernekomiteene
-  Eneste reelle forskjellen er at nodekomiteer er periodisk. (Gikk gjennom på genfors i fjor)
-  Fjerne “kjerne”, men beholde “node” - hvorfor?
-  Ryddig når det kommer til unntak. (F.eks § 4.2 der man ikke kan være i flere kjernekomiteer)

**Endre:**

**4.1.3 Krav til kandidater**

Kandidater til Hovedstyret må ha innehatt et verv i en av kjernekomiteene eller nodekomiteene i linjeforeningen i minst ett (1) semester. Om en kandidat ikke har innehatt et verv i en kjernekomité, må kandidaten foreslås av valgkomiteen.

**4.1.3 Krav til kandidater**

Kandidater til Hovedstyret må ha innehatt et verv i en av **komiteene** eller nodekomiteene i linjeforeningen i minst ett (1) semester. Om en kandidat ikke har innehatt et verv i en **komité**, må kandidaten foreslås av valgkomiteen.

-------------------

**4.2 Kjernekomiteer**

Alle kjernekomiteer består av minimum en leder, og en økonomiansvarlig. Kjernekomiteer med stemmerett i Hovedstyret skal i tillegg bestå av et styremedlem. Komiteens lederkandidat velges internt i komiteen før generalforsamlingen avholdes, og godkjennes av generalforsamlingen ved alminnelig flertall. Dersom komitélederkandidaten har blitt stemt inn i Hovedstyret skal det avholdes valg av komitéleder etter §3. Hvis kandidaten ikke har blitt stemt inn i Hovedstyret, og generalforsamlingen ikke godkjenner kandidaten til ledervervet, skal det avholdes valg av komitéleder etter §3. Kun medlemmer av linjeforeningen kan inneha verv i en kjernekomité. Dersom studenten ikke lengre kvalifiserer til medlemskap i linjeforeningen kan vervet fortsette etter avtale med Hovedstyret. En person kan ikke inneha verv i flere av Onlines kjernekomiteer til samme tid uten avtale med Hovedstyret. Verv i Bankom og Backlog kan kombineres med en annen kjernekomite.

**4.2 Komiteer**

Alle **komiteer** består av minimum en leder, og en økonomiansvarlig. **Komiteer** med stemmerett i Hovedstyret skal i tillegg bestå av et styremedlem. Komiteens lederkandidat velges internt i komiteen før generalforsamlingen avholdes, og godkjennes av generalforsamlingen ved alminnelig flertall. Dersom komitélederkandidaten har blitt stemt inn i Hovedstyret skal det avholdes valg av komitéleder etter §3. Hvis kandidaten ikke har blitt stemt inn i Hovedstyret, og generalforsamlingen ikke godkjenner kandidaten til ledervervet, skal det avholdes valg av komitéleder etter §3. Kun medlemmer av linjeforeningen kan inneha verv i en **komité**. Dersom studenten ikke lengre kvalifiserer til medlemskap i linjeforeningen kan vervet fortsette etter avtale med Hovedstyret. En person kan ikke inneha verv i flere av Onlines komiteer til samme tid uten avtale med Hovedstyret. Verv i Bankom, Backlog **og nodekomiteer** kan kombineres med en annen **komite**.

--------

**6.2 Retningslinjer for komiteene**

Hver kjernekomité og nodekomité har et sett med retningslinjer. Retningslinjene skal være tilgjengelig for alle medlemmer av Online. Komiteen skal utarbeide sine egne retningslinjer som skal legges frem for, og godkjennes av, Hovedstyret.

**6.2 Retningslinjer for komiteene**

Hver **komité** og nodekomité har et sett med retningslinjer. Retningslinjene skal være tilgjengelig for alle medlemmer av Online. Komiteen skal utarbeide sine egne retningslinjer som skal legges frem for, og godkjennes av, Hovedstyret.