**Disse vedtektene vedlikeholdes ikke, oppdaterte retningslinjer finnes [her][/wiki/online/info/innsikt-og-interface/retningslinjer/).**

### §1 Drifts- og utviklingskomiteens formål

Dotkom skal tilrettelegge for en fornuftig og effektiv bruk av IT i Onlines arbeidsprosesser. 

### §2 Drifts- og utviklingskomiteens sammensetning

Drifts- og utviklingskomiteens består av følgende medlemmer: 

* Leder
* Nestleder
* Økonomiansvarlig
* Tillitsvalgt

Samt øvrige medlemmer av komiteen. 

Dotkom skal også etterstrebe å fylle disse stillingene:

* Driftsansvarlig
* Onlinewebansvarlig
* Avviksansvarlig

Hvis stillingene ikke er fylt tilfaller deres ansvar leder av dotkom.

Tidligere medlemmer av komiteen har møte-, tale- og stemmerett etter avtale med komitéleder. I leders fravær er nestleder fungerende leder, med alle plikter og rettigheter dette innebærer. 

### §3 Drifts- og utviklingskomiteens ansvarsområder

#### (1) Overordnet IT-ansvar

Dotkom har det overordnede ansvaret for å tilrettelegge for Onlines bruk av IT-tjenester. 

#### (2) Ansvar for Onlines nettsider og domener

Dotkom er ansvarlige for Onlines nettsider, domener og ellers tilstedeværelse på nett. Sistnevnte gjelder oversikt over brukernavn, passord eller annen info som bør bevares. 

#### (3) Serverrom

Dotkom er ansvarlig for serverrommet Online disponerer. Dette innebærer all hardware og utstyr, samt et ansvar om å følge IDIs HMS-regler for lokalet. 

#### (4) Epost

Dotkom er ansvarlig for Onlines epostserver, samt drift av linjeforeningens mailinglister. 

### §4 Drifts- og utviklingskomiteens virke

Dotkom skal etterstrebe å bruke relevante og interessante teknologier i sitt arbeid samt søke faglig utvikling for komiteens medlemmer. 

Dotkom skal til enhver tid ha gode backuprutiner. 

#### (1) Ansvar innad i dotkom

Leder av komiteen har ansvar for å ha oversikt over, samt delegere ansvarsoppgaver som tilfaller komiteen. 

Leder har ansvar for opptak av nye medlemmer til komiteen. 

Leder har et overordnet ansvar for å tilrettelegge for erfaringsoverføring.

Leder skal assistere økonomiansvarlig i Online med deres valg av økonomiansvarlig i dotkom.

Driftsansvarlig har overordnet ansvar for koordinering av dotkoms driftprosjekter. 

OWansvarlig har overordnet ansvar for koordinering av onlineweb prosjektet.

Avviksansvarlig har overordnet ansvar for å koordinere håndtering av feilmeldinger fra dotkoms systemer.