Disse vedtektene vedlikeholdes ikke, oppdaterte retningslinjer finnes her[/wiki/online/info/innsikt-og-interface/retningslinjer/).

§1 Drifts- og utviklingskomiteens formål

Dotkom skal tilrettelegge for en fornuftig og effektiv bruk av IT i Onlines arbeidsprosesser.

§2 Drifts- og utviklingskomiteens sammensetning

Drifts- og utviklingskomiteens består av følgende medlemmer:

  • Leder
  • Nestleder
  • Økonomiansvarlig
  • Tillitsvalgt

Samt øvrige medlemmer av komiteen.

Dotkom skal også etterstrebe å fylle disse stillingene:

  • Driftsansvarlig
  • Onlinewebansvarlig
  • Avviksansvarlig

Hvis stillingene ikke er fylt tilfaller deres ansvar leder av dotkom.

Tidligere medlemmer av komiteen har møte-, tale- og stemmerett etter avtale med komitéleder. I leders fravær er nestleder fungerende leder, med alle plikter og rettigheter dette innebærer.

§3 Drifts- og utviklingskomiteens ansvarsområder

(1) Overordnet IT-ansvar

Dotkom har det overordnede ansvaret for å tilrettelegge for Onlines bruk av IT-tjenester.

(2) Ansvar for Onlines nettsider og domener

Dotkom er ansvarlige for Onlines nettsider, domener og ellers tilstedeværelse på nett. Sistnevnte gjelder oversikt over brukernavn, passord eller annen info som bør bevares.

(3) Serverrom

Dotkom er ansvarlig for serverrommet Online disponerer. Dette innebærer all hardware og utstyr, samt et ansvar om å følge IDIs HMS-regler for lokalet.

(4) Epost

Dotkom er ansvarlig for Onlines epostserver, samt drift av linjeforeningens mailinglister.

§4 Drifts- og utviklingskomiteens virke

Dotkom skal etterstrebe å bruke relevante og interessante teknologier i sitt arbeid samt søke faglig utvikling for komiteens medlemmer.

Dotkom skal til enhver tid ha gode backuprutiner.

(1) Ansvar innad i dotkom

Leder av komiteen har ansvar for å ha oversikt over, samt delegere ansvarsoppgaver som tilfaller komiteen.

Leder har ansvar for opptak av nye medlemmer til komiteen.

Leder har et overordnet ansvar for å tilrettelegge for erfaringsoverføring.

Leder skal assistere økonomiansvarlig i Online med deres valg av økonomiansvarlig i dotkom.

Driftsansvarlig har overordnet ansvar for koordinering av dotkoms driftprosjekter.

OWansvarlig har overordnet ansvar for koordinering av onlineweb prosjektet.

Avviksansvarlig har overordnet ansvar for å koordinere håndtering av feilmeldinger fra dotkoms systemer.